Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 478 - 503 2020-01-26

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

Yakup BURAK [1] , Emine AHMETOĞLU [2]


Bu araştırmada otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kaynaştırılması ve bütünleştirilmesinde öğretmenlerle ilgili değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Edirne il ve ilçelerinde yer alan özel ve resmi ilkokullarda görev yapan 674 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Segall ve Campbell (2007) tarafından Otizm Kaynaştırma Ölçeği olarak geliştirilen Segall (2011) tarafından yeniden yapılandırılan, altı senaryo ve 10 bölümden oluşan, Yerleştirme ve Hizmet Anketi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin sınıf içi rahatsız edici davranışlardan rahatsız olma düzeyleri ile yaş, mevcut pozisyonda çalışma süresi, çalıştığı otizmli öğrenci sayısı ve başarılı bir kaynaştırmayı etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri arasında pozitif yönde bir ilişki varken, otizmli kaynaştırma öğrencisine yönelik öngörüleri, otizm konusundaki yöntemlere yönelik farkındalıkları arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak sınıf öğretmenlerinin sınıf içi rahatsız edici davranışlardan rahatsız olma düzeyleri ile otizmli kaynaştırma öğrencisine yönelik his, tutum, görüşleri (duygusal tutum, öznel yargı ve öz yeterlik) arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı bulunmuştur.

Kaynaştırma, bütünleştirme, otizm spektrum bozukluğu, tutum, öğretmen
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., & Acar, İ. H. (2019b). Otizmli kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine yönelik his, tutum ve görüşler ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21(1).
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., Acar, İ. H. (2019a). Otizmli öğrencilerin katıldıkları başarılı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin algıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 501-514.
 • Ahsan, M. T., Sharma, U., & Deppeler, J. M. (2012). Exploring pre-service teachers’ perceived teaching-efficacy, attitudes and concerns about inclusive education in Bangladesh. International Journal of Whole Schooling, 8(2), 1–20.
 • Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27-58.
 • Alghazo, E.M., & Gaad, E. N., (2004). General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education 31 (2): 94–109.
 • Aller, E. E., (2017) Practices that support the ınclusion of autism spectrum disorder a systematic review Unpublished Master Dissertation, St. Catherine University
 • Almasoud H. (2010). Services and support for individuals with autism: a comparative study between the UK and Saudi Arabia..
 • Al-Rayess, H. D. (2014). Teachers’ attitudes towards the Inclusion of children with autism and their peer social acceptance across schools in Mount Lebanon and Beirut Unpublished Master’s Thesis, Lebanese American University, Beirut, Lebanon.
 • Amaral, D., Dawson, G., & Geschwind, D. (2011). Autism spectrum disorders. New York, NY: OUP USA.
 • Athanasoglou, Ε. (2014). Attitudes of general and special education elementary school teachers toward inclusion of students with autism spectrum disorders (ASD) – high functioning autism (H.F.A.)] Unpublished Master’s Thesis (In Greek). University of Macedonia, Macedonia, Greece. Retrieved from https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/16248/1/AthanasoglouEleniMsc2014.pdf
 • Avramidis, E., & B. Norwich. 2002. Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education 17,(2), 129–47.
 • Bagnato, S. J., McKeating, E., & Salaway, J. (2010). SPECS for include me from the start: An independent authentic program evaluation research proposal on public school inclusion of children with severe disabilities for ARC of Pennsylvania. Available from Early Childhood Partnerships, 400.
 • Barned, N. E., Knapp, N. F., & Neuharth-Pritchett, S. (2011). Knowledge and attitudes of early childhood preservice teachers regarding the ınclusion of children with autism spectrum disorder. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(4), 302-321. doi:10.1080/10901027.2011.622235
 • Batu, E. S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesinde öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Baykoç-Dönmez, N. (2018) Özel Gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. (Editör) Necate Baykoç. Öğretmenlik programları için özel eğitim ve kaynaştırma. Çizgi Yayıncılık. 2. Basım. Ankara.
 • Belinchon, M. (2001) Situaci´on y Necesidades de Las Personas con Trastornos del Espectro Autista en la Comunidad de Madrid, MyM, Madrid, Spain,
 • Betts, S. W., Betts, D. E., & Gerbr-Eckard, L. N. (2013) Asperger Syndrome in the ınclusive classroom advice and strategies for teachers Edit (Matt Winter and Clare Lawrence) Asperger syndrome what teachers need to know. 2. Edition. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia.
