Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1222 - 1238 2019-07-15

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME
A METAPHORICAL INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF GUILT AMONG COLLEGE STUDENTS

Duygu DİNÇER [1]


Suçluluk duygusu kendilik bilinci duygularından biridir ve kişilerarası ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin suçluluk kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Çalışmaya 278 üniversite öğrencisi katılmıştır. Elde edilen metaforlar betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları suçluluk duygusuna ilişkin metaforların üç tema ve on üç alt kategori altında toplandığını göstermiştir. Bu sonuçlara göre suçluluk duygusu hata yapma, norm ihlali ve olumsuz değerlendirilme durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu duyguya davranış ve zarar odaklı değerlendirmeler, benlik odaklı değerlendirmeler, pişmanlık, vicdan azabı ve huzursuzluk, acı çekme, zihin karmaşası, yakalanma ve ceza korkusu ve kurtulma isteği eşlik etmektedir. Son olarak, suçluluk duygusu insanları itiraf, telafi ve kalıcı iz deneyimlemeye sevk etmektedir. Araştırma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

The feeling of guilt is one of the self-conscious emotions and it regulates interpersonal relationships. The aim of this study was to examine college students’ perceptions of the concept of guilt through metaphor analysis. Two hundred seventy-eight college students participated in the study. The obtained metaphors were analyzed by descriptive and content analysis methods. The findings revealed that the metaphors were grouped under three themes and thirteen subcategories. According to results, guilt is evoked by mistakes, transgressions and negative evaluations by others. Also, the feeling of guilt is accompanied by behavior-harm-focused evaluations, self-focused evaluations, regret, a pang of conscience and restlessness, confusion, fear of punishment and being caught, and a desire to getting rid of the situation. And finally, the feeling of guilt leads people to experience confession and reparation and, a persistent trace. Findings of the study were discussed in light of the current literature. 

