Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1278 - 1298 2019-07-15

THE SWOT ANALYSIS FOR HEALTH TOURISM OF ŞANLIURFA
ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ

THE SWOT ANALYSIS FOR HEALTH TOURISM OF ŞANLIURFA

Hüseyin ERİŞ [1]


Sağlık Turizmi genel olarak, hasta bir kişinin tedavi olmak amacıyla yaşadığı ülkeden, diğer bir ülkeye gitmesine denilmektedir. Tedavi olmak için giden kişiye de Sağlık Turisti denir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan sağlık turizmi hakkında Şanlıurfa’daki mevcut durumu tespit etmeye çalışmak ve Şanlıurfa’nın sağlık turizmi alanındaki güçlü/zayıf yönleri ile sağlık turizmi alanındaki fırsatları/tehditleri değerlendirmeye çalışmaktır. Ayrıca sağlık turizmine destek olması bakımından Şanlıurfa’daki genel turizm imkanları ile diğer sektör paydaşlarının mevcut durumu incelenmektedir. Çalışmada elde edilen verilere göre, Şanlıurfa’da sağlık turizmi için ciddi bir potansiyel olduğu görülmektedir. Ancak Şanlıurfa’daki gerek sağlık hizmetleri sunumu gerekse genel turizmin mevcut imkanlar göz önüne alındığında,  uygulanabilmesi ve yapılabilmesi önünde bir takım sorunlar olduğu ve bu sorunların giderilebilmesi için gerek hükümet düzeyinde gerekse il genelindeki kamu kurum ve özel sektör paydaşlarınca bir takım tedbirlerin acilen uygulamaya alınması gerekmektedir. Özellikle sağlık insan gücü ve sağlık hizmetleri sunumu için gerekli olan tesis, tıbbi cihaz gibi kaynakların yetersiz oluşu ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu bağlamda Şanlıurfa’da sağlık turizminin geliştirilmesi ve pazarlanabilmesi yönünde gerek sağlık sektörü temsilcilerine gerekse diğer sektör paydaşlarınca, yapılması gereken bir takım öneriler belirlenmeye çalışılmıştır.