 • Bhatnagar, N., & Das, A. K. (2013). Nearly two decades after the ımplementation of persons with disabilities act: concerns of ındian teachers to ımplement ınclusive education. International Journal of Special Education, 28, (2)
 • Bozarslan-Malkoc, B. (2010). Examining the opinions of teachers and administrators working in private preschools in Eskişehir about inclusion. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.
 • Brubaker, R., Bundy, M. B., Winslow, M. P. & Belcher, K. (2010) School psychologists’ beliefs about autism: Impact on classroom intervention acceptability Journal of the Trainer's of School Psychologists 29, 51-64.
 • Burack, J. A., Root, R., & Zigler, E. (1997). Inclusive education for students with autism: Reviewing ideological, empirical, and community considerations. In D. J.
 • Cohen & F. R. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed., pp. 796–807). New York: Wiley and Sons.)
 • Burak, Y. (2019). Otizmli çocukların eğitsel yerleştirilmesi, kaynaştırılması ve bütünleştirilmesinde öğretmenlerle ilgili değişkenlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Ana Bilim Dalı. Edirne.
 • Burke, K & Shutlerland, (2004). Attitudes toward inclusion knowledge versus experience. Education, 125 (2) 163-173.
 • Busby, R., Ingram, R., Bowron, R., Oliver, J., & Lyons, B. (2012). Teaching elementary children with autism: Addressing teacher challenges and preparation needs. The Rural Educator, 33(2), 27-35.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013) Bilimsel araştırma yöntemleri Nobel Yayın Dağıtım 13. Baskı Ankara
 • Campbell, J. M, Ferguson, J. E., Herzinger, C. V., Jackson, J. N., & Marino, C. (2004). Combined descriptive and explanatory information improves peers’ perceptions of autism. Research in Developmental Disabilities, 25, 321-339.
 • Cappe, E., Bolduc, M., Poirier, N., Popa-Roch, M. A., ve Boujut, E. (2017) Teaching students with Autism Spectrum Disorder across various educational settings: The factors involved in burnout Teaching and Teacher Education 67 498-508.
 • Cassady, J. M. (2011). Teachers' attitudes toward the ınclusion of students with autism and emotional behavioral disorder, Electronic Journal for Inclusive Education, 2 (7).
 • Cavkaytar, A. (2008). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim. İ. H. Diken (Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim içinde, (s. 3-27). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, F., & Yıkmış, A. (2017). Kaynaştırma öğrencilerinin sergilediği problem davranışlara yönelik sınıf öğretmenlerinin uyguladıkları önleme ve müdahale stratejileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 239-264.
 • Chaaya, R. (2012). Inclusion of students with autism in general education classrooms. Education of the University of Toronto
 • Clark, D & Smith, S (1999). Facilitating friendships: Including students with autism in the early elementary classroom. Intervention in school and clinic, 34, 248-250
 • Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • Dahle, K. B. (2003). Services to include young children with autism in the general classroom. Early Childhood Education Journal, 31(1), 65-70.
 • Davis, T. (2009). General and special educators’ attitudes toward students with severe disabilities included in the regular education classroom.
 • Denham, S. A., & Burton, R. (1996). A social-emotional intervention for at-risk 4-year olds. Journal of School Psychology, 34 (3), 225-245.
 • Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17).
 • Eldar, E., Talmor, R., & Wolf‐Zukerman, T. (2009). Successes and difficulties in the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their coordinators. International Journal of Inclusive Education, 14 (1), 97-114.
 • Ergenekon, Y. (2005). İşe yeni başlayan zihin özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik önerilerin geliştirilmesi: Anadolu Üniversitesi yayınları Engelliler Araştırma Enstitüsü Yayınları. Eskişahir.
 • Finch, K., Watson, R., & MacGregor, C. (2013). Teacher needs for educating children with autism spectrum disorders in the general education classroom. The Journal of Special Education Apprenticeship, 2(2), 1–26.
 • Finke, E. H., McNaughton, D. B., & Drager, K. D. R. (2009). All children can and should have the opportunity to learn: General education teachers’ perspectives on including children with autism spectrum disorder who require AAC. Augmentative and Alternative Communication, 25(2), 110–122.
 • Forlin, C. (2010). Teacher education reform for enhancing teachers’ preparedness for inclusion. International Journal of Inclusive Education, 14 (7), 649-654.
