Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1066 - 1088 2019-07-15

EXAMINING PERCEIVED SAFETY CLIMATE BY DEMOGRAPHIC FACTORS IN THE CONTEXT OF FIELD THEORY: AN APPLICATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY
GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Pınar ACAR [1] , Samet KILIÇ [2]


Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de, inşaat sektöründe çalışan işgörenlerin güvenlik ve sağlığıyla ilgili sorunların artması araştırmamızın sorunsalının temel odağını oluşturmuştur.  İş sağlığı ve güvenliğinin örgüt içinde kurulan değerler sistemiyle yakından ilişkili olmasından dolayı, bir iş yerinde sadece kuralların yazılması ve uygulamaya konulması tek başına yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda tüm çalışanların ve yöneticilerin dahil olacağı bir güven ikliminin tesis edilmesi ve bu iklimin örgüt kültürü ile uyumlu hale getirilmesi oldukça önemlidir. Araştırmamızın temel varsayımı Kurt Lewin’in Alan Teorisi ile desteklenmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konu kapsamında teorik çerçevenin çizilmesinin ardından 79 beyaz yakalı çalışan ile gerçekleştirilen uygulamada, katılımcıların demografik özellikleri ile güvenlik iklimi algıları arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu ortaya çıkan bulgular, inşaat sektöründe görev yapan çalışanların güvenlik iklimi algılarının, çalıştıkları sektöre ve pozisyonlarına göre değişmekte olduğunu ortaya koymuştur.  

Güvenlik iklimi, örgüt kültürü, örgüt iklimi, İş sağlığı
 • Akbaba, Ö. (2016). Değişim mühendisliği, örgüt iklimi ve psikolojik sermayenin firma performansı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akkaş, Z.Z. (2006). Türkiye’de yapı üretiminde işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalar ve toplu konut sektörüne yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Avcı, C. (2014). İşgörenlerin iş sağlığı ve güvenliği davranışlarının güvenlik iklimi ve planlı davranış kuramı kapsamında incelenmesi: konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek departmanlarında bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğan, Z. F. (2004). Örgüt kültürü ve iklimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 203-215.
 • Büyükkışlalı, B. (2015). Çalışanların örgüt kültütü algısının ağ (şebeke) tipi organizasyonlarda incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başkaya, R. (2014). Örgüt ikliminin çalışan performansı üzerine etkisi ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baradan, S. (2006). Türkiye inşaat sektöründe iş güvenliğinin yeri ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 87-100.
 • Çiftçi, K. (2014). İlkokul öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının örgütsel güven üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ersan, Z.E. (2014). Yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununun işletmelerde güvenlik iklimine etkisi ve alan araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gül, A. (2015). Sağlık çalışanlarında örgüt güvenlik iklimi ve çalışan güvenliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Külekçi, B. (2012). Gemi inşaatı endüstri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kızgın, M.A. (2017). İnşaat işçilerinin yüksekte çalışmaları ve kullanılan iskelelerin iş sağlığı ve güvenliği risklerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karadağ, E.S. (2010). Türk inşaat sektörünün iş güvenliği açısından risk analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İzmir.
 • Karaosmanoğlu, F. (2016). İnşaat projelerinin iş sağlığı ve güvenliği performasının sözleşme ve sözleşmesel düzenlemeler aracılığı ile arttırılmasına yönelik bir inceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Koç, M.B. (2016). İnşaat sektöründe çalışanların güvenlik iklimleri ile ilgili algıları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Obuz, S. (2016). İnşaat sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İ. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özaslan, B.Ö. (2011). İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özaslan, B.Ö. ve Tüzüner, V. L. (2011). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 138-154.
 • Özkul, Y. (2013). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Öztürk, F. (2010). Örgüt kültürünün rekabetçi değerler açısından analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Sözer, E. (2012). Hasta güvenliği kültürü ve ölçüm yöntemleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Tagay, Ö. M. (2010). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, A. (2013). İşgören sağlığı ve iş güvenliği kapsamında işyeri güvenliğini sağlamak için verilen yönetsel desteğin incelenmesi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Temel, C.T. (2017). İnşaat işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda uygulama ve algılama düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Türen, U., Gökmen, Y., Tokmak, İ. ve Bekmezci., M. (2014). Güvenlik iklimi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 171-190.
 • Uslu, V. (2014). İşletmelerde iş güvenliği performansı ve iş güvenliği kültürü algılamaları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 446-449.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4290-6383
Yazar: Pınar ACAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7268-8279
Yazar: Samet KILIÇ
Kurum: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 29 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder453410, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1066 - 1088}, doi = {10.17755/esosder.453410}, title = {GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Acar, Pınar and Kılıç, Samet} }
APA Acar, P , Kılıç, S . (2019). GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1066-1088 . DOI: 10.17755/esosder.453410
MLA Acar, P , Kılıç, S . "GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1066-1088 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/453410>
Chicago Acar, P , Kılıç, S . "GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1066-1088
RIS TY - JOUR T1 - GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Pınar Acar , Samet Kılıç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.453410 DO - 10.17755/esosder.453410 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1066 EP - 1088 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.453410 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.453410 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Pınar Acar , Samet Kılıç %T GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.453410 %U 10.17755/esosder.453410
ISNAD Acar, Pınar , Kılıç, Samet . "GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1066-1088 . https://doi.org/10.17755/esosder.453410
AMA Acar P , Kılıç S . GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. esosder. 2019; 18(71): 1066-1088.
Vancouver Acar P , Kılıç S . GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1066-1088.