Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 122 - 144 2020-01-26

INVESTIGATION PAPER FOLDING IN TERMS OF THEORY OF SEMIOTIC MEDIATION
KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK [1]


The aim of this study is to introduce Theory of Semiotic Mediation, which is a theory regarding mathematics teaching, in Turkey and present an example regarding its practice. After describing the main characteristics and concepts of Theory of Semiotic Mediation, in order to discuss the practice of the theory, semiotic potential of a sheet of paper, which was chosen as an artifact of Theory of Semiotic Mediation, was analyzed in paper folding activities and also the signs were analyzed that occurred in the building and conceptual constructing of quadrilaterals with only one symmetry axe (isosceles trapezoid and rhombus). The study was a case study which was carried out with 35 10th grade students. Students were separated four or five each. Only one groups’ activity was reported in this paper. As a result of the analysis of the semiotic potential of it, it has been seen that paper folding is an artifact that helps students to reconstruct concepts such symmetry and equality by means of coincide and crease and helps to think deeply on the quadrilaterals as rectangle, square, trapezoid and etc. which students have already known. A sheet of paper could be used as an artifact of Theory of Semiotic Mediation. In order to be used the mentioned theory in classes, it was founded that teachers’ guidance role was quite essential.

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretimine yönelik bir teori olan Semiyotik Arabuluculuk Teorisi’nin Türkiye’de tanıtılmasını sağlamak ve uygulanabilirliğine yönelik bir örnek sunmaktır. Teorinin temel kavramlarının ve özelliklerinin tanıtılmasının ardından, uygulanabilirliğini tartışmak adına; bir nesne olarak seçilen kâğıdın; kâğıt katlama etkinliklerinde kullanımının semiyotik potansiyeli analiz edilmiş ve bir simetri eksenine sahip dörtgenlerin (ikizkenar yamuk ve deltoid) inşasında ve kavramsal olarak oluşturulmasında ortaya çıkan işaretlerin analizi yapılmıştır. Çalışma 10. sınıfta okumakta olan 35 öğrenci ile gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır. Öğrenciler dörderli ve beşerli gruplara ayrılmıştır. Bu makalede sadece bir grubun çalışması raporlanmıştır. Kâğıt katlamanın semiyotik potansiyelinin analizi sonucunda öğrencilerin çakışma, iz vasıtasıyla simetri, eşlik gibi kavramları zihinlerinde canlandırmasına ve eşkenar dörtgen, kare, yamuk gibi bildikleri dörtgenlerin özellikleri üzerine derin düşünmelerine yardımcı olan bir nesne olduğu görülmüştür. Kâğıt, Semiyotik Arabuluculuk Teorisi’nin bir nesnesi olarak kullanılabilecek özellikleri taşımaktadır. Söz konusu teorinin sınıflarda kullanılması için ise öğretmenin yönlendirici rolünün ne denli önemli olduğu belirlenmiştir.