 • Forlin, C., Loreman, T. & Sharma, U. (2014). A system-wide professional learning approach about inclusion for teachers in Hong Kong. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42 (3), 247-260.
 • Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U. & Earle, C. (2009). Demographic differences in changing preservice teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusivee ducation. International Journal of Inclusive Education, 13 (2), 195-209.
 • Fuchs, W. (2010) Exemining teachers’ perceived barriers assıciated with inclusion. Southeastern Regional Association of Teacher Educators Journal, 19 (1) 30-35
 • Furnham, A., & Buck, C. (2003). A comparison of lay-beliefs about autism and obsessive-compulsive disorder. International Journal of Social Psychiatry, 49, 287-307.
 • Gök, G. & Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3 (1), 66-87.
 • Green, A. (2017). Perceptions and attitudes of special education and general education teachers towards ınclusion. Unpublished Doctorate Thesis Northcentral University Prescott Valley, Arizona
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babın, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Hall, L. J. (2013) Autism Spectrum Disorders: From theory to practice (2.ed.). Upper Saddle River. Nj. : Merrill/Pearson.
 • Hannu, S., Petra, E., Mirna, N., & Olli-Pekka, M. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27 (1), 51-68.
 • Harrison, A. J., Bradshaw, L. P., Naqvi, N. C., Paff, M. L., & Campbell, J. M. (2017). Development and psychometric evaluation of the Autism Stigma and Knowledge Questionnaire (ASK-Q). Journal of Autism And Developmental Disorders, 47(10), 3281-3295.
 • Heeks, P. & Kinnell, M. (1997) Learning support for all? Special needs pupils and learning resources. Journal of Librarianship and Information Science 29, 143-153.
 • Helps, S., Newsom-Davis, I. C., & Callias, M. (1999) Autism: the teacher’s view,” Autism, 3, (3), 287–298.
 • Hess, K. L., Morrier, M. J., Heflin, L. J., & Ivey, M. L. (2008). Autism treatment survey Services received by children with autism spectrum disorders in public school classrooms Journal of Autism and Development Disorders 38 (5), 961-971.
 • Hornby, G. (2012) Inclusıve educatıon for chıldren wıth specıal educatıonal needs: a crıtıque of polıcy and practıce In New Zealand Journal of International and Comparative Education, 1 (1)
 • Hornby, G. (2014). Inclusive special education, evidence based practices for children with special needs and disabilities. USA, New York: Springer Science Business Media
 • Jones, A. P., & Frederickson, N. (2010). Multi-informant predictors of social inclusion for students with autism spectrum disorders attending mainstream school. Journal of autism and developmental disorders, 40 (9), 1094-1103.
 • Jones, C. A. (2004) Supporting inclusion in the early years Open University Press Maidenhead. New York
 • Karabekiroğlu, K., Cakin-Memik, N., Ozcan-Ozel, Ö., … Erermiş, S. & Yaman, A. K. (2009). DEHB ve Otizm ile İlgili bilgi düzeyleri ve damgalama: sınıf öğretmenleri ve anababalarla çok merkezli bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 12, 79-89.
 • Karal, M. A., & Riccomini, P. J. (2016). Comparative investigation of differences between special and general education teachers’ perceptions about students with autism in Turkey. International Journal of Special Education, 31(1), 23-31.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2). 1-13.
 • Kofidou, C., Mantzikos, C., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017) Teachers’ perceptions and attitudes on the inclusive education of students with autism spectrum disorders (ASD): A literature review. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 3: 35-68)
 • Kurth, J. (2008). Academic outcomes in inclusive and non-inclusive special education programs for adolescents with autism spectrum disorders. University of California, Davis.
 • Kurth, J. A. (2015). Educational placement of students with autism: The impact of state of residence. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 30 (4), 249–256. https://doi. org/10.1177/1088357614547891
 • Kurth, J. A., Lyon, K. J., & Shogren, K. A. (2015). Supporting students with severe disabilities in inclusive schools: A descriptive account from schools implementing inclusive practices. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 40(4), 261-274.
 • Kurth, J. A., ve Mastergeorge, A. M, (2010) Academıc and cognıtıve profıles of students wıth autısm: ımplıcatıons for classroom practıce and placement Internatıonal Journal Of Specıal Educatıon. 25 (2) 8-14
 • Lauderdale-Littin, S., Howell, E., & Blacher, J. (2013). Educational placement for children with autism spectrum disorders in public and non-public school settings: The impact of social skills and behavior problems. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 469-478.
