Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 287 - 298 2020-01-26

THE IMPACT OF SPECIAL TALENT EXAM SCORE OF THE FACULTY OF FINE ARTS AND OTHER SCORES USED FOR THE ASSESSMENT ON SPECIAL TALENT EXAM ACHIEVEMENT AND ACADEMIC SUCCESS (Case of Erciyes University Faculty of Fine Arts)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)

Levent ÇORUH [1]


The aim of this study is to investigate the relationship between the Entering (Special Talent) Exam Performance and Academic Achievement of the students of the Faculty of Fine Arts and the other grade types and factors used in calculating the Entering Exam Score. The data were obtained from 227 students graduated from the Departments of Painting, Sculpture, Visual Communication Design, Ceramic and Glass Design at Erciyes University Faculty of Fine Arts. The data collection process covers total for 10 years between 2006-2012 and 2010-2016. Multiple linear regression analysis and t-test were used for data analysis. As a result of the analysis, it was concluded that non-area high school graduation, YGS (the transition to higher education examination) and AOÖBP (weighted high school GPA) scores have a positive effect on the Academic Achievement and the Entering Exam Score had no effect. On the other hand, it was identified that AOÖBP has a positive, YGS has a negative and the type of high school has no effect on Entering Exam Score. 

Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin özel yetenek sınav başarısı ve akademik başarısı ile özel yetenek sınav puanları hesaplanırken kullanılan diğer puan türleri ve katsayılar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Görsel İletişim Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinden mezun olan 227 öğrenciye ait veriler kullanılmıştır. Veri toplama süreci, 2006-2012 ve 2010-2016 yılları arasında toplam 10 yılık dönemi kapsamaktadır. Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi ve t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda akademik başarı üzerinde alan dışı lise mezuniyeti, YGS ve AOÖBP puanlarının pozitif yönde etkisi olduğu, Yetenek Sınav Puanının bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Yetenek sınav puan başarısı üzerine ise AOÖBP’nin pozitif yönde YGS’nin negatif yönde etki ettiği mezun olunan lise türünün ise etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir.
 • Altınkurt, L. (2006, Ağustos). Üniversitelerdeki Güzel Sanatlar Eğitim Programları Giris Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Dumlupına Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(15), 227-238.
 • Arapgirlioğlu, H., & Tankız, K. D. (2013). Özel Yetenek Sınavlarında AOBP ve YGS Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Dağılımının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(2), 14-26.
 • Atar, H. Y. (2012). Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Sınıflama Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 283-296.
 • Başpınar, E., & Öğüş, E. (1997). Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Üniversitelerde Puanların Değerlendirilmesi İçin Yöntemler. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi II, 1, 33-40.
 • Değirmencioğlu, L. (2012). Müzik Bölümü Öğrencilerinin Mezun Olduğu Lise Türü ve Öss Puanlarının Temel Müzik Kuramları Dersindeki Başarı Durumuna Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 2(3), 40-56.
 • Dilekçi, N., & Ece, A. S. (2012, Ağustos). Resim İş Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 21-42.
 • Ece, A. S. (2007). Özel Yetenek Sınavlarında Yerleştirmeye Esas Olan Puan Ve Katsayıların Alan ve Alan Dışından Gelen Adaylara Yansıması (Karşılaştırmalı Durum Saptaması). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi(13), 121-132.
 • Ece, A. S., & Bilgin, S. (2007). Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 113-130.
 • Ece, A. S., & Kaplan, S. (2008). Müzik Özel Yetenek Seçme Sınavı’nın Puanlayıcılar Arası Güvenilirlik Çalışması. Milli Eğitim(177), 36-49.
 • Ece, A. S., & Sazak, N. (2006, Haziran). Özel Yetenek Sınavlarında ÖSS Puanı İle Yetenek Puanları (İşitme Alanı, Ses Alanı, Çalgı Alanı) Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 133-144.
 • Ergün, A. (2006). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nı Kazanan Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Giriş Sınavı Puanları İle Müzik Teorisi ve Bireysel Çalgı Derslerindeki Başarı Puanlarının. T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstiitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • ERÜ GSF. (2018). Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Klavuzu. Retrieved from ERU GSF Kurumsal Web Sitesi: http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/Uploads/2018-sinav-kilavuzu.pdf
 • Güneştan, S., & Ayrancıoğlu, G. (2018). Özel Yetenek Sınavlarının Mezun Olunan Ortaöğretim Kurumuna Göre Karşılaştırılması Ve Alan Derslerine Ait Akademik Başarıyla İlişkisi. İdil Dergisi, 841-850.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi (13 ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavuran, T. (2003-2004). Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dallarına Özel Yetenek Sınavları İle Öğrenci Alınırken Karşılaşılan Sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 159-180.
 • Kurtuldu, M. K., & Aksu, C. (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Yetenek Sınavı Puanları İle Lisans Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişki. Sanat Eğitimi Dergisi, 5(1), 37-55. doi: 10.7816/sed-05-01-03
 • ÖSYM. (2006). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1474/2006.html
 • ÖSYM. (2007). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1328/2007.html
 • ÖSYM. (2008). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1209/2008.html
 • ÖSYM. (2009). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1168/2009.html
 • ÖSYM. (2010). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1112/2010.html
 • ÖSYM. (2011). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,1011/2011.html
 • ÖSYM. (2012). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,925/2012.html
 • ÖSYM. (2013). ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Retrieved from Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: https://www.osym.gov.tr/TR,876/2013-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html
 • Peker, M. R., & Yarcı, F. (1999). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümlerinde Bu Sınavların Seçiciliği Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 203-210.
 • Sungurtekin, M. (2006). U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2004-2005 Yetenek Sınavının Genel Değerlendirmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 399-414.
 • Taşkesen, O., & Taşkesen, S. (2018). Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13-20.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9669-7185
Yazar: Levent ÇORUH (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder547402, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {287 - 298}, doi = {10.17755/esosder.547402}, title = {GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)}, key = {cite}, author = {ÇORUH, Levent} }
APA ÇORUH, L . (2020). GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 287-298 . DOI: 10.17755/esosder.547402
MLA ÇORUH, L . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 287-298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/547402>
Chicago ÇORUH, L . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 287-298
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği) AU - Levent ÇORUH Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.547402 DO - 10.17755/esosder.547402 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 298 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.547402 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.547402 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği) %A Levent ÇORUH %T GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.547402 %U 10.17755/esosder.547402
ISNAD ÇORUH, Levent . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 287-298 . https://doi.org/10.17755/esosder.547402
AMA ÇORUH L . GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 287-298.
Vancouver ÇORUH L . GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 298-287.