Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 710 - 723 2020-03-23

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yunus AKAN [1] , Ahmet AKIN [2]


Bu araştırma; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin demokrasi bilincini değişik faktörlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini rastgele yöntemiyle seçilen 5 devlet lisesinin 249 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan bu öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek formu uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Madde test korelasyon katsayısı 0,32-0,64 arasında değişmektedir. İç tutarlık güvenirlik katsayısı 0,90 bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri 0,37 ile 0,69 arasında değişmektedir. Araştırma verileri tamamlandıktan sonra verilerin analizi yapılmıştır. Analiz için tek yönlü varyans analizi, tukey çoklu test ve anova yöntemleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda genel olarak cinsiyete, ailenin yaşadığı yere, ekonomik seviyesine, öğrenim durumuna ve ebeveyn tutumlarına göre demokrasi bilinci arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin başarı durumuna ve öğrencilerin okudukları okul türüne göre demokrasi bilinci açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Demokrasi kavramının ayrılmaz bir parçası olan insan hakları, vatandaşlık hak ve ödevleri konusunda okullarda öğrencilerin daha fazla bilinçlendirilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Demokrasi, Demokrasi Eğitimi, Demokratik Bilinç, Değerler Eğitimi, Öğrenciler
 • Atasoy, A. (1997). İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi Ve İlköğretim İkinci Kademe Öğretmen Ve Öğrencilerinin Demokratik Tutum Ve Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başaran, Z. (2006). Demokratik Yaşamın Gelişmesinde Sosyal Bilgiler Dersinin Rolü Ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Biçer, B. (2007). Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi İle Öğrencilerde Demokrasi Kültürü Kazanımlarının Ortaöğretim Öğretmenlerince Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analiz (Kütahya Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.
 • Büyükdüvenci, S. (1990). Demokrasi, eğitim ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 583-597.
 • Carlson, S. C. (2005). Ethical Leadership: Influences Of Ethical Climate, Perceived Organizational Support, And Perceived Leader İntegrity. Unpublished Doctorate Thesis, Southeastern University, Nova.
 • Çalık, D. (2002). İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi Üzerine Bir Araştırma (Manisa İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Demirsöz, S. E. (2010). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları, Bilişüstü Farkındalıkları ve Duygusal Zekâ Yeterliliklerine Etkisi. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Duman, T., ve Koç, G. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
 • Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Garrison, W. H. (2003). Democraey, Experience And Education, Phi Delta Kapan. March, 2003. 525- 529.
 • Gürbüz, R. (2011). Positive And Negative Reflections Of Maths Teaching Carried Out İn Learning Environment Designed Based On Multiple İntelligence Theory. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1195-1223.
 • Hotaman, D. (2009). Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğrencilerin Bağımsız, Bir Partnerle Ve Bir Grupla Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 528-546.
 • Özpolat, A. (2004). Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5,50.
 • Sadık, F., ve Sarı, M. (2012). Çocuk Ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 1(1).
 • Şişman, M., ve Dönmez, H. G. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler Çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010(5).
 • Yağcı, E. (1998). Demokrasi Ve Eğitim. Eğitim ve Bilim, 22(107).
 • Yanardağ, A. (2000). Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Yeşil, R. (2002). Okul Ve Ailede İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3946-7356
Yazar: Yunus AKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet AKIN
Kurum: ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder595261, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {710 - 723}, doi = {10.17755/esosder.595261}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AKAN, Yunus and AKIN, Ahmet} }
APA AKAN, Y , AKIN, A . (2020). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 710-723 . DOI: 10.17755/esosder.595261
MLA AKAN, Y , AKIN, A . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 710-723 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/595261>
Chicago AKAN, Y , AKIN, A . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 710-723
RIS TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Yunus AKAN , Ahmet AKIN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.595261 DO - 10.17755/esosder.595261 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 710 EP - 723 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.595261 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.595261 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Yunus AKAN , Ahmet AKIN %T LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.595261 %U 10.17755/esosder.595261
ISNAD AKAN, Yunus , AKIN, Ahmet . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 710-723 . https://doi.org/10.17755/esosder.595261
AMA AKAN Y , AKIN A . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 710-723.
Vancouver AKAN Y , AKIN A . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 723-710.