Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1240 - 1254 2020-07-01

YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
A VIEW TO POVERTY FROM THE PERSPECTIVE OF GOVERNANCE BASED DEVELOPMENT: THE CASE OF KOCAELİ

Filiz Tufan EMİNİ [1] , Melih KALKAN [2]


Yoksulluk, 20. yüzyılın hâkim politikası olan kapitalizm sisteminin sebep olduğu ana sorunlardan biri olan ‘eşitsizlik’, temeline bakılarak irdelenmesi gereken bir sorundur. Özellikle bu yüzyılda insanlar arasında çığ gibi büyüyen ekonomik ve sosyal eşitsizlik, hükümetlerin politikalarını etkileyen en önemli olgular arasındadır. Bu çalışmada, eşitsizliğin yol açtığı ‘yoksulluk’ kavramı ile bu kavramın kent yapısı ve bölgesel kalkınma çabaları sonucu kurulan Kent Konseyleri, Kalkınma Ajanları ve yerel faktörler ile arasında olan dar ilişkisi, Kocaeli örneğiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fikir olarak sosyal eşitlik temelli, yoksulluk, adaletsizlik karşıtı bir model olarak gün yüzüne çıkan yönetişim, bu anlayıştan koparak hali hazırda söz sahibi olan sermaye sahiplerinin kamu kaynaklarını daha rahat bir şekilde kullanabilmelerini sağlayan bir hal almıştır. Kocaeli ilinin örnek olarak alınmasının sebebi, bu ilin, sınırları içerisinde yer alan sanayi ağı ile Türkiye’de önemli bir konumda yer almasıdır. Çalışma ile elde edilen sonuçlar, Kocaeli’de geçerli olan yapının sadece sermaye sahiplerinin ilerlemesinin önünü açtığına işaret etmektedir. Bu durum, ilde yönetişim modelinin sadece kavram olarak var olduğu ve uygulamaya yansıtılamadığı algısının oluşmasına yol açmaktadır. 
Kocaeli, Yönetişim, Yoksulluk
 • Arpacıoglu, Ö. ve Yıldırım, M. (2011). Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 60-76.
 • Bilen, M., Şan, M. K. Aydın, M. K. (2005). Yoksulluk sorunu üzerine. Bilgi, 10(1), 1-26.
 • Can, Y. (2017). Yoksulluk, yerel yönetimler ve küresel eşitsizlikler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 16(63), 1111-1126.
 • Chambers, R. (2006). What is poverty? who asks who answers?. Poverty in Focus, UNDP, December, 3-4.
 • ÇSGB (2014). Türkiye İş Kurumu 2014 İstatistik Yıllığı. Ankara: ÇSGB.
 • ÇSGB (2015). Türkiye İş Kurumu 2015 İstatistik Yıllığı. Ankara: ÇSGB.
 • ÇSGB (2016). Türkiye İş Kurumu 2016 İstatistik Yıllığı. Ankara: ÇSGB.
 • ÇSGB (2017). Türkiye İş Kurumu 2017 İstatistik Yıllığı. Ankara: ÇSGB.
 • DMKA (2009). Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Ön Bölgesel Gelişme Planı (2009-2010). Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2018f). Yönetim Kurulumuz, http://www.marka.org.tr/sayfa/76/155/yonetim-kurulu, (Erişim Tarihi: 21.12.2018).
 • DMKA (2014g). Teknik Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Faaliyet Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014a). Proje Teklif Çağrısı Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014b). Proje Teklif Çağrısı Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014c). Proje Teklif Çağrısı İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014d). Proje Teklif Çağrısı Temiz Üretim Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014e). Proje Teklif Çağrısı İşletmeler Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2014f). Proje Teklif Çağrısı Turizm Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015a). Proje Teklif Çağrısı Doğrudan Faaliyet Desteği Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015f). Teknik Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Faaliyet Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015b). Proje Teklif Çağrısı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015c). Proje Teklif Çağrısı İşletmeler Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015d). Proje Teklif Çağrısı Temiz Üretim Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2015e). Proje Teklif Çağrısı Turizm Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2016e). Proje Teklif Çağrısı Doğrudan Faaliyet Desteği Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2016d). Teknik Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Faaliyet Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2016c). Proje Teklif Çağrısı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2016a). Proje Teklif Çağrısı Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2016b). Proje Teklif Çağrısı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2017). Teknik Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Faaliyet Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2018a). Teknik Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Faaliyet Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2018b). Proje Teklif Çağrısı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA..