 • Lodhi, S. K., Thaver, D., Akhtar, I., Javaid, H., Mansoor, M., Bano, S., Malik, F. N., Iqbal, R., Hashmi, H. R., Siddiqullah, S., & Saleem, S. (2016). Assessing the knowledge, attitudes and practices of school teachers regarding Dyslexia, Attention-Deficit/Hyperactivity and Autistic Spectrum Disorders in Karachi, Pakistan. Journal of Ayub Medical College Abbottabad, 28(1), 99–104.
 • Lombardi, T. P., & Hunka, N. J. (2001). Preparing general education teachers for inclusive classrooms: Assessing the process. Teacher Education and Special Education, 24 (3), 183-197.
 • Luiselli, J. K. (Ed.). (2014). Children and youth with autism spectrum disorder (ASD): recent advances and innovations in assessment, education, and intervention. OUP Us.
 • Macaroğlu-Akgul, E. (2012). Are we ready for an inclusive classroom? School administrators’ and teachers’ perceptions of autism. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (4), 1925–1934.
 • Maciver, D., Hunter, C., Adamson, A., Grayson, Z., Forsyth, K., & McLeod, I. (2018). Supporting successful inclusive practices for learners with disabilities in high schools: a multisite, mixed method collective case study. Disability and rehabilitation, 40 (14), 1708-1717.
 • Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61 (1), 6-17.
 • Matson, J. L. (2008) Clinical assessment and ıntervention for autism spectrum disorders 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA
 • McGregor, E., & Campbell, E. (2001). The attitudes of teachers in Scotland to the integration of children with autism into mainstream schools. Autism, 5, 189–207.
 • McKeating, E. (2013). Including children with ASD in regular kindergarten and first grade classrooms: Teacher attitudes, child progress and classroom quality (Unpublished Doctoral dissertation), University of Pittsburgh).
 • Messemer, M. T. (2010). General education teacher perceptions regarding inclusion of students with autism spectrum disorder. Unpublished doctoral dissertation.
 • Mitchell, D. (2008). What really works in special and ınclusive education: using evidence-based teaching strategies 270 Madison Ave, New York.
 • Montgomery, A., & Mirenda, P. (2014). Teachers’ self-efficacy, sentiments, attitudes, and concerns about the inclusion of students with developmental disabilities. Exceptionality Education International, 24(1), 18–32.
 • Moore-Abdool, W. (2010). Included students with autism and access to general curriculum: What is being provided? Issues in Teacher Education, 9(2),153-169.
 • Munk, D. D., & Dempsey, T. L. (2010). Leadership strategies for successful schoolwide inclusion: The STAR approach. Baltimore, MD: Brookes.
 • Mwendo, M. C. (2011). Inclusive education for children with autism; challenges facing teachers at city primary school, Nairobi Province, Kenya Unpublished Master’s Thesis. Kenyatta University, Kenya, Africa
 • Myles, B. S., & Simpson, R. L. (1998). Inclusion of students with autismin general education classroom: The autism inclusion collaboration model. R.Simpson, L.
 • Myres (Editörler), Education children and youth with autism: Strategies with effective practices. Austin, Texas: Pro-Ed.
 • Myles, B. S., Swanson, T. C., Holverstott, J., & Duncan, M. M. (2007). Autism spectrum disorders: a handbook for parents and professionals Greenwood Publishing Group Santa Barbara.
 • Nal, A., & Tüzün, I., (2011) Türkiye’de kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimin durumu kaynaştırma / bütünleştirmenin etkililiğini artırmak için politika ve uygulama önerileri projesi Eğitimde Reform Girişimi (ERG) Mega Basım İstanbul.
 • Odom, S. L. Diamond, K. (1998) Inclusion of young children with special needs in early childhood education: The research base,” Early Childhood Research Quarterly, 13(1):3-25, doi:10.1016/s0885-2006(99)80023-4.
 • Ozonoff, S. Rogers, S. J., & Hendren, R. L., (2003). Autism Spectrum Disorders A Research Review for Practitioners American Psychiatric Publishing, Inc. Washington, DC. London, England.
 • Özaydın, L., & Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmetiçi eğitim programına ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 189-226.
 • Park, M., & Chitiyo, M. (2011). An examination of teacher attitudes towards children with autism. Journal of Researchin Special Educational Needs, 11(1), 70-78.
