Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 656 - 664 2020-04-01

A STUDY FOR DETERMINATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF NURSES AND MIDWIVES
HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Muhammet ÇANKAYA [1] , Hüseyin ERİŞ [2]


Defined as an ability of understanding and questioning with emotions, assimilating emotions within thinking and regulating emotions in self and in others; the concept of “Emotional Intelligence” is of particular importance for healthcare professionals. In this study, emotional intelligence levels of hospital employees were examined on the basis of lower dimensions. Whether or not there was any significant difference between emotional intelligence levels of the employees according to demographic elements was analyzed. The study comprises employees working in nurse and midwife occupational groups in a training and research hospital in the city center of Corum. Data were collected using a questionnaire including 4 lower dimensions and a total of 27 questions. Emotional intelligence levels of the participants were measured via Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS). In the study which was implemented with the participation of 278 healthcare professionals, emotional intelligence levels of the participants were determined on the basis of lower dimensions and whether or not those levels significantly differed was examined according to demographic variables. The analyses were performed with the SPSS version 22.0. As a result of the study, it was determined that emotional intelligence levels of the nurses and midwives did not significantly differ according to the variables of gender, task, type of employment and level of income. On the other hand; it was determined that demographic characteristics such as marital status, professional experience and age groups caused significant differences in emotional intelligence levels of the nurses and midwives.

Duygularla anlayabilme ve sorgulayabilme, duyguları düşünce içinde özümseyebilme, kendinde ve başkalarındaki duyguları düzenleyebilme yeteneği olarak tanımlanmakta olan “Duygusal Zeka” kavramı sağlık sektörü çalışanları için ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada hastane çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri alt boyutlar baz alınarak incelenmiştir. Araştırmada çalışanların duygusal zekâ düzeyleri arasında demografik unsurlara göre herhangi bir anlamlı farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırma, Çorum il merkezindeki eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire ve ebe meslek gruplarında görev yapan çalışanları kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak 4 alt boyut ve toplam 27 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Katılımcıların duygusal zeka düzeyleri Wong ve Law Duygusal Zekâ Ölçeği (WLEIS) ile ölçülmüştür. 278 sağlık çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri alt boyutlar bazında tespit edilmiş ve bu düzeylerin demografik değişkenlere göre anlamlı şekilde farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Analizler SPSS 22.0 versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda hemşire ve ebelerin duygusal zeka düzeyleri; cinsiyet, görev, istihdam türü ve gelir seviyesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşın; medeni durum, mesleki deneyim ve yaş grupları gibi demografik özelliklerin hemşire ve ebelerin duygusal zeka düzeylerinde anlamlı farklılıklara yol açtığı tespit edilmiştir.

 • Acar, F. (2002). Duygusal Zeka ve Liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
 • Altıok. M., Yılmaz. M., Özer. S., Nacar. H., Yaman. Z. ve Sungur. M.A. (2015). Klinisyen hemşirelerde duygusal zeka: Nitel ve nicel verilerle Mersin örneği, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2).
 • Aslan. D. ve İşsever. H. (2016). Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka yetenekleri ile profesyonellik davranışları arasındaki ilişki, Nobel Medicus 42,Cilt: 14:3.
 • Atilla G. (2012). Hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi: Isparta il merkezi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Bar-On, R. (2006). “The Bar-On Model Of Emotional-Social Intelligence (ESI)”, Psicothema, Vol. 18, 13-25.
 • Bar-On, R. Brown. J.M., Kirkcaldyc, B.D. ve ThomeÂ. E.P. (2000). Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the Emotional Quotient Inventory, Personality and Individual Differences 28,1107-1118.
 • Başoğul. C. ve Özgür. G. (2016). Role of Emotional Intelligence in Conflict Management Strategies of Nurses, Asian Nursing Research, 10, 228-233.
 • Büyükbayram, A.ve Gürkan, A. (2014). Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, 5(1).
 • Cerit, B.ve Öz, F. (2019). Hemşirelerde Duygusal Zekanın İletişim Becerilerine Etkisi, Sağlık Akademisi Kastamonu, Cilt 4, Sayı 1, S https://dx.doi.org/10.25279/sak.459199
 • Harrod N. R. ve Scheer S. D. (2005). An Exploration of Adolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics. Adolescence, 40(159):503-512.
 • Karakaş. S. A. ve Küçükoğlu. S. (2011). Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14:3.
 • Karadağ, G. ve Uçan, Ö. (2006). Hemşirelik Eğitimi ve Kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,1: 42-51.
 • Kozan, H. İ. Ö. ve Hamarta, E. (2017). Beliren yetişkinlikte beden imgesi: Bağlanma ve sosyal görünüş kaygısının rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 63-81.
 • Keskin, G. ve Yıldırım, G. Ö. (2006). Hemşirelerin Kişisel Değerlerinin ve İş Doyumlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22:119-133.
 • Lee M. ve Lee S. (2008). The influence of emotional intelligence and organizational climate for nurse job satisfaction. Journal of Business Administration, 4:1-10.
 • McQueen, A. C. (2004). Emotional intelligence in nursing work. Journal of Advanced Nursing, 47(1), 101-108.
 • Okumuş, D. Ç. ve Uğur, E. (2017). Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi, ACU Sağlık Bil Dergisi (2):104-109.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik, 4. Baskı, Kaan Yayınları, Eskişehir.
 • Papastavrou E, Efstathiou G. ve Charalambous A. (2011). Nurses’ and patients’ perceptions of caring behaviours: Quantative systematic rewiew of comparative studies. Journal of Advanced Nursing, 67:1191-1205.
 • Salovey, P. ve Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Tiryaki, Ş. H., Yılmaz, T. F., Özcan, D. ve Bahçecik, N. (2013). Kamu hastanelerinde görev yapan başhekim ve başhemşirelerin duygusal zeka düzeyleri ile etik muhakeme yetenekleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,10:18-26.
 • Uzuner, A. (2012). Yönetici hemşirelerde duygusal zeka ve boyun eğici davranışların incelenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zekâ ve eğitim açısından doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 139-146.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3498-7328
Yazar: Muhammet ÇANKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1685-9819
Yazar: Hüseyin ERİŞ
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 7 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder567278, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {656 - 664}, doi = {10.17755/esosder.567278}, title = {HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Çankaya, Muhammet and Eri̇ş, Hüseyin} }
APA Çankaya, M , Eri̇ş, H . (2020). HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 656-664 . DOI: 10.17755/esosder.567278
MLA Çankaya, M , Eri̇ş, H . "HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 656-664 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/567278>
Chicago Çankaya, M , Eri̇ş, H . "HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 656-664
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AU - Muhammet Çankaya , Hüseyin Eri̇ş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.567278 DO - 10.17755/esosder.567278 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 656 EP - 664 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.567278 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.567278 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %A Muhammet Çankaya , Hüseyin Eri̇ş %T HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.567278 %U 10.17755/esosder.567278
ISNAD Çankaya, Muhammet , Eri̇ş, Hüseyin . "HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Nisan 2020): 656-664 . https://doi.org/10.17755/esosder.567278
AMA Çankaya M , Eri̇ş H . HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. esosder. 2020; 19(74): 656-664.
Vancouver Çankaya M , Eri̇ş H . HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 656-664.
IEEE M. Çankaya ve H. Eri̇ş , "HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 74, ss. 656-664, Nis. 2020, doi:10.17755/esosder.567278