Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 186 - 205 2020-01-26

THE VIEWS OF MUSIC TEACHERS ABOUT MUSIC EDUCATION WORKSHOPS (CASE OF AFYONKARAHİSAR)
MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)

Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN [1] , Sevgi TAŞ [2]


Teachers should continue their professional development and update their knowledge continuously after they are employed. One of the activities that can be organized for the professional development of teachers is workshops. Workshops are the works of experts in a profession to share their knowledge, ideas and experiences in a planned way through oral or applied studies. State Conservatory of Afyon Kocatepe University has been organizing a music education workshop for twelve years, especially for music teachers, classroom teachers and preschool teachers. The aim of this study is to present the opinions of music teachers about music education workshops in Afyonkarahisar. For this purpose, an open-ended questionnaire was applied to the music teachers who participated in the twelfth workshop to get their views on the workshop. The study is a qualitative research. Data were analyzed by descriptive analysis. In the light of the data obtained, it was concluded that the workshops were evaluated as studies including new topics and practices that contributed to the professional development of music teachers. In addition, it has been determined that the workshop practices make music teachers' lessons more effective, increase the communication and exchange of information between teachers and it is an activity that should be continued.

Çalıştaylar, bir meslek alanında uzman olanların bilgi, fikir ve tecrübelerini planlı bir şekilde sözlü ya da uygulamalı çalışmalar yoluyla paylaştıkları çalışmalardır. Ülkemizde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları genellikle yeni eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda verilen seminerler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği seminerler incelendiğinde özellikle müzik öğretmenlerine yönelik çalışmaların çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı başta müzik öğretmenleri olmak üzere, sınıf öğretmenleri ve okul öncesi dönem öğretmenlerine yönelik olarak on iki yıldır “müzik eğitimi çalıştayı” düzenlemektedir. Yapılan bu çalıştaylar müzik eğitimi ve müzik eğitimcilerinin sorunlarının tartışıldığı, ritim, koro, ses eğitimi, teknoloji kullanımı gibi çeşitli konularda müzik eğitimi uygulamalarının yer aldığı çalışmalardır. Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar müzik eğitimi çalıştaylarına ilişkin müzik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda on ikinci çalıştaya katılan müzik öğretmenlerine çalıştayla ilgili görüşlerini almak üzere açık uçlu bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çalıştayların müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ve devam etmesi gereken bir program olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1-46.
 • Ashton, P. & Crocker, L. (1987). Systematic study of planned variations: The essential focus of teacher education reform. Journal of Teacher Education, 38, 2-8.
 • Bauer, W. I. (1999). Music educators and the Internet. Contributions to Music Education, 26 (2), 51-63.
 • Bauer, W. I. (2007). Research on professional development for experienced music teachers. Journal of Music Teacher Education, 17(1), 12-21.
 • Bowles, C. (2002). The self-expressed professional development needs of music educators. Update: Applications of Research in Music Education, 21(2), 35-41.
 • Bush, J. E. (2007). Importance of various professional development opportunities and workshop topics as determined by in-service music teachers. Journal of Music Teacher Education, 16(2), 10-18.
 • Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50.
 • Cebeci, S. (2010). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri, 3. Baskı, Ankara: Alfa Yayınları.
 • Conway, C. M. (2008). Experienced music teacher perceptions of professional development throughout their careers. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 176, 7-18.
 • Drage, K. (2010). Professional development: Implications for illinois career and technical education teachers. Journal of Career and Technical Education, 25(2), 24-37.
 • Fredrickson, W. E. (2006). Commentary: music matters. Journal of Music Teacher Education, 15(2), 6-8.
 • Gökçe, B. (2004). Toplumsal bilimlerde araştırma, 4. Baskı, Ankara: Savaş Kitap ve Yayınevi.
 • Gökdere, M. ve Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmetiçi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma; bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
 • Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. kademe müzik eğitiminde öğretmenin etkinliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 369-382.
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 41-56.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi, 13. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kovalchuck, V., & Vorotnykova, I. (2017). E-Coaching, e-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(3), 214-227.
 • Namamba, A. & Rao, C. (2017). Preparation and professional development of teacher educators in ,Tanzania: current practices and prospects. Journal of Education and Practice, 8(8), 136-145.
 • ÖRAV. (2018). ÖRAV Saha destek asistanı ile yapılan telefon görüşmesi. 03.12.2018 tarihli görüşme.
 • Ördekci, Ş. ve Sökezoğlu Atılgan, D. (2014). Müzik öğretmenlerinin müzik eğitimi çalıştayları hakkındaki düşünceleri (Afyonkarahisar ili örneği). 90. Yıl Müzik Kongresi, 561-581.
 • Pellegrino, K. (2011). Exploring the benefits of music-making as professional development for music teachers. Arts Education Policy Review, 112(2), 79-88. Doi: 10.1080/10632913.2011.546694
 • Saydam, R. (2008). Çalıştay değerlendirmesi. Afyonkarahisar İli Müzik Eğitimi Sorunlarında Müzik Eğitimcilerinin (Akademisyen-Öğretmen) Fikir Paylaşımları, Afyonkarahisar 20 Şubat 2008.
 • Saydam, R. (2011). Çalıştay çalışmalarının değerlendirilmesi. Afyonkarahisar V. Müzik Eğitimi Çalıştayı, Afyonkarahisar 16-17-18 Kasım 2011.
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Elemantary school teachers perceptions of professional development. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 117-125.
 • Sökezoğlu, D. (2011). Müzik eğitiminin değişim ve gelişiminde çalıştayların yeri ve önemi (Afyonkarahisar ili örneği). II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme), 95-105.
 • Standerfer, S. L. (2008). Learning from the national board for professional teacher certification (NBPTS) in music. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 176, 77-88.
 • Türkmen, E. F. (2012). Hizmetiçi seminer çalışmaları kapsamında afyon müzik eğitimi çalıştayının değerlendirilmesi. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 89-105.
 • Türkmen, E. F. ve Sökezoğlu Atılgan, D. (2013). Çalıştaylar müzik eğitiminde fikir paylaşımları uygulamalar seminerler söyleşiler. “Afyonkarahisar ili örneği”. Afyonkarahisar: ARG Matbaacılık.
 • Türkmen, U. (2008). Afyon ili müzik eğitimi sorunlarında müzik eğitimcilerinin (akademisyen-öğretmen) fikir paylaşımları raporu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Afyonkarahisar 28 Şubat 2008.
 • Yönetken, H. B. (1952). Okulda müzik öğretimi ve öğretim metotları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • http://kodveus.blogspot.com/2008/09/konferans-sempozyum-altay-panel-seminer.html, (23.11. 2018)
 • http://oygm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=28, Hizmetiçi Eğitim Planları (02.12.2018)
 • http://www.orav.org.tr/etkinliklerimiz/yariyil-atolyeleri, (03.12.2018)
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2755-4225
Yazar: Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8466-803X
Yazar: Sevgi TAŞ
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 7 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder512561, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {186 - 205}, doi = {10.17755/esosder.512561}, title = {MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {SÖKEZOĞLU ATILGAN, Duygu and TAŞ, Sevgi} }
APA SÖKEZOĞLU ATILGAN, D , TAŞ, S . (2020). MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 186-205 . DOI: 10.17755/esosder.512561
MLA SÖKEZOĞLU ATILGAN, D , TAŞ, S . "MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 186-205 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/512561>
Chicago SÖKEZOĞLU ATILGAN, D , TAŞ, S . "MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 186-205
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ) AU - Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN , Sevgi TAŞ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.512561 DO - 10.17755/esosder.512561 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 205 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.512561 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.512561 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ) %A Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN , Sevgi TAŞ %T MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.512561 %U 10.17755/esosder.512561
ISNAD SÖKEZOĞLU ATILGAN, Duygu , TAŞ, Sevgi . "MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 186-205 . https://doi.org/10.17755/esosder.512561
AMA SÖKEZOĞLU ATILGAN D , TAŞ S . MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 186-205.
Vancouver SÖKEZOĞLU ATILGAN D , TAŞ S . MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 205-186.