 • Park, M., Chitiyo, M., & Choi, Y.S. (2010) Examining pre-service teachers‘ attitudes towards children with autism in the USA. Journal of Research in Special Educational Needs, 10 (2), 107-114.
 • Rahbar, M.H., Ibrahim K., Assassi P., (2011) Knowledge and attitude of general practitioners regarding autism in Karachi, Pakistan. Journal of Autism Dev Disord;41(4): 465–74.
 • Rakap, S., Birkan, B. & Kalkan, S. (2017) Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu ve özel eğitim Tohum Otizm Vakfı Raporu
 • Reed-Story, C. (2018) Inclusion or special education resource: teacher perceptions of placement decisions on academic growth Unpublished Doctorate Thesis Concordia University College of Education Portland
 • Reichow, B., Body, B., Barton, E. E., & Odom, S. .L., (2016). Evidence-based practice in the context of early childhood special education. In Handbook of early childhood special education (pp.107-121). Springer, Cham.
 • Reiter, S., & Vitani, T. (2007). Inclusion of pupils with autism: The effect of an intervention program on the regular pupils' burnout, attitudes and quality of mediation. Autism, 11(4), 321-333.
 • Robertson, K., Chamberlain, B., & Kasari, C. (2003). General education teachers' relationships with included students with autism. Journal of Autism and developmental disorders, 33 (2), 123-130.
 • Rodríguez, I. R., Saldana, D., & Moreno, F. J. (2012). Support, inclusion, and special education teachers’ attitudes toward the education of students with autism spectrum disorders. Autism research and treatment, 20 (12).7
 • Romi, S., & Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. European Journal of Special Needs Education, 21 (1), 85–105
 • Sadler, J. (2005) Knowledge, attitudes, and beliefs of the meanstream teachers of children with a preschool diagnosis of speech language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 21 (2) 147-163.
 • Sanz-Cervera, P., Fernández-Andrés, M. I., Pastor-Cerezuela, G., & Tárraga-Mínguez, R. (2017). Pre-Service teachers’ knowledge, misconceptions and gaps about autism spectrum disorder. Teacher Education and Special Education, 40 (3), 212-224.
 • Segall, M. J. (2007). Inclusion of students with autism spectrum disorder: Educator experience, knowledge, and attitudes. Unpublished master thesis, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • Segall, M. J., & Campbell, J. M. (2007). Autism ınclusion questionnaire. Unpublished Doctorate Disertation, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • Segall, M. J., & Campbell, J. M. (2012). Factors relating to education professionals’ classroom practices for the inclusion of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(3), 1156-1167.
 • Segall, M. J., & Campbell, J. M. (2014). Factors influencing the educational placement of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8 (1), 31-43.
 • Seymour, K. (2017) Inclusion of students with autism: teacher perceptions regarding evidence-based strategies and staff supports in Pennsylvania. Unpublised Doctorate of Dissertations Lehigh University
 • Shah, K. (2001). What do medical students know about autism? Autism, 5, 127-133.
 • Sharma, U., Forlin, C. & Loreman, T. (2008) ‘Impact of training on pre-service teachers’ attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities.’ Disability and Society, 23, pp. 773–85.
 • Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. (2012). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12 (1), 12–21.
 • Shetty, A., & Rai, B. S. (2014). Awareness and knowledge of autism spectrum disorders among primary school teachers in India. International Journal of Health Sciences and Research, 4 (4), 80-85.
 • Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99 (3), 611–625.
 • Skuller, J. B. (2011). Teacher efficacy, teacher burnout, and attitudes towards students with autism. Unpublised Dissertations Thesis University of Louisville
 • Smith, T. E., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Dowdy, C. A. (2014). Teaching students with special needs in inclusive settings (Vol. 6). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Soodak, L.C., Podell, D.M., & Lehman, L.R. (1998). Teacher, student and school attributes as predictors of teachers’ responses to inclusion. Journal of Special Education, 31, 480-497.
 • Soper, D.S. (2019). Post-hoc Statistical Power Calculator for Hierarchical Multiple Regression [Software]. Available from http://www.danielsoper.com/statcalc
 • Sparkenbaugh, E. (2007). The inclusion of autistic students in the general curriculum Unpublised Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh.
 • Spencer, V. G., & Simpson, C. G. (Eds.). (2009). Teaching children with autism in the general classroom: Strategies for effective inclusion and instruction in the general education classroom. Prufrock Press.
