Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 145 - 155 2020-01-26

EVALUATION OF ACADEMICIANS’ ATTITUDES TOWARDS WOMEN'S WORK: CASE OF KONYA
AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

EVALUATION OF ACADEMICIANS’ ATTITUDES TOWARDS WOMEN'S WORK: CASE OF KONYA

Şükrü Anıl TOYGAR [1] , Mehmet KIRLIOĞLU [2] , Derya KARA [3]


It can be stated that being a woman brings a number of difficulties when it comes to social and economic life. Nowadays, it is possible to say that the woman, who is seen as an important element in the education of future generations, has not yet achieved the place she deserved both in social and economic life. Due to this traditional role, women are struggling to adapt to the conditions in which they exist and to perform a number of family roles arising from being a woman while at the same time struggling to exist in business life. Based on the idea that academicians are the intellectuals of the society in which they live, it is thought that it is important to determine their attitudes towards the women in the workforce. For this purpose, academicians working in different disciplines of health sciences in the province of Konya were determined as the universe of the research and in this direction, it was tried to determine the attitudes of academicians towards the working women.  Attitude Scale towards Women's Work developed by Kuzgun and Sevim (2004) was used as a data collection tool.  Expressions in the scale consist of one dimension and 15 items related to the attitude towards women's work. The universe of the study consists of 336 academicians with different titles working in different faculties of Selçuk University.   As a result of the study, the increase in the participants' agreement with the items "the effort to prevent inequality between women and men in business life is enough" and "the men should be hired before women when unemployment increases," and "I define myself as a religious person" caused a decrease of "3.2", "4.3" and "1.6" units in the scores of the attitude towards women's work. In addition, it is among the findings of the study that males caused a decrease of “7.0" units in the attitude towards women's work.

Kadın olmanın, başlı başına sosyal ve ekonomik hayata katılım söz konusu olduğunda birtakım güçlükleri de beraberinde getirdiği ifade edilebilir. Günümüzde gelecek nesillerin yetiştirilmesinde geleneksel olarak önemli bir unsur olarak görülen kadının, gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta hak ettiği yeri henüz elde edemediğini ifade etmek mümkündür. Kadınlar kendilerine biçilen bu geleneksel rol gereği bir taraftan içinde bulundukları koşullara uyum sağlamaya ve kadın olmaktan kaynaklanan bir takım aile rollerini gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda iş yaşamında var olabilme mücadelesi vermektedir. Akademisyenlerin de yaşadıkları toplumun entelektüelleri oldukları düşüncesinden hareketle kadının çalışmasına yönelik tutumlarının belirlenmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu amaçla Konya ilindeki sağlık bilimlerine ait farklı disiplinlerde faaliyet gösteren akademisyenler araştırmanın evreni olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda akademisyenlerin kadının çalışmasına yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.  Veri toplama aracı olarak Kuzgun ve Sevim (2004) tarafından geliştirilen “Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği (KÇKTÖ)” ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler, kadının çalışmasına yönelik tutum ile ilgili olarak tek boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi’nde farklı fakültelerde çalışan ve farklı unvanlara sahip akademisyenler oluşturmaktadır.  Örneklem çapını ise 336 akademisyen oluşturmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların "iş hayatında kadın erkek eşitsizliğini önlemeye yönelik çalışmalar yeterlidir", "işsizlik arttığında erkekler kadınlardan daha önce işe alınmalıdır" ifadelerine katılım dereceleri arttıkça kadının çalışmasına karşı tutum puanlarında sırasıyla “3.2”, “4.3” ve “1.6” birimlik düşüşe sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlaveten erkek olmanın da kadının çalışmasına karşı tutum puanlarında “7.0” birimlik düşüşe sebep olduğu araştırmanın bulguları arasındadır.

