Makaleler

H. Göktaş Kulualp, M. Yiğit
Tıbbi Satış Mümessillerinin Etik Davranış Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. Göktaş Kulualp
TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KAMU KURULUŞU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
H. Göktaş Kulualp, D. Karadağ
Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Psikolojik Sözleşme İhlalleri, Örgüte Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. GÖKTAŞ KULUALP, Y. SAVAŞKAN
KADIN ÇALIŞANLARDA İŞ-AİLE ÇATIŞMASI, DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
H. GÖKTAŞ KULUALP, M. YILDIRIM KALEM
KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. GÖKTAŞ KULUALP, M. YİĞİT
KURUMSAL İMAJ ALGISINDA FİZİKİ UNSURLARIN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: TARİHİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR İNCELEME, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
H. GÖKTAŞ KULUALP, D. KARADAĞ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ AÇISINDAN HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
H. Göktaş Kulualp, Ö. Sarı
Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)