 • Abe, J. A. (2004). Shame, guilt, and personality judgment. Journal of Research in Personality, 38(2), 85-104.
 • Akbağ, M. ve Erden-İmamoğlu, S. (2010). Cinsiyet ve bağlanma stillerinin utanç, suçluluk ve yalnızlık duygularını yordama gücünün araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 651-682.
 • Amodio, D. M., Devine, P. G. ve Har, E. (2007). A dynamic model of guilt: Implications for motivation and self-regulation in the context of prejudice. Psychological Science, 18(6), 524-530.
 • Baumeister, R. F. (2005). The cultural animal: Human nature, meaning, and social life. New York: Oxford University Press.
 • Baumeister, R. F. ve Alquist, J. L. (2009). Is there a downside to good self-control? Self and Identity, 8(2-3), 115–130.
 • Baumeister, R. F., Stillwell, A. M. ve Heatherton, T. F. (1994). Guilt: An interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115(2), 243-267.
 • Biaggio, A. M. (1969). Internalized "versus" externalized guilt: A cross-cultural study. Journal of Social Psychology, 78(1), 147-149.
 • Blavier, D.C. ve Glenn, E. (1995). The role of shame in perceptions of marital equity, intimacy and competency. The American Journal of Family Therapy, 23(1), 73-82.
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2011). The psychometric properties of the turkish Version of Trait Shame and Guilt Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 45, 17-30.
 • Darwin, C. (2001). İnsan ve hayvanlarda beden dili. (O. Tuncay, Çev.). İstanbul: Gün Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1872)
 • Deniz, M. E. (2006). Ergenlerde bağlanma stilleri ile çocukluk istismarları ve suçluluk-utanç arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 89-99.
 • Ekman, P. (2012). Yalan söylediğimi nasıl anladın? Yüz ifadelerinden duyguları ve düşünceleri okumak. (E. İ. Akter, Çev.). İstanbul: Okuyan Us. (Orijinal çalışma basım tarihi 2003)
 • Erikson, E. (1993). Childhood and society. London: Paladin Grafton Books. (Orijinal basım tarihi 1951)
 • Fang, S. C. ve Chiou, A. (2007). Research proposal on the study of moral emotions and moral behavior with applications on cross cultural business ethics. Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Australia, 1314-1321.
 • Freud, S. (1999). Uygarlık din ve toplum. (4. baskı) (S. Budak, Çev.). Ankara: Öteki Ajans. (Orijinal çalışma basım tarihi 1930 [1929])
 • Giddens, A. (2010). Modernite ve bireysel kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum. (Ü. Tatlıcan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1991)
 • Goffman, E. (1956). Embarrassment and social organization. American Journal of Sociology, 62(3), 264-271.
 • Grinder, R. E. ve McMichael, R. E. (1963). Cultural influence on conscience development: Resistance to temptation and guilt among samoans and American Caucasians. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66(5), 503-507.
 • Güleç, N. (2005). Depresyonda utanç, suçluluk, öfke ve kendilik değeri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Horney, K. (2011). Nevrozlar ve insan gelişimi: İnsanın kendini gerçekleştirme mücadelesi. (E. Erbatur, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1950)
 • Hynie, M., MacDonald, T. K. ve Marques, S. (2006). Self-conscious emotions and self-regulation in the promotion of condom use. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1072-1084.
 • İnandılar-Topaç, H. (2010). Shame-pronenes vs guilt pronenes and their relationship to attributional styles, coping strategies and depressive symptom levels of university students (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lewis, H. B. (1971). Shame and guilt in neurosis. Psychoanalytic Review, 58, 419-438.
 • Lewis, H. B. (1984). Freud and modern psychology: The social nature of humanity. The Psychoanalytic Review, 71, 7-26.
 • Lewis, M. (2007). Early emotional development. A. Slater ve M. Lewis (Ed.), Introduction to infant development (2. bsm.) (s. 216-232) içinde. Oxford: Oxford University Press.
 • Lewis, M. (2008). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. M. Lewis ve J. M.
 • Haviland-Jones (Ed.). Handbook of Emotions (3. bsm.) (s. 742-756) içinde. New York: Guilford Press.
 • Lindsay-Hartz, J. (1984). Contrasting experiences of shame and guilt. American Behavioral Scientist, 27(6), 689-704.
 • Motan, İ. (2007). Recognition of self-conscious emotions in relation to psychopathology (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nathanson, D. L. (1987). The many faces of shame. New York: Guilford Press.
 • Onat, O. (2011). Genç yetişkinlerin ahlaki kimliklerinin incelenmesine yönelik nitel bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbayrak, C. (2006). Türkiye örnekleminde duygular ve bilişsel-duygu değerlendirme süreci (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Piers, G. ve Singer, M. B. (1972). Shame and guilt: A psychoanalytic and a cultural study. New York: W. W. Norton & Company.
 • Plutchik, R. (2000). Emotions in the practice of psychotherapy: Clinical implications of affect theories. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Roseman, I. J., Wiest, C. ve Swart, T. S. (1994). Phenomenology, behaviors, and goals differentiate discrete emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 206-221.
 • Sarıçam, H., Akın, A. ve Çardak, M. (2012). Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Civil Academy Journal of Social Sciences, 10(1-2), 235-247.
 • Smith, R. H., Webster, J. M., Parrott, W. G. ve Eyre, H. L. (2002). The role of public exposure in oral and nonmoral shame and guilt. Journal of Personality and Social Psychology, 83(1), 138–159.
 • Şahin (2007). Çocuk yetiştirme tarzları ve benlik düzenleme farklılıklarının kendilik-bilinci duygusal eğilimleriyle ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Tangney, J. P. (1991). Moral affect: The good, the bad and the ugly. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 598-607.
 • Tangney, J. P. (1995). Shame and guilt in interpersonal relationships. J. P. Tangney ve K. W. Fischer (Ed.), Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride (s. 114-142) içinde. New York: Guilford Press.
 • Tangney, J. P. ve Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York: Guilford Press.
 • Tracy, J. L. ve Robins, R. W. (2004). Putting the self into self-conscious emotions: A theoretical model. Psychological Inquiry, 15(2), 103-125.
 • Wolf, S. T., Cohen, T. Y., Panter, A. T. ve Insko, C. A. (2010). Shame-proneness and guilt-proneness: Toward the further understanding of reactions to public and private transgressions. Self and Identity, 9(4), 337-362.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2496-6902
Yazar: Duygu DİNÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 8 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder507357, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1222 - 1238}, doi = {10.17755/esosder.507357}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Di̇nçer, Duygu} }
APA Di̇nçer, D . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1222-1238 . DOI: 10.17755/esosder.507357
MLA Di̇nçer, D . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1222-1238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/507357>
Chicago Di̇nçer, D . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1222-1238
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME AU - Duygu Di̇nçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.507357 DO - 10.17755/esosder.507357 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1222 EP - 1238 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.507357 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.507357 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME %A Duygu Di̇nçer %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.507357 %U 10.17755/esosder.507357
ISNAD Di̇nçer, Duygu . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1222-1238 . https://doi.org/10.17755/esosder.507357
AMA Di̇nçer D . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME. esosder. 2019; 18(71): 1222-1238.
Vancouver Di̇nçer D . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1222-1238.