 • Abdalla, I. A. (1996). Attitudes Toward Women in the Arabian Gulf Region. Women in Management Review, 11(1): 29-39.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık
 • Alwin, D. F., Braun, M. & Scott, J. (1992). The Separation of Work and the Family: Attitudes Toward Women's Labour-force Participation in Germany, Great Britain, and the United States. European Sociological Review, 8(1), 13-37.
 • Askar, A., Ahmad, M. (2003). Attitude Toward Women Occupying Supervisory Positions at Various Work Organizations in Kuwaiti Society. Journal of the Social Sciences, 31(4): 857-879.
 • Aycan, Z. (2001). Human resource management in Turkey-Current Issues and Future Challenges. International Journal of Manpower, 22(3): 252-260.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Crowley, S. L., Fan, X. (1997). Structural Equation Modeling: Basic Concepts and Applications in Personality Assessment Research. Journal of PersonalityAssessment, 68(3): 508-531.
 • Çakır, Ö. (2008). Türkiye'de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (31), 25-47.
 • Çıtak, A. (2008). Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum: Cinsiyet, Cinsiyet Rolü ve Sosyoekonomik Düzeye Göre Bir Karşılaştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çiçek, B., Çopur, Z. Bireylerin Kadınların Çalışmasına ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(4): 1-21.
 • Elamin, A. M., Omair, K. (2010). Males' Attitudes Towards Working Females in Saudi Arabia, Personnel Review, 39(6), 746-766.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business ResearchMethods, 6(1): 53-60.
 • https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.10.2018
 • Kara, D., Uysal, M., Magnini, V. P. (2012). Gender Differences on Job Satisfaction of the Five-Star Hotel Employees: The Case of the Turkish Hotel Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(7): 1047-1065.
 • Karabıyık, İ. (2012). Türkiye'de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı. MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 32(1), 231-260.
 • Karatepe, S., Arıbaş, N. (2017). İş Hayatında Kadın Yöneticilere İlişkin Cinsiyet Ayrımcılığı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Yasama, 31:7-24.
 • Kayhan, N., Şengül, A. Akademisyenlerin Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Kadın Konferansı, 98.
 • Kocacık, F., Gökkaya, V. B. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 195-219.
 • Korkmaz, A., Korkut, A. G. G. (2012). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 41-65.
 • Kuzgun, Y., Sevim, S. A. (2004). Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1): 14-27.
 • Munro, B. H. (2005). Statistical Methods for Healthcare Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Öğüt, A. (2006). Türkiye’de Kadın Girişimciliğin ve Yöneticiliğin Önündeki Güçlükler: Cam Tavan Sendromu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1):56-78.
 • Önder, N. (2013). Türkiye'de Kadın İşgücünün Görünümü. Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1):35-61.
 • Özdamar, K. (2001). Örnekleme yöntemleri SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye'de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi/Analysis of Gender-Based Occupational Discrimination in Turkey. Ege Akademik Bakış, 10(4): 1217-1230.
 • Pinar, M., McCuddy, M., Birkan, I., Kozak, M. (2011). Gender Diversity in the Hospitality Industry: An Empirical Study in Turkey. International Journal of Hospitality Management, 30(1): 73–81.
 • Quliyeva, S. (2012). Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Azerbaycan–Türkiye Karşılaştırması. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Schaap, J., Stedham, Y., Yamamura, J. (2008). Casino Management: Exploring gender-based Differences in Perceptions of Managerial Work. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 87–97.
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., King, J. (2006). Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A review.The Journal of Educational Research, 99(6): 323-338.
 • TÜİK (2017). İstatistiklerle Kadın. http://www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi:15.10.2018
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3444-3243
Yazar: Şükrü Anıl TOYGAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0130-0841
Yazar: Mehmet KIRLIOĞLU
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2102-6520
Yazar: Derya KARA
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder471479, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {145 - 155}, doi = {10.17755/esosder.471479}, title = {AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TOYGAR, Şükrü Anıl and KIRLIOĞLU, Mehmet and KARA, Derya} }
APA TOYGAR, Ş , KIRLIOĞLU, M , KARA, D . (2020). AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 145-155 . DOI: 10.17755/esosder.471479
MLA TOYGAR, Ş , KIRLIOĞLU, M , KARA, D . "AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 145-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/471479>
Chicago TOYGAR, Ş , KIRLIOĞLU, M , KARA, D . "AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 145-155
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ AU - Şükrü Anıl TOYGAR , Mehmet KIRLIOĞLU , Derya KARA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.471479 DO - 10.17755/esosder.471479 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 155 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.471479 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.471479 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ %A Şükrü Anıl TOYGAR , Mehmet KIRLIOĞLU , Derya KARA %T AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.471479 %U 10.17755/esosder.471479
ISNAD TOYGAR, Şükrü Anıl , KIRLIOĞLU, Mehmet , KARA, Derya . "AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 145-155 . https://doi.org/10.17755/esosder.471479
AMA TOYGAR Ş , KIRLIOĞLU M , KARA D . AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 145-155.
Vancouver TOYGAR Ş , KIRLIOĞLU M , KARA D . AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 155-145.