Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1467 - 1482 2019-07-15

EVALUATION OF TURKISH LEGISLATION ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TURKISH LEGISLATION ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

Ensari YÜCEL [1]


Foreign direct investments play an important role in the growth of a country, and the increase of exports and employment, and the transfer of technology and work experience. In addition to the macroeconomic indicators of a host country, the legal incentives and protections provided are effective to attract foreign direct investments. In this research, developments of Turkish legal regulations on foreign direct investment and legal incentives and protections provided are studied. The basic regulation of Turkish Legislation is the Foreign Direct Investment Act. The Act introduced significant incentives and protections to foreign direct investors. The definition and scope of foreign investors were kept broad, the minimum requirement for foreign capital was removed, the notification system was introduced, applying for arbitration in dispute resolution was granted and no restrictions were imposed on transfers.


Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkenin büyümesi, ihracat ve istihdamın artması, teknoloji ve iş tecrübesinin aktarımında önemli rol oynar. Doğrudan yabancı yatırım kararlarında, ev sahibi ülkenin makroekonomik göstergelerinin yanı sıra söz konusu ülkenin mevzuatının yabancı yatırımcıya sağladığı hukuki teşvikler ve korumalar önemli rol oynar. Çalışmada, analiz yöntemi kullanılarak Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin hukuki düzenlemelerin gelişim süreci ve konuya ilişkin Türk mevzuatında sağlanan hukuki teşvik ve korumalar ele alınmaktadır. Türk mevzuatında bu alanı düzenleyen temel düzenleme Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’dur. Kanun doğrudan yabancı yatırımcıya önemli teşvik ve korumalar getirmiştir. Kanun’da yabancı yatırımcının tanım ve kapsamı geniş tutulmuş, zorunlu sermaye miktarı kaldırılmış, izin ve onay sistemi yerine bildirim sistemi getirilmiş, ihtilafların çözümünde tahkime başvuru hakkı tanınmış ve transferler üzerinde herhangi bir kısıtlamaya yer verilmemiştir.


 • Akıcı, Z. (2014). Neden İstanbul Tahkim Merkezi? Journal of Yaşar University. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/3-Ziya-AKINCI.pdf. adresinden alındı
 • Akıncı, Z. (2007). Milletlerarası Tahkim (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Anayasa Mahkemesinin 11.3.2008 tarihli ve E. 2003/71, K. 2008/79 sayılı Kararı. 6 15, 2018 tarihinde https://www.mevzuat.com/anayasa-mahkemesinin-e-2003-71-k-2008-79-sayili-karari-5-6-2003-tarihli-ve-4875-sayili-kanun-ile-ilgili-/ adresinden alındı
 • Anayasa Mahkemesinin 5.2.1976 tarih ve E.1975/179, K.1976/8 sayılı Kararı ( ). Aralık 29, 2018 tarihinde http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/5a4e8ba0-1f7c-4995-83c0-3e740b52a52d?excludeGerekce=False&wordsOnly=False adresinden alındı
 • Aydemir, C., Arslan, İ., & Uncu, F. (2012). Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişimi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 69 - 104.
 • Baklacı, P., & Akıntürk, E. (2008). Foreign Direct Investment in Turkey: Legal Framework. International Journal of Emerging and Transition Economies, 231-245.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2018, 10 5). https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/yabancilar/dogrudanyabanciyatirimlar adresinden alındı
 • DEİK. (2012 ). 10 Soruda YKTK Anlaşmaları. İstanbul: DEİK Yayınları.
 • Dündar, E. (2014). Uluslararası Ticaret Hukukunda Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler İncelemesi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 41(2), 273-282. doi:10.14783/ÖNERİ.2014414427.
 • Ekinci, A. (2011). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İstihdama Etkisi: Türkiye Uygulamamsı (1980-2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 71-96.
 • Ekşi, N. (2010). Milletlerarası Ticaret Hukuku. içinde İstanbul: Beta Yayınları.Erzurumlu, Y. O., & Gozgor, G. (2014). Co-movement of Foreign Direct and Portfolio Investments in Central and Eastern Europe. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(3), 457-484.
 • Gökyayla, D., & Sürel, C. (2004). 4857 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(2), 131-167.
 • Gullu, İ., & Kılıç, N. (2017). An Evaluation of the Attractiveness of Turkish Economy in Terms of Foreign Direct Investments. EJSDR, 2(1), s. 70-79.
 • Kayıhan, Ş. (2010). Uluslararası Ekonomi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Keho, Y. (2016). Do Foreign Direct Investment and Trade lead to Lower Energy Intensity? Evidence from Selected African Countries. International Journel of Energy Ekonomics and Policy (IJEEP), 6(1), 1-5.
 • Steyt, J. (2006). Comparative Foreign Direct Investment Law: Determinants of the Legal Framework and the Level of Openness and Attractiveness of Host Economies. LL.M. Graduate Research Papers, 1(1), s. 1-143.
 • Şahbaz, A., Buluş, A., & Kaleci, F. (2016). The Relationship between Openness, Foreign Direct Investment, and Poverty: The Case of Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(4), 1106-1117. doi:10.21547/jss.265500.
 • Şimşek, M., & Behdioğlu, S. (2006). Türkiye’de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), s. 47-65.
 • Tatoğlu, E., & Kula, V. (1998). An Analysis of Foreign Direct Investment Activity in Turkey. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1-2), s. 141-170.
 • Tiryakioğlu, B. (2003). Doğrudan Yatırımların Uluslararası Hukukta Korunması. Ankara: Dayanırlı Hukuk Yayınları.
 • Topallı, N. (2015). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Yüksek Teknoloji İhracatı Arasında Bir Nedensellik İlişkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), 275-285.
 • UNCTAD. (2017). World Investment Report 2017. United Nations. 2018 tarihinde https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf adresinden alındı
 • Uslu, K., & Sözen, İ. (2006). Ortadoğu Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1), s. 77-98.
 • World Bank . (1992). Legal Framework fort he Treatment of Foreing Investment:Guidelines. The World Bank Group. 5 25, 2018 tarihinde http://documents.worldbank.org/curated/en/955221468766167766/pdf/multi-page.pdf adresinden alındı
 • Yased. (2016). Uluslararası Yatırımcılar Derneği. 8 15, 2018 tarihinde www.yased.org.tr: http://www.yased.org.tr/ReportFiles/2016/UDY_Haziran_2016.pdf , 15.11.2018 adresinden alındı
 • Yılmaz, L. (2006). 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 173-190.
 • Yücel, E. (2017). İslam Hukukunda Tahkim ve Katılım Bankalarında Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 3(2), 137-160.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7351-4107
Yazar: Ensari YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 4 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder533810, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1467 - 1482}, doi = {10.17755/esosder.533810}, title = {DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Yücel, Ensari} }
APA Yücel, E . (2019). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1467-1482 . DOI: 10.17755/esosder.533810
MLA Yücel, E . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1467-1482 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/533810>
Chicago Yücel, E . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1467-1482
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ensari Yücel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.533810 DO - 10.17755/esosder.533810 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1467 EP - 1482 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.533810 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.533810 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ensari Yücel %T DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.533810 %U 10.17755/esosder.533810
ISNAD Yücel, Ensari . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1467-1482 . https://doi.org/10.17755/esosder.533810
AMA Yücel E . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. esosder. 2019; 18(71): 1467-1482.
Vancouver Yücel E . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1467-1482.