Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 333 - 347 2020-01-26

TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?

Emine KESKİN [1] , Ömer Akgün TEKİN [2]


Nowadays, direct food and beverage-themed tourism types such as food tourism, culinary tourism, gastronomy tourism, and wine tourism are emerging. As a result of these developments, the kitchen has become a strategic competitive area for destinations. In order to become more successful in the field of kitchen, it is also necessary to invest to the education opportunities in this area. The importance of the kitchen in terms of destination, tourism sector and guests, and the attitudes of the students towards the career in the kitchen are also regarded as important. This study aims to examine the attitudes of the students studying at the tourism education towards the kitchen department. The population of the research involves students who studying tourism at a private university in Istanbul, Turkey. Quantitative research methods were used, and data were collected from 282 students using random sampling technique. As a result of the research, it was determined that the students have positive attitudes towards the kitchen department. On the other hand, it was found out that these attitudes of the students differ significantly in terms of their demographic characteristics and personal features.

Kitchen, Gastronomy, Tourism Students, Kitchen Department, Kitchen Career
 • Referans1 Akoğlu, A., Cansızoğlu, S., Orhan, N., & Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin sektörde çalışmaya yönelik bakış açıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies,5(2), 146-159.
 • Referans2 Aktaş, A., & Özdemir, B. (2012). Otel işletmelerinde mutfak yönetimi. (3. Edition). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans3 Albayrak, A. (2013). Farklı milletlerden turistlerin Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin saptanması üzerine bir çalışma. Journal of Yaşar University,30(8), 5049-5063.
 • Referans4 Aslan, H., & Aktaş, N. (2011). Turizm ön lisans öğrencilerinin gastronomi turizmine yönelik tutumları ve gastronomi davranışlarının belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 363-373.
 • Referans5 Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: principles, methods and practices. Textbook collection, (2. Edition). University of South Florida, USA: Scholar Commons.
 • Referans6 Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Referans7 Brokaj, M. (2014). Theimpact of gastronomic offer in choosing tourism destination: Thecase of Albania. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(2), 249-258.
 • Referans8 Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (1. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Referans9 Çakır, M. (2010). Otel işletmelerinin mutfak bölümünde istihdam edilen personelin eğitim sürecinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki 5 yıldızlı zincir otellere yönelik bir alan araştırması. Master thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 • Referans10 Çavuş, Ş., & Kaya, A. (2015). Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin kariyer planları ve turizm sektörüne yönelik tutumu. Manas Journal of Social Studies, 4(5), 101-117.
 • Referans11 Çemrek, F. & Yılmaz, H. (2010). Turizm ve otel işletmeciliği ile aşçılık programı öğrencilerinin ‘‘uygulamalı mutfak dersleri’’ hakkında tutum ve düşüncelerinin ölçmeye yönelik bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2): 203-220.
 • Referans12 Dere Yağar, H. (2012). Antalya mutfak ve yemek kültürü müzesi tasarımı. Master thesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey.
 • Referans13 Deveci, B., Deveci, B., Karaman, N., & Aymankuy, Y. (2017). Mutfak departmanına yönelik tutum: Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 64, 717-732.
 • Referans14 Eren, D. (2011). Alternatif bir turizm çeşidi olarak mutfak turizminin değerlendirilmesine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Master thesis, Düzce University, Düzce, Turkey.
 • Referans15 Galvez, J. C. P., Lopez-Guzman, T., Buiza, F. C., & Medina-Viruel, M. J. (2017). Gastronomy as an element of attraction in a tourist destination: Thecase of Lima, Peru. Journal of Ethnic Food, 4(2017), 254-261.
 • Referans16 Göker, G. (2011). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi (Balıkesir ili örneği). Master thesis, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey.
 • Referans17 Güzel Şahin, G., & Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak “gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Referans18 Harbalıoğlu, M., & Ünal, İ. (2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 57-67.
 • Referans19 Hegarty, J. A., & Antun, J. M. (2007). Celebrate culinary science and gastronomic knowledge! .Journal of Culinary Science & Technology, 5(4): 1-7.
 • Referans20 Ignatov, E. & Smith S. (2006). Segmenting canadian culinary tourists. Current Issues in Tourism, 9(3), 235-255.
 • Referans21 Jalis, M., Che, D., & Markwell, K. (2014). Utilising local cuisine to market Malaysia as a tourist destination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 102-110.
 • Referans22 Jimenez-Beltran, F. J., Lopez-Guzman, T., & Cruz, F. G. S. (2016). Analysis of the relationship between tourism and food culture. Sustainability, 2016(8), 1-10.
 • Referans23 Karim, S. A., & Chi, C. G-Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of destinations’ foodimage. Journal of Hospitality Marketing and Management, 19(6), 531-555.