 • Stahmer, A. C., Collings, N. M., & Palinkas, L. A. (2005). Early intervention practices for children with autism: Descriptions from community providers. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 20, 66–79.
 • Stanovich, P. J., & Jordan, A. (1998b). The attitudes of pre-service and experienced teachers toward inclusion of students with disabilities in general education classrooms. Teacher Education and Special Education, 21(1)
 • Stone, W. L. (1987). Cross-disciplinary perspectives on autism. Journal of Pediatric Psychology, 12, 615-630.
 • Strogilos, V., Nikolaraizi, M., & Tragoulia, E. (2012). Experiences among beginning special educationteachers in general education settings: the influence of school culture. European Journal of Special Needs Education, 27(2), 185–199.
 • Sucuoğlu, B. & Kargın, T. (2008). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: yaklaşımlar, yöntemler, teknikler, Morpa Yayınları, İstanbul.
 • Sucuoğlu, B. (2014). Oti̇zm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eği̇ti̇mleri̇. In E. Tekin-İftar (Ed.), (2. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Sucuoğlu, B. ve Bakkaloğlu, H. (2015) Okul öncesi kaynaştırma: öğretmen eğitimi Pegem Akademi Yay. 1. Baskı: Ankara.
 • Swaim, K. F., & Morgan, S. B. (2001). Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer with autistic behaviors: Does a brief educational intervention have an effect? Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 195–205.
 • Teffs, E. E., & Whitbread, K. (2009). Level of preparation of general education teachers to include students with autism spectrum disorders. Current Issues in Education, 12 (9).
 • Thiess, E. K. (2008). Awareness of Autism Spectrum Disorders in General Education Unpublished Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Stout).
 • Toran, H., Westover, J. M., Sazlina, K., Suziyani, M., & Hanafi, M. Y. (2016). The preparation, knowledge and self reported competency of special education teachers regarding students with autism. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 24 (1).
 • Vakil, S., Welton, E., O’Connor, B., & Kline, L. S. (2009). Inclusion means everyone! The role of the early childhood educator when including young children with autism in the classroom. Early Childhood Education Journal, 36 (4), 321.
 • Van-Reusen, A. K., Shoho, A. R. & Barker, K. S. (2000) High school teachers'attitudes towards inclusion. High School Journal 24, 7-20.
 • Wagner, S. (1999). Inclusive programming for elementary school students with autism. Arlington, TX: Future Horizons.
 • Webb, D., Webb, T. T., Fults-McMurtery, R. (2012). Physical educators and school counselors collaborating to foster successful inclusion of students with disabilities. Physical Educator, 68(3), 124-129.
 • Wilkins, T., & Nietfeld, J. (2004). The effect of a school-wide inclusion training programme upon teachers' attitudes about inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 4(3), 115–121.
 • Yazıcı, D. N., & Akman, B. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılması hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 105-128. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253
 • Young, K., McNamara, P. M., & Coughlan, B. (2017). Authentic inclusion-utopian thinking?–Irish post-primary teachers' perspectives of inclusive education. Teaching and Teacher Education, 68, 1-11.
 • Yumak, E. N. (2009). İlköğretimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin özel eğitime gereksinimi olan otistik çocuklara bakış açısının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0640-4749
Yazar: Yakup BURAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7974-7921
Yazar: Emine AHMETOĞLU
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 12 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder598005, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {478 - 503}, doi = {10.17755/esosder.598005}, title = {OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BURAK, Yakup and AHMETOĞLU, Emine} }
APA BURAK, Y , AHMETOĞLU, E . (2020). OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 478-503 . DOI: 10.17755/esosder.598005
MLA BURAK, Y , AHMETOĞLU, E . "OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 478-503 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/598005>
Chicago BURAK, Y , AHMETOĞLU, E . "OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 478-503
RIS TY - JOUR T1 - OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ AU - Yakup BURAK , Emine AHMETOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.598005 DO - 10.17755/esosder.598005 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 478 EP - 503 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.598005 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.598005 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %A Yakup BURAK , Emine AHMETOĞLU %T OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.598005 %U 10.17755/esosder.598005
ISNAD BURAK, Yakup , AHMETOĞLU, Emine . "OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 478-503 . https://doi.org/10.17755/esosder.598005
AMA BURAK Y , AHMETOĞLU E . OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 478-503.
Vancouver BURAK Y , AHMETOĞLU E . OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 503-478.