Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 414 - 424 2020-01-26

Araştırma zaman yönetimi becerilerinin akademik başarı ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak gerçekleştirilen çalışmaya, bir üniversitenin Hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 562 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin zaman yönetimi beceri düzeylerinin orta derecede olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması ile Zaman Yönetimi Envanteri’nin zaman planlaması ve zaman harcattırıcılar alt boyutu puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmazken; akademik başarı not ortalaması yüksek olan öğrencilerin zaman yönetimi uygulamalarının daha iyi olduğu, zamanlarını iyi yönettikleri ve planlamalarında uzun zaman aralığını gözettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada zaman yönetimi genel ve zaman tutumları alt boyut değişkenlerinin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin orta düzeyde olduğu ve zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıyı önemli derecede etkilediği belirlenmiştir.

zaman yönetimi, akademik başarı, öğrenci
 • Adair, D. J. and Adair, T. J. (1994). Zaman Yönetimi. Öteki Yayınevi. Ankara.
 • Akatay, A., ve Yelkikalan N. (2008). Zaman yönetimi ve yönetsel zamanın etkin kullanılması. Yönetim Bilimleri Dergisi, (1), 15-24.
 • Akçinar, S. (2014). Örgütsel zaman yönetimi ve etkin zaman kullanımı. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alay, S., Koçak, S. (2002). Validity and Reliability of Time Management Questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13.
 • Andıç, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Britton, B., ve Tesser, A. (1991). Effects of Time Management Practices on College Grades. Journal of Educational Psychology, 83(3), 405-410.
 • Cüceloglu, D. ( 1999). İyi Düsün Dogru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çağlıyan, V., ve Göral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksek okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. KMU İİBF Dergisi, 11(17), 174-189.
 • Eldeleklioğlu, J. (2008). Ergenlerin zaman yönetimi becerilerinin kaygı, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 7(3), 656-663.
 • Erdul, G. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gümüşgül, O. (2013). Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi anlayışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Gürbüz, M., ve Aydın, A. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 17-25.
 • Hacıbalayeva, A. (2017). Lisansüstü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Karşılaştırması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • İşcan, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Kaya, H. Kaya, N., Palloş, A. Ö., ve Küçük, L. (2012). Assessing time- management skills in terms of age, gender, and anxiety levels: A study on nursing and midwifery students in Turkey. Nurse Education in Practice, (12), 284-288.
 • Kocabaş, İ., ve Erdem, R. (2003). “Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(13), 203.
 • Köse, D., Çınar, N., ve Akduran, F. (2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. SAUFBE Dergisi, 16(3), 227-233.
 • Küçükaltan, D., Karalar, S., ve Keskin, G. (2013). Etkili zaman yönetimi uygulamalarında yöneticileri engelleyen zaman tuzakları: Edirne İl Merkezindeki tekstil fabrikalarında görev yapan yöneticiler üzerinde bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (15), 65-73.
 • Mangan, P.S. Cometa, A.K , ve Friesen, W.O. (1994). Modulation of swimming behavior in the medicinal leech. IV. Serotonin-induced alteration of synaptic interactions between neurons of the swim circuit. J Comp Physiol A, 175(6), 723-736.
 • Mısra, R., ve Mckean, M. (2000). College students' academic stress and ıts relatıon to their anxıety, time management and leısure satısfactıon. American Journal of Health Studies, 16, 41.
 • Mirzaei, T., Oskouie, F., ve Rafii, F. (2012). Nursing students’ time management, reducing stres and gaining satisfaction: a gro- unded theory study. Nurs Health Science, 14(1), 46-51.
 • Nahcivan, N. (2017). Nicel araştırma tasarımları. Hemşirelikte Araştırma. (Ed. Erdoğan, S., Nahcivan, N., ve Esin, N.). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Özer, F. (2010). Verimli Örgüt Yönetimi İçin Zaman Yönetimi. Çimento İşveren Dergsi, 2, 1.
 • Özgen, C. (2000). Etkili Zaman Yönetimi. Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. Paşa, M. ve Kaymaz, K. (2010). Zaman Yönetimi. Beta Yayıncılık. İstanbul.
 • Sayan, İ. (2005). Yönetici hemşirelerde zaman yönetimi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Scoot, M. (1997). Zaman Yönetimi. (Çev. Aslı Çıngıl Çelik). 2. Baskı. Rota Yayınları, İstanbul.
 • Silahtaroğlu, F. (2004). Akademisyenlerde Zaman Yönetimi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Sullivan, E. J., ve Decker, P.J. (2009). Effective Leadership and Management in Nursing. 7th edn. Prentice Hall. London.
 • Şen, M. (2014). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Zaman Yönetiminin Akademik Başarıya Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul.
 • Tanrıöğen, A., ve İşcan, S. (2009). Time management skills of Pamukkale university students and their effects on academic achievement. Eurasian Journal of Educational Research, (35), 93-108.
 • Tektaş, M., ve Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 221-229.
 • Tengilimoğlu, D., Tutar, H., Altınöz, M., Başpınar, N., ve Erdönmez, C. (2003). Zaman Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Truemen, M., Hartley, J. (1996). Comparision Betwen The Time-Management Skills and Akademic Performance of Mature and Traditional-Entry University Students. Higher Education, 32(2), 199-215.
 • Türe, G. (2013). Hazırlık okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile stres yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması: Yeditepe Üniversitesi Örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Büyük Türkçe Sözlük. (Erişim Tarihi: 19.03.2019) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
 • Vatan, F., ve Özsoy, S.A. (2002). Zaman Yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 18, 1-3.
 • Wagner, P., Schober, B., ve Spiel, C. (2008) Time investment and time management: an analysis of time students spend working at home for school. Educational Research and Evaluation, 2, 139-153.
 • Wells, G. (1993). Time Management and Academic Achievement. Master of Arts in Psychology. University of Winsdor. Canada.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0922-6191
Yazar: Müslüme AKYÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0568-5902
Yazar: Feride TAŞKIN YILMAZ
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7447-3148
Yazar: Kadriye ALDEMİR
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder579867, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {414 - 424}, doi = {10.17755/esosder.579867}, title = {ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {AKYÜZ, Müslüme and TAŞKIN YILMAZ, Feride and ALDEMİR, Kadriye} }
APA AKYÜZ, M , TAŞKIN YILMAZ, F , ALDEMİR, K . (2020). ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 414-424 . DOI: 10.17755/esosder.579867
MLA AKYÜZ, M , TAŞKIN YILMAZ, F , ALDEMİR, K . "ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 414-424 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/579867>
Chicago AKYÜZ, M , TAŞKIN YILMAZ, F , ALDEMİR, K . "ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 414-424
RIS TY - JOUR T1 - ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ AU - Müslüme AKYÜZ , Feride TAŞKIN YILMAZ , Kadriye ALDEMİR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.579867 DO - 10.17755/esosder.579867 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 414 EP - 424 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.579867 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.579867 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ %A Müslüme AKYÜZ , Feride TAŞKIN YILMAZ , Kadriye ALDEMİR %T ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.579867 %U 10.17755/esosder.579867
ISNAD AKYÜZ, Müslüme , TAŞKIN YILMAZ, Feride , ALDEMİR, Kadriye . "ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 414-424 . https://doi.org/10.17755/esosder.579867
AMA AKYÜZ M , TAŞKIN YILMAZ F , ALDEMİR K . ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 414-424.
Vancouver AKYÜZ M , TAŞKIN YILMAZ F , ALDEMİR K . ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 424-414.