 • Referans24 Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy’s influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3): 354-377.
 • Referans25 Kurnaz, A., Kurnaz, H. A., & Kılıç, B. (2014). Önlisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(2004), 41-61.
 • Referans26 Kutukız, D., Akyürek, S., & Özdemir, Ö. (2018). Turizm eğitimi alan ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. International Journal of Society Researches, 8(8), 125-146.
 • Referans27 Lopez-Guzman, T., Torres Naranjo, M., Perez-Galvez, J. C., & Carvache Franco, W. (2018). Gastronomic perception and motivation of a touristic destination: Thecity of Quito, Ecuador, 1(21), 61-73.
 • Referans28 Özdemir, B. (2001). Otel işletmelerinde mutfak yönetimi ve her şey dahil (all-inclusive) uygulamasının mutfak yönetimine etkileri üzerine sektörel bir araştırma. Master thesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey.
 • Referans29 Pırnar, İ. (2015). Yiyecek içecek işletmeleri yönetimi. (1. Edition). Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Referans30 Sanchez-Canizares, S. M., & Lopez-Guzman, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.
 • Referans31 Shenoy, S. S. (2005). Food tourism and the culinary tourist. Doctorate dissertation, Clemson University, South Carolina, USA.
 • Referans32 Smith, S., & Costello, C. (2008). Culinary tourism: Satisfaction with a culinary event utilizing importance-performance grid analysis. Journal of Vacation Marketing, 15(2), 99-110.
 • Referans33 Şengül, S., & Türkay, O. (2016). Yöresel mutfak unsurlarının turizm destinasyonu seçimindeki rolü (Mudurnu örneği). International Journal of Management Economicsand Business, 12(29), 63-87.
 • Referans34 Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Referans35 Tekin, Ö. A., & Çidem, G. (2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 975-986.
 • Referans36 Tekin, Ö. A., & Çidem, G. (2017). Önlisans turizm öğrencilerinin mutfak departmanında kariyere yönelik tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 33-51.
 • Referans37 Tekin, Ö. A., & Deniz, İ. (2015). Turizm öğrencilerinin yiyecek ve içecek departmanına yönelik tutumları: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,14(55), 178-197.
 • Referans38 Tez, Z. (2018). Lezzetin tarihi, geçmişten bugüne yiyecek, içecek ve keyif vericiler.(4. Edition). İstanbul: Hayykitap.
 • Referans39 Toksöz, D., & Aras, S. (2016). Turistlerin seyahat motivasyonlarında yöresel mutfağın rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4: Special Issue 1, 174-189.
 • Referans40 Tripodi, S. J., & Bender, K. (2010). The handbook of social work research methods. in: Chapter 7: Descriptive Studies, (Ed. Bruce A. Thyer), California, USA: SAGE Publishing.
 • Referans41 Ural, A., & Kılıç, İ. (2011). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. (3. Edition). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans42 Yun, D., Hennessey, S. M. & MacDonald, R. (2011). Understanding Culinary Tourists: Segmentations Based on Past Culinary Experiences and Attitudes Toward Food-Related Behavior. International CHRIE Conference-Refereed Track, 15, 1-13.
 • Referans43 Zağralı, E., & Akbaba, A. (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde rol oynayan bir etken olarak yerel mutfaklar: İzmir yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin algılamaları üzerine bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research, 1(2), 97-106.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2338-4794
Yazar: Emine KESKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Nişantaşı University Vocational School of Higher Education, Department of Culinary
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4612-2316
Yazar: Ömer Akgün TEKİN
Kurum: Akdeniz University Manavgat Tourism Faculty, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 25 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder562957, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {333 - 347}, doi = {10.17755/esosder.562957}, title = {TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?}, key = {cite}, author = {KESKİN, Emine and TEKİN, Ömer Akgün} }
APA KESKİN, E , TEKİN, Ö . (2020). TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 333-347 . DOI: 10.17755/esosder.562957
MLA KESKİN, E , TEKİN, Ö . "TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 333-347 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/562957>
Chicago KESKİN, E , TEKİN, Ö . "TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 333-347
RIS TY - JOUR T1 - TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS? AU - Emine KESKİN , Ömer Akgün TEKİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.562957 DO - 10.17755/esosder.562957 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 347 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.562957 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.562957 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS? %A Emine KESKİN , Ömer Akgün TEKİN %T TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS? %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.562957 %U 10.17755/esosder.562957
ISNAD KESKİN, Emine , TEKİN, Ömer Akgün . "TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 333-347 . https://doi.org/10.17755/esosder.562957
AMA KESKİN E , TEKİN Ö . TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 333-347.
Vancouver KESKİN E , TEKİN Ö . TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 347-333.