PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, 0 - 0, 15.10.2016
https://doi.org/10.17755/esosder.263222

Öz

Bu araştırmada öğretim elemanlarının sınıf yönetim modellerini bilme ve uygulama düzeylerini betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modelinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 89 üniversite öğrencisi ve 32 öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır.  Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre;  hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin en çok çağdaş ve geleneksel modeli bildikleri tespit edilmiştir. Benzer şekilde her iki grubunda sınıf yönetimi modellerinden bütünsel, önlemsel, tepkisel ve gelişimsel modeli bilmedikleri belirlenmiştir. Öğrenciler öğretim elemanlarının derslerinde 1.sırada geleneksel, 2.sırada çağdaş ve 3.sırada tepkisel sınıf yönetimi modellerini kullandıklarını belirtmiş; öğretim elemanları ise derslerinde 1.sırada çağdaş, 2. ve 3. sırada gelişimsel sınıf yönetimi modellerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerine göre sınıfta en çok tercih edilen sınıf yönetim modelinin geleneksel model olduğu görülmektedir. 

Kaynakça

 • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
 • Aksu, M. (2002). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. V (II), 44-61.
 • Babaoğlan, E. ve Yıldırım, C. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kullandığı sınıf yönetim modelleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (2), 1636-1650.
 • Bakioğlu, A. ve Baltacı, R. (2010). Akreditasyon eğitimde kalite. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Başar, H. (2010). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Burden, P.R. (2010). Classroom management: Creating a successful K-12 learning community. 4th Edition. United States: John Wiley & Sons, Inc.
 • Cheah, K.S.L. (2015). Proposalof a decision-making guide for classroom control: A case study of a private secondary school in subang, selangor. The Journal of Developing Areas, 49 (52), 274-284.
 • Christofferson, M. ve Sullivan, A. L. (2015). Preservice teachers’ classroom management trainin: A survey of self-reported traning experiences, content coverage, and preparedness. Psychology in the Schools. 52 (3), 248-264.
 • Collins, A. B. (2002). Universite oğrencileri oğretim elemanlarının basarısını değerlendirebilir mi? İkilemler ve problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81-91.
 • Creswell, J.W. (2014). Research design. Qualitative, quantitavive, and mixed methods approaches. Sage publication, California.
 • Çalışkan, N. ve Yeşil R. (2005). Eğitim sürecinde öğretmenin beden dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 199-207.
 • Çelik, V. (2012). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayıncılık.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (18), 2-21.
 • Duban N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7 (3), 769-784.
 • DYK, (2009). Dünya yükseköğretim konferansı,
 • http://webb.deu.edu.tr/bologna/diger_bildirgeler/yuksekogretim_konferansi_bildirgesi.pdf adresinden 28/03/2016 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Eisenman, G., Edwards, S. ve Cushman, C.A. (2015). Bringing reality to classroom management in teacher education. The Professional Educator, 39 (1). http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=b407ecd9-b8b9-4ad6-a0e8-a3052f4328c1%40sessionmgr111&hid=114 adresinden 29/03/2016 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Fenwick, D. T. (1998). Managing space, energy, and self: Junior high teachers' experiences of classroom management. Teaching and Teacher Education, 14 (6), 619-631.
 • Garner, P.W., Moses, L.K. ve Waajid, B. (2013). Prospective teachers’ awareness and expression of emotions: Associations with proposed strategies for behavirol management in the classroom. Psychology in the Schools, 50 (5), 471-488.
 • Gerek, Ö. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programı hakkındaki görüş değerlendirme ve yeterlilikleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Konya.
 • Gökyer, N. ve Özer, F. (2014). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 691-712.
 • Guin, K. (2004). Chronic teacher turnover in urban elementary schools. Education Policy Analysis Archives, 12 (42), 1–30.
 • Harris, A. H. (1991). Proactive classroom management: Several ounces of prevention, Contemporary Education, 62 (3), 156-160.
 • Kauffman, J. M., Mostert, M. P., Trent, S. C. & Pullen, P. L. (2006). Managing classroom behavior: A reflective case-based approach. Boston: Allyn- Bacon.
 • Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elamanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 92-102.
 • Martin, N.K., & Baldwin, B. (1994). Beliefs regarding classroom management style: differences between novice and experienced teachers. Annual Conference of the Southwest Educational Research Association. ERIC Document Reproduction Service No. ED387471.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Researchi in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Pearson Education, Boston.
 • Ming-tak, H.ve Wai-shing, L. (2008). Classroom managemant creating a positive learning environment. Hong Kong University Press.
 • Morin, G. (2003). Does sex matter? Gender-related beliefs of male and female junior high school math teachers. [Online] http://suse-ice.stanford.edu/monographs/Morin.pdf adresinden 14 Ağustos 2015 tarihinden indirilmiştir.
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, (3), 263-278.
 • Özcan, M. (2012). Sınıf başkanları gözüyle öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 73-90.
 • Öztürk, N., Yalvaç Hastürk, H. G. ve Demir, R. (2013). İlköğretim 4-5.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 25-36.
 • Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin modelleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13. 171-179.
 • Petraglia, J. (1998). The real world on a short leash: The (mis)application of constructivism to the design of educational technology. Educational Technology Research and Development, 46 (3), 53-65.
 • Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data. London: Sage Publications.
 • Şahin, İ. ve Altunay, U. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları. İlköğretim Online, 10 (3), 905-918.
 • Şahin, M. (2014). Üniversite öğretim elamanlarının sınıf içi öğretimsel davranışlarına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (11), 499-515.
 • Şen, Ş. ve Erişen Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 99-116.
 • Şentürk, H. (2006). Öğretmen adaylarının uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin kullandıkları sınıf yönetimi modellerine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 585- 603.
 • Uğurlu, C.T., Doğan, S., Şöförtakımcı, G., Ay, D. ve Zorlu, H. (2014). Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2) 577-602.
 • Willams, K.C. (2009). Elemantary classroom management. California: Sage.
 • Wright, S.P., Horn, S.P. & Sanders, W.L. (1997). Teacher and classroom context effects on students achievement: Imlications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57-67.
 • Yeşilyurt, E. ve Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7 (23), 274-295.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru BOZPOLAT>

0000-0003-1890-8167


Hatice Gonca USTA Bu kişi benim


Celal Teyyar UGURLU>
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2016
Gönderilme Tarihi 8 Nisan 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59

Kaynak Göster

APA Bozpolat, E. , Usta, H. G. & Ugurlu, C. T. (2016). ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (59) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.263222

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.