Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DUYGUSAL EMEK KONUSUNU ARAŞTIRAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 70, 818 - 837, 01.04.2019
https://doi.org/10.17755/esosder.459025

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki üniversitelerde duygusal emek konularında yapılan lisansüstü tezlerinin mevcut durumlarını ve genel profillerini belirlemektir. Bu araştırma, Türkiye’de 2007-2018 yılları arasında duygusal emek konularında hazırlanmış lisansüstü tezlerinin genel eğilimlerini belirlemek amacıyla belirli koşullar çerçevesinde kategorilere ayrılarak sınıflandırılmış ve konu ile ilgili tezlerin toplu bir şekilde görülmesine imkân sağlamaya çalışmıştır. Çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen, Türkiye’de duygusal emek konusunda 2007-2018 yılları arasında erişime açık (izinli) durumunda olan lisansüstü tezler, içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Çalışmada tezler; yazılan lisansüstü düzeyleri, yazıldıkları dil, yıllara göre dağılımı, yazıldığı enstitü, üniversite, ait oldukları anabilim dalı, araştırmacıların cinsiyetleri, tez danışmanlarının unvanları, tezlerin araştırma yöntemleri, tezlerin araştırma teknikleri ile tezlerin yazıldıkları sektörler ve uygulama alanları kapsamında sınıflandırılarak ele alınmıştır. Duygusal emek alanında yazılmış lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemi ile incelenerek bu alanda yapılmış mevcut lisansüstü tezlerin durumunun ortaya koymaya çalışıldığı bu araştırma ile gelecekte duygusal emek konularında çalışma yapacak olan araştırmacılara yol gösterici olması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Alpaydın, Y. ve Erol, İ. (2017). Türkiye’de Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 23-41.
 • Ashforth, B.E. ve Humphrey, R.H. (1993). Emotional Labor In Service Roles: The Influence Of Identity. Academy Of Management Review, 18(1), 88-115.
 • Beğenirbaş, M. ve Basım, H.N. (2013). Duygusal Emekte Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Çankaya Üniversitesi Journal Of Humanities And Social Science, 10(1), 45-57.
 • Brotheridge, C.M. ve Grandey, A.A. (2002). Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of “People Work”. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 17-39.
 • Bryman, A. (2004). The Disneyization Of Society. London: Sage, 468-470.
 • Ceylan, A.K., (2017). Öğretmenlerin Duygusal Emeklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Yönünden Özellikleri: Batman İli Araştırması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 122-132.
 • Çelik, M., Tabak, A., Uysal, M.P. ve Sigri, U. (2010). The Relationship Between Burnout And Emotional Labour Of The Employees In Hospital Sector. International Journal Of Business And Management Studies, 2(1), 47-54.
 • Çoruk, A., (2014). Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan İdari Personelin Duygusal Emek Davranışları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 79-93.
 • Diamond, L.K., (2005). Antecedents and Consequences of Emotional Dissonance: Understanding the Relationships Among Personality, Emotional Dissonance, Job Satisfaction, Intention To Quit and Job Performance. Graduate Theses And Dissertations, 1-107.
 • Diefendorff, J.M. ve Croyle, M.H. (2008). Antecedents Of Emotional Display Rule Commitment. Human Performance, 21(3), 310-332.
 • Glomb, T.M. ve Tews, M.J. (2004). Emotional Labor: A Conceptualization And Scale Development. Journal Of Vocational Behavior, 64(1), 1-23.
 • Gülova, A.A., Palamutçuoğlu, B.T. ve Palamutçuoğlu, A.T. (2013). Duygusal Emek İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişkide Amir Desteğinin Rolü: Üniversitede Öğrenci İşleri Personeline Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 41-74.
 • Gündüz, İ., (2017). Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Kuşadası’ndaki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Hochschild, A.R. (2003). The Managed Heart Commercialization Of Human Feeling, Berkeley: University Of California.
 • Karakaş, A., (2017). Duygusal Emek, Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otel İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 80-112.
 • Kaya, U. ve Özhan, Ç.K. (2012). Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 109-130.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis An Introduction To Its Methodology. Thousand Oaks: Sage.
 • Kruml, S.M. ve Geddes, D. (2000). Exploring The Dimensions Of Emotional Labor: The Heart Of Hochschild’s Work. Management Communication Quarterly, 14(1), 8-49.
 • Lee, D.C., Hung, L.M., ve Huang S.C. (2012). Does Job Enjoyment and Organizational Support Affect Emotional Labor?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(2), 5-29.
 • Mastracci, S.H., Newman, A.M ve Guy, M.E. (2006). Appraising Emotion Work Determining Whether Emotional Labor Is Valued In Government Jobs. American Review Of Public Administration, 36(2), 123-138.
 • Morkoç, T. P. (2014). Otel Çalışanlarında Duygusal Emek Ve İş-Aile Çatışması İlişkisi: İzmir Şehir Otelleri Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Morris, J.A. ve Feldman, D.C. (1996). The Dimensions, Antecedents, And Consequences Of Emotional Labor. Academy Of Management Review, 21(4), 906-1010.
 • Nwankwo, B. E., Kanu, G. C. ve Obi, T. C. (2012). Emotional Labour And Psychological Distress As Predictors Of Work-Family Conflict Among Nurses. British Journal Of Advance Academic Research, 1(1), 68-81.
 • Oral, L. ve Köse, S. (2011). Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.
 • Özkan, G., (2013). Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek Ve Örgütsel İletişim. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 64-80.
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi. Çalışma Ve Toplum, 21(2), 15-24.
 • Pala, T. ve Tepeci, M. (2014) Otel İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Boyutlarının Belirlenmesi Ve Duygusal Emek Boyutlarının İş Tatmini Ve İşte Kalma Niyeti Üzerine Etkisi. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), 21-37.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrenciler İle İlgili Yapılan Yükseköğretim Tezlerinin İçerik Analizi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 14-26.
 • Sloan, M.M., (2012). The Consequences Of Emotional Labor For Public Sector Workers And The Mitigating Role Of Self-Efficacy. American Review Of Public Administration, 20(10), 1-17.
 • Truta, C., (2014). Emotional Labor And Motivation In Teachers. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 127, 791-795.
 • Wong, J.Y. ve Wang, C.H. (2009). Emotional Labor of The Tour Leaders: An Exploratory Study, Tourism Management, 30(2), 249-259.
 • Ye, M. ve Chen, Y. (2015). A Literature Review On Teachers’ Emotional Labor. Creative Education, 6, 2232-2240.Yıldırım, M.H. ve Erul, E.E. (2013). Duygusal Emek Davranışının İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 89-99.
 • Zapf, D., (2002). Emotion Work And Psychological Well-Being A Review Of The Literature And Some Conceptual Considerations. Human Resource Management Review, 12(2), 237-268.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yağmur SAVAŞKAN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2464-4815
Türkiye


Halime GÖKTAŞ KULUALP
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1485-3026
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 11 Eylül 2018
Kabul Tarihi 5 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 70

Kaynak Göster

APA Savaşkan, Y. & Göktaş Kulualp, H. (2019). DUYGUSAL EMEK KONUSUNU ARAŞTIRAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (70) , 818-837 . DOI: 10.17755/esosder.459025

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.