Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1969 - 1984 2019-10-15

KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Halime GÖKTAŞ KULUALP [1] , Merve YILDIRIM KALEM [2]


Bu araştırma 1995-2018 yılları arasında Türkiye’de işletme, yönetim ve organizasyon alanında kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel profilini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırma, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılmış olan toplam 90 lisansüstü tezi kapsamaktadır. Tezler özgün dil, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu, uygulama alanı, yöntem ve sektör açısından incelenmiştir. Tarama modeline dayalı olan araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda işletme, yönetim ve organizasyon alanında kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılan tezlerin çoğunlukla Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, İşletme Anabilim Dalı’nda ve Gazi Üniversitesi’nde çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca incelenen tezlerde en çok araştırılan konunun, kültürün tüketici davranışlarına etkileri, en yaygın kullanılan yöntemin ise anket yöntemi olduğu tespit edilmiştir. Kültür ve kültürel farklılıklar, örgütsel bağlamda işletmeleri her alanda etkilediğinden araştırmalarda incelenmesi gereken en önemli konulardandır. Bu sebeple işletme, yönetim ve organizasyon ve liderlik alanlarında daha fazla çalışılması gerektiği düşünülmektedir.
Kültür, Kültürel Farklılıklar, Lisansüstü tezleri, İçerik analizi
 • Akaydın, Ş., Çeçen, M. A.(2015).Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi. Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(187), 183-198.
 • Alkan, G.(2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41-52.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt Kültürü ve Liderlik Türlerine İlişkin Algılamalar ile Yöneticilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması. KMU İİBF Dergisi, 10(14),13-40.
 • Bakır, N. O. (2013). Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi (1994 - 2012), Öneri, 10(40), 1-13.
 • Baş, M.,Mısırdalı Yangil, F., & Aygün, S. (2014). Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi.Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 207-226.
 • Bayın, G. (2015). Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28),49-55.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983-2008 Dönemi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 167-197.
 • Bird, A., Taylor, S., & Beechler, S. (1998). A Typology of International HRM in Japanese Multinational Corporations: Organizational Implications, Human Resource Management ,Summer, 37(2),159-172.
 • Çelik, N. (2016). Yenilikçilik Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(1) 2016, 29-42.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Hofstede, G. (1980). Motivation, Leadership and Organization: do American Theories Apply Abroad?.Organizational Dynamics, Summer, 42-46.
 • Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences, International Differences in Work-related Values-Abridged Edition. California: SAGE Publications.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. USA: SAGE Publications
 • Jarvelin, K, &Vakkari, P. (1990). Content analysis of research articles in library and information science. Library and Information ScienceResearch, 12, 395-421.
 • Karasar, N.(2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 12. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kartal, M. T.(2018). Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, (110), 175- 198.
 • Kayaoğlu, H. D. (2009). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Eğilimleri 1967-2008: Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 535-562.
 • Kayasandık, A.,Kalıpçı, E., Ç. F., Çakır, A. A., (2018).İşletme Alanındaki Çalışmalara “Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi” Bağlamında Bakış: Bir İçerik Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 12-18.
 • Kroeber, A. L.,& Kluckhohn, C. (1952). Culture: a critical review of concepts and definitions. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology (Vol. 47, 1). Cambridge: Harvard Univ, Mass.
 • Kozikoğlu, İ.,&Senemoğlu, N. (2015). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi (2009-2014). Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41.
 • Laurent, A. (1986). Thecross-cultural puzzle of international human resource management. Human Resource Management, 25, 91-102.
 • Newman, K.L.,&Nollen, S. D. (1996). Culture and Congruence: The Fit between Management Practices and National Culture. Journal of International Business Studies, 27(4),753-779.
 • Rollinson, D.,&Broadfield, A. (2002). Organisational Behaviour and Analysis: An Integrated Approach (İkinci baskı). USA: PrenticeHall.
 • Tarman, B., Acun, İ. & Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3):725 -746.
 • Trompenaars, F. &Hampden-Turner, C. (2004). Managing people across cultures. United Kingdom: Capstone Publishing Ltd.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK Ulusal Tez Merkezi (2018), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1485-3026
Yazar: Halime GÖKTAŞ KULUALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0101-539X
Yazar: Merve YILDIRIM KALEM
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 6 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder579880, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1969 - 1984}, doi = {10.17755/esosder.579880}, title = {KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Göktaş Kulualp, Halime and Yıldırım Kalem, Merve} }
APA Göktaş Kulualp, H , Yıldırım Kalem, M . (2019). KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1969-1984 . DOI: 10.17755/esosder.579880
MLA Göktaş Kulualp, H , Yıldırım Kalem, M . "KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1969-1984 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/579880>
Chicago Göktaş Kulualp, H , Yıldırım Kalem, M . "KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1969-1984
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ AU - Halime Göktaş Kulualp , Merve Yıldırım Kalem Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.579880 DO - 10.17755/esosder.579880 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1969 EP - 1984 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.579880 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.579880 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ %A Halime Göktaş Kulualp , Merve Yıldırım Kalem %T KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.579880 %U 10.17755/esosder.579880
ISNAD Göktaş Kulualp, Halime , Yıldırım Kalem, Merve . "KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1969-1984 . https://doi.org/10.17755/esosder.579880
AMA Göktaş Kulualp H , Yıldırım Kalem M . KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. esosder. 2019; 18(72): 1969-1984.
Vancouver Göktaş Kulualp H , Yıldırım Kalem M . KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1969-1984.