Sağlık Turizmi, SWOT, Sanlıurfa
  • Aktepe. C., (2013) Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/1 170-188Álvarez. M.M., Chanda. R., Smith. R.D., (2011)The Potential For Bi-Lateral Agreements İn Medical Tourism: A Qualitative Study Of Stakeholder Perspectives From The Uk And India, Globalization and Health 2011, 7:11Arslan. A., (2015) Anadolu İnanç Söylenceleri: Egeria’nın Anlatılarında Balıklıgöl Ve Kral Abgar, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13, Sayı:3, Eylül Doi Number: 10.18026/cbusos.32235Barca. M., Akdeve. E., Balay. İ. G., (2013) Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/3, 64-92Boz, M. (2014). Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.Bozoğlu, E. ve Naharcı, İ.. (2009). Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme. 8.Ulusal Geriatri Kongresi (29 Ekim-1 Kasım, Fethiye, ss. 26-28), MuğlaBuldukoğlu, S. (2014). Sağlık Turizminin Türkiye’deki Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, AnkaraBulgan. G., (2017) Zihinsel Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Tatil Deneyimleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Araştırma: Isparta İli Örneği, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Spring:16Connell, J. (2006). Medical Tourism: Sea, Sun, Sandand … Surgery. Tourism Management, 27, 1093-1100.Çakmak. N.M., (2006) Türk Kamu Hukuku Açısından Engellilerin Hukuki Statüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, AnkaraÇetinkaya T, Zengin B. (2009) Yaşlı bakımı ve turizm. Panel Bildiri Kitapçığı; Sakarya s. 172-81Çiçek. R., Avderen. S., (2013) Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 15 (25): 25-35, 2013Demirdöğmez. M., Arslan. B., (2017) Factors Taht Effect The Preferences And Purchase Behaviors Of Consumers İn Health Tourism, https://www.researchgate.net/publication/321625644Dünya Engellilik Raporu. (2011) World Health Organisation, World Bank. World Report on Disability. Geneva: WHO; 2011. http://www.who. int/disabilities/world_reportGençay, C..(2007). Sağlık Turizmi, (Ed.) M. Bulu ve İ. H. Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü, (ss.172-180). İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınevihttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80848/sanliurfa-yemek-gelenegi.htmlhttp://tektekdaglari.tabiat.gov.tr/http://web.harran.edu.tr/tarih/tr/makaleler/sanliurfa-tarihi/http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-44420/gobeklitepe-arkeolojik-alani-sanliurfa.htmlhttp://www.saglikturizmi.org.tr/media/Pdf/9.pdf http://www.sanliurfa.bel.tr/icerik/223/30/balikligolhttp://www.urfakultur.gov.tr/TR-183492/brifing-eylul-2018.htmlhttp://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-11475/genel-tanimlar.html: Erişim tarihi: 28.09.2018https://sgb.saglik.gov.tr/Shared%20Documents/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20B%C3%BCt%C3%A7e%20Sunumu.pdfhttps://www.dogusgrubu.com.tr/tr/tarihin-otesinde-gobeklitepehttps://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Sanliurfa_Madenler.pdfhttps://www.sanliurfa.bel.tr/icerik/14/2/ekonomik-yapihttps://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/EkonomikRapor2017.pdfKarababa. A., (2017) Türkiye’de Sağlık Turizminin Ekonomik Yönü, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Nisan 2017 Cilt: 2 Sayı: 2Karababa. A.G., (2017) Türkiye’de Sağlık Turizminin Ekonomik Yönü, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Nisan Cilt: 2 Sayı: 2Kozak, N. ve Kozak, M. A. ve Kozak, M.. ( 2008). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.Özsarı. S.H., Karatana. Ö., (2013) Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335Öztürk, M. Ve Bayat, M. (2011), “Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1(2), 135 - 156.SATURK (2017) Sağlık Turizmi Nedir? http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdfSATURK (2017) Türkiye’de Termal Sağlık Turizm, http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/07.pdf Erişim tarihi: 28.09.2018Tontuş. H. Ö., (2017) Sağlık turizmi nedir?, SATURK Yayınları,Toprak. L., Elsaied. H.H., Mahmood. S.A., (2014) Turizmin Yükselen Trendi: Sağlık Turizmi Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (38-57)Topuz, N.(2012). Türkiye Sağlık (Medikal) Turizmi Stratejisi 2023, Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel MüdürlüğüTunçsiper, B. ve Kaşlı, M.. (2008). Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği. Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 1:120-13World Health Organization, (2013)“Disability Report by the Secretariat”, Sixty- Sixht World Health Assembly Provisional Agenda Item 13.5, A66/12, 11 MarchWorld Health Organization, http://www.who.int/topics/hospitals/en/ 06.11.2018Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, 10.9.1982, No: 8/5319, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20tedav
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1685-9819
Yazar: Hüseyin ERİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 13 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { esosder511959, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1278 - 1298}, doi = {10.17755/esosder.511959}, title = {ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin} }
APA Eri̇ş, H . (2019). ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1278-1298 . DOI: 10.17755/esosder.511959
MLA Eri̇ş, H . "ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1278-1298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/511959>
Chicago Eri̇ş, H . "ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1278-1298
RIS TY - JOUR T1 - ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ AU - Hüseyin Eri̇ş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.511959 DO - 10.17755/esosder.511959 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1278 EP - 1298 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.511959 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.511959 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ %A Hüseyin Eri̇ş %T ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.511959 %U 10.17755/esosder.511959
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin . "ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1278-1298 . https://doi.org/10.17755/esosder.511959
AMA Eri̇ş H . ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ. esosder. 2019; 18(71): 1278-1298.
Vancouver Eri̇ş H . ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1278-1298.