 • Alperin, R. C. (2000). A mathematical theory of origami constructions and numbers. New York Journal of Mathematics, 6, 119-133.
 • Auckly, D. ve Cleveland, J. (1995). Totally real origami and impossible paper folding. The American Mathematical Monthly, 102 (3), 215-226.
 • Aysever, R. L. (2004). Bu çağın metinleri. Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 91-100.
 • Bartolini Bussi, M. G., & Mariotti, M. A. (2008). Semiotic mediation in the mathematics classroom: Artifacts and signs after a Vygotskian perspective. İçinde L. English ve diğerleri (Eds.), Handbook of International Research in Mathematics Education, 2. Baskı (ss. 746-783). New York and London: Routledge.
 • Bussi, M. G. B., & Baccaglini-Frank, A. (2015). Geometry in early years: sowing seeds for a mathematical definition of squares and rectangles. ZDM Mathematics Education, 47(3), 391-405.
 • Bartolini Bussi, M. G., Bertolini, C. Ramploud, A. & Sun, X. (2017). Cultural transposition of Chinese lesson study to Italy: An exploratory study on fractions in a fourthgrade classroom, International Journal for Lesson and Learning Studies, 6 (4), 380-395,
 • Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathitudes, 1 (1), 1-9.
 • Boz, B. (2017). İki boyutlu kağıtlardan üç boyutlu origami küpüne yolculuk. Journal of Inquiry Based Activities, 5(1), 20-33.
 • Çeziktürk-Kipel, Ö. (2017). Kâğıt şeritle düzgün beşgen origamisi: öğrenci cevaplarının matematiksel düşünce açısından içerik analizi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 159-182.
 • Dreyfus, T. (1991, Haziran). On the status of visual reasoning in mathematics and mathematics education. İçinde Proc. 15th Conf. of the Int. Group for the Psychology of Mathematics Education, 1, 33-48.
 • Duatepe-Paksu, A. (2017). Constructing a rhombus through paper folding. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(5), 763-767.
 • Durmuş, S., (2004), Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125-128.
 • Duval, R. (2008). Eight problems for a semiotic approach in mathematics education. Semiotics in Mathematics Education: Epistemology, Historicity, Classroom, and Culture, 39-62.
 • Faggiano, E., Montone, M., ve Mariotti, M. A. (2016). Creating a synergy between manipulatives and virtual artefacts to conceptualize axial symmetry at primary school. İçinde Proceedings of PME, 40(2), 235-242.
 • Faggiano, E., Montone, A., ve Rossi, P. G. (2017). The synergy between manipulative and digital artefacts in a mathematics teaching activity: a co-disciplinary perspective. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 13(2).
 • Geretschlager, R. (1995). Euclidean constructions and the geometry of origami. Mathematics Magazine, 68 (5), 357-371.
 • Güler, H. K. ve Altun, M (2018). Öğretmenlerin inançlarının davranışlarına ve etkili bir geometri dersinin işlenişine yansımaları. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1345-1357. doi:10.24106/kefdergi.443854.
 • Harel, G. (1989) Learning and teaching linear algebra: difficulties and an alternative approach to visualizing concepts and processes. Focus on Learning Problems in Mathematics, 11(2), 139-148.
 • İnan, C., ve Erkuş, S. (2017). Geliştirilen sayı şeridi materyalinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 12(35), 225-238.
 • Johnson, D.A. (1957). Paper folding for the mathematics class. National Council of Teachers of Mathematics. Washington.
 • Krier, J. L. (2007). Mathematics and origami. The ancient arts unite. http://math.uttyler.edu/nathan/classes/senior-seminar/JaemaKrier.pdf on 08.12.2015.
 • Kutluca, T., ve Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 48-65.
 • Maschietto, M. (2015). The arithmetical machine Zero+ 1 in mathematics laboratory: instrumental genesis and semiotic mediation. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 121-144.
 • Mariotti, M. A., ve Cerulli, M. (2001). Semiotic mediation for algebra teaching and learning. İçinde 25th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), 225-232.
 • Mariotti, M. A. (2009). Artifacts and signs after aVygotskian perspective: the role of the teacher. ZDM Mathematics Education, 41, 427-440.
 • Mariotti, M. A. (2014, 11-14 Ağustos). From using artefacts to mathematical meanings: the semiotic mediation process. YESS-7, Kassel.
 • Montone, A., Faggiano, E., ve Mariotti, M. A. (2017). The design of a teaching sequence on axial symmetry, involving a duo of artefacts and exploiting the synergy resulting from alternate use of these artefacts. İçinde Proceedings of CERME, 10.
 • Moreno-Armella, L., ve Santos-Trigo, M. (2008). Democratic access and use of powerful mathematics in an emerging country. İçinde L. English ve diğerleri. (Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education, second edition (ss. 319-351). New York and London: Routledge.
 • Olson, A. T. (1975). Mathematics through paper folding. National Council of Teachers of Mathematics. Washington.
 • Polat, S. (2013). Origami ile matematik öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 15-27.
 • Presmeg, N., Radford, L., Roth, W. M., ve Kadunz, G. (2016). Semiotics in Theory and Practice in Mathematics Education. İçinde Semiotics in Mathematics Education (ss. 5-29). Springer International Publishing.
 • Prigge, G. R. (1978). The differential effects of the use of manipulative aids on the learning of geometric concepts by elementary school children. Journal for Research in Mathematics Education, 9 (5), 361 367.
 • Schoenfeld, A. (2002). Research methods in (mathematics) education. İçinde L. D. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education. (ss. 433-488). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şay, R. ve Akkoç, H. (2016). Mediating role of technology: prospective upper secondary mathematicsteachers’ practice. İçinde G. Adams (Ed.) Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 36(1), 88-93.
 • Tatar, E. ve Dikici, R. (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 183-193.
 • Tuğrul, B., ve Kavici, M. (2002). Kağıt katlama sanatı origami ve öğrenme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 1-17.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Hardvard University Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Seçkin Yayınları: Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6262-8421
Yazar: Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder449914, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {122 - 144}, doi = {10.17755/esosder.449914}, title = {KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜLER SELEK, Hatice Kübra} }
APA GÜLER SELEK, H . (2020). KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 122-144 . DOI: 10.17755/esosder.449914
MLA GÜLER SELEK, H . "KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 122-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/449914>
Chicago GÜLER SELEK, H . "KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 122-144
RIS TY - JOUR T1 - KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.449914 DO - 10.17755/esosder.449914 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 144 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.449914 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.449914 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK %T KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.449914 %U 10.17755/esosder.449914
ISNAD GÜLER SELEK, Hatice Kübra . "KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 122-144 . https://doi.org/10.17755/esosder.449914
AMA GÜLER SELEK H . KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 122-144.
Vancouver GÜLER SELEK H . KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 144-122.