PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MATEMATİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ YENİ ROLÜ

Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, 0 - 0, 15.07.2016
https://doi.org/10.17755/esosder.258836

Öz

Bu çalışmanın amacı, matematik disiplinini ekonomik işlevleri bakımından analiz etmektir. Çalışmada belge tarama metodu ile yürütülmüştür. Bu belgeler, konuyla ilgili bilimsel makale, tez, kitap ve internet kaynaklarıdır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir: Matematik, her dönemde önemli görülen ve okul programlarında okutulan başat dersler arasında yer almıştır. Ancak bugün, matematik okul ve sınıf sınıflarını aşarak, Bilgi Ekonomisinin önemli bir girdisi olma yolunda ilerlemektedir. Bu meyanda birçok ülkede matematik; bilim, inovasyon, teknoloji, ekonomi ve sanat ile birlikte bir mühendislik projesi ekseninde ele alınmaktadır. Matematiğin bilim, inovasyon, teknoloji, sanat ve ekonomi ile olan birlikteliği “yeni matematik” olarak adlandırılmaktadır. Yeni matematiğin bu birliktelikteki rolü, daha çok köprü olma şeklindedir. Matematiğin bu köprü olma rolü, bilim, inovasyon, teknoloji ve sanatı, ekonomik tasarım ve ürün bağlamında irtibatlandırmaktır. Matematik, burada mühendisliğin önemli bir bileşeni olarak, teknolojistlere tasarımlarında mantık ve analiz yoluyla yol gösterir. Yeni matematiğin sözü geçen ekonomiye katkı sağlama potansiyelinin kısa vadede eğitime yansımaları beklenebilir.

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2014). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Data Yayınları.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (1), 43-49.
 • Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi: (Ed.) Aynur Özdaş, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 591, Eskişehir.
 • Alkan, H. ve Güzel, B.E. (2005). Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 221-236.
 • Athappilly, K.& Smidcheds, U. (1983). A Computer-Based Meta-Analysis of the Effects of Modern Mathematics in Comparison with Tradional Mathematics, Educational Evaluation and Policy Analysis, 5 (4), 485-493.
 • Aydagül, B. (2014). Eğitimde Yeni Paradigma, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma,6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Boz, N. (2008). Matematik Neden Zor?, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 52-65.
 • Brunkalla, K. (2009). How to Increase Mathematical Creativity- An Experiment, TMME, 6 (1-2), 257-259.
 • Chan, T.F. (2003). The Mathematics Doctorate: A Time for Change?, Notices of the American Mathematical Society,50 (8), 896-903.
 • Cooray, A. (2009). The Role of Education in Economic Growth. 38th Australian Conference of Economists, Adelaide, 2009.
 • Covey, S. R. (2005). 8’inci Alışkanlık- Bütünlüğe Doğru (Çev.) S. Soner ve Ç. Erendağ. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 33-41.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım), Yönetim Bilimleri Dergisi, 11( 21), 29-48.
 • Çetin, B. (2014). “Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Karaman.
 • Çevikalp, M. (2009). Matematik, Artık Hayat Kurtarıyor.Online: http://www.aksiyon.com.tr adresinden 12.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Göloğlu, D. C. ve Çetin, Ş. (2012). Matematik Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 59-65.
 • Doğan, N. (2014). Matematiğin Önemi ve Diğer Bilimlerdeki Uygulamaları. Online: w3.gazi.edu.tr adresinden 27.06. 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler, İlköğretim-Online (2), 1, 18-27.
 • George, M. & Thomaskutty, PJ. (2007). Interdisciplinary Programs Involving Mathematics. Proceedings of Learning Technologies and Mathematics Middle East Conference, Omman, 2007.
 • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development, Journal of Economic Literature, 607-668.
 • Hawk, W.,Powers, R. & Rubinovitz, R. (2015).The Importance of Data Occupations in the U.S. Economy.U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Karaçay, Timur. (1985). Matematik Öğretiminin Bugünkü Durumu ve Değerlendirilmesi. Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği III. Öğretim Toplantısı, 13 - 14 Haziran 1985.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kozlu, C. (1996). Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, No: 335.
 • Küçük, A. ve Demir, B. (2009). İlköğretim 6.-8. Sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 97-112.
 • Lee, A. & Burden, P. (2006). Personal Development Planning and the Economics Tribe, Higher Education Academy Conference Nottingham 3-5 July 2006.
 • MEB (2011). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Online: http://ttkb.meb.gov.tr adresinden 02.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Meissner, H.(2006). Creativity and Mathematics Education (Çev.) H. Gür ve M. A. Kandemir, Elementary Education Online, 5 (2), 65-72.
 • OECD (2000). Science, Technology and Innovation in the New Economy. OECD Observer, Policy Brief, September, 2000, 1-12.
 • Özdemir, S. M. (2011).Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110.
 • Park, H. S. (2006). Development of a Mathematics, Science, and Technology Education Integrated Program for a Maglev, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (3), 88-101.
 • Seyidoğlu, H. (1997). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Şirin, S. (2014). Ekonominin İtici Gücü Ne Kadar Eğitimli? Röportaj, MESS Eğitim Vakfı. Online: http://www.messegitim.com.tr adresinden 03.12.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Thornhill, D. (2009).The Role of Education in Rebuilding the Economy. Mac Gill Summer School, Thursday 23 July, 2009.
 • Toluk, Z. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Matematik Nedir?, İlköğretim-Online, 2 (1), 36-42.
 • TÜSİAD (2014). Bilim Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Önemi. Görüş, Sayı. 85, Online: http://www.stemtusiad.org adresinden 25.12.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Umay, A. (2002). Öteki Matematik, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 275-281.
 • Umay, A. (2004). Yeni Eğitim Anlayışlarının Matematik Öğretimine Yansıması. Online: http://www.matder.org.tr/ adresinden 02.03. 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Üstün, A. (2004). Ekonomik Yapı ve Eğitim İlişkisi, C. Celep (Ed.) Meslek Olarak Öğretmenlik Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Vassiliou, A. (2011), “Avrupa’da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar”,
 • http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice (Erişim Tarihi: 28.11.2015).
 • Weintraub, E. Roy. (2002), How Economics Became a Mathematical Science. Durham, NC, Duke University Press.
 • Woodward, J. & Baxter, J. (1997). The Effects of an Innovative Approach to Mathematics on Academically Low Achieving Students in Mainstreamed Settings, Exceptional Children, 63(3), 373-388.
 • Yağcı, Esed. ve Arseven, Ayla. (2011). Gerçekçi Matematik Öğretimi Yaklaşımı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012). 2000-2011 Yılları Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik Öğretimi Alternatif Yöntemleri ile İlgili Makalelerin İçerik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (16), 31-45.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burhan AKPINAR


Tuncay TUNCEL Bu kişi benim


Ender ÖZEREN
0000-0003-4605-8120

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 19 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58

Kaynak Göster

APA Akpınar, B. , Tuncel, T. & Özeren, E. (2016). MATEMATİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ YENİ ROLÜ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (58) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.258836

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.