 • DMKA (2018c). Proje Teklif Çağrısı Turizm Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2018d). Proje Teklif Çağrısı Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • DMKA (2018e). Proje Teklif Çağrısı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başarılı Proje Listesi. Kocaeli: DMKA.
 • Güler, B. A. (2005). Devlette reform yazıları, Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik liberalizasyondan siyasi-idari liberalizasyona. Ankara: Paragraf Yayınevi.
 • Güler, B. A. (2003). Yönetişim: tüm iktidar sermayeye. Praksis, 9, 93-116.
 • Güzelsarı, S. (2003). Neo-liberal politikalar ve yönetişim modeli. Amme İdare Dergisi, 36, (2), 17-34.
 • KKK (2009). Kocaeli Sürdürülebilir Eylem Planı. Kocaeli: Kocaeli Kent Konseyi.
 • KKK (2018a). Kocaeli Kent Konseyi 2010-2017 Dönemi Çalışma Raporu, Kocaeli: Kocaeli Kent Konseyi.
 • KKK (2018b). Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler, Kocaeli Kent Konseyi Yayınları. Kocaeli: Ges Ajans,
 • KTO (2018). Rakamlarla Kocaeli 2018, Kocaeli: KTO Yayınları. Yayın No:2018/1.
 • Luke, T. (1995). Sustainable development as a power/knowledge system: the problem of governmentality. In: Greening Environmental Policy: The Politics of a Sustainable Future. Fischer, F., Black, M., Chapman, P. (Eds.). ss. 21-32 London.
 • Memiş, H. (2014). Küreselleşme ve yoksulluk ilişkisi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5 (1), 144-161.
 • Myerson, G., Rydin, Y. (1994). Environment and planning: a tale of the mundane and the süblime, Environment and Planning, (12), 437-452.
 • Önder, H. ve Şenses, F. (2010). Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk düşüncesi, https://tekniksosyoloji.wordpress.com/2010/04/26/turkiyede-yoksulluk-ve-yoksulluk-dusuncesi, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
 • Resmi Gazete (2006). Kent Konseyi Yönetmeliği, (Sayı:26313).
 • Rosenström, U ve Kyllöen, S. (2007). Impacts of a participatory approach to developing national level sustainable development indicators in Finland, Journal of Environmental Management, 84, 282-296.
 • Şenses, F. (2014). Gelir dağılımı ve yoksulluk: temel eğilimler, nedenler ve politikalar. İçinde: Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar. (Ed.) Ahmet F. Aysan ve Devrim Dumludağ, ss. 93-121. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Şenses, F. (2001). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Taş, H. Y. ve Özcan, S. (2012). Türkiye’de ve Dünya’da yoksulluk üzerine bir araştırma, International Conference On Eurasian Economies, 11-13 Ekim 2012, Kazakistan, 423-430.
 • Tekeli, İ. (2002). Yoksulluğu düşünme biçimimiz samimiyet sınavını geçebilir mi?, Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Ankara: TMMOB..
 • Townsend, P. (2006). What is poverty? An historical perspective. Poverty in Focus, UNDP, December, 5-6.
 • TÜİK (2018). TÜİK Haber Bülteni 2018 Yoksulluk Çalışması Sonuçları. http://www.tuik.gov.tr/PrehaberBultenleri, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
 • UCLG-MEWA (2018). Hakkımızda. http://uclg-mewa.org/uclg-mewa-hakk%C4%B1nda/ (Erişim Tarihi: 28 Aralık 2018).
 • UCLG-MEWA (2015). Kent Konseyleri, İstanbul: Aryan Basım.
 • UCLG-MEWA (2017). UCLG-Mewa yerel yönetim söyleşilerinde sürdürülebilir kalkınma hedefi teması, Newsletter Dergisi, Haziran-Temmuz, (16).
 • UN (1992). United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21, United Nations Division for Sustainable Development.
 • WCED (1987), Our Common Future, Oxford: Oxford University Press.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
 • 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/02/20060208-1.htm, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9040-0811
Yazar: Filiz Tufan EMİNİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Melih KALKAN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Mart 2019
Kabul Tarihi : 29 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder545517, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1240 - 1254}, doi = {10.17755/esosder.545517}, title = {YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Emi̇ni̇, Filiz Tufan and Kalkan, Melih} }
APA Emi̇ni̇, F , Kalkan, M . (2020). YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1240-1254 . DOI: 10.17755/esosder.545517
MLA Emi̇ni̇, F , Kalkan, M . "YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1240-1254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/545517>
Chicago Emi̇ni̇, F , Kalkan, M . "YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1240-1254
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ AU - Filiz Tufan Emi̇ni̇ , Melih Kalkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.545517 DO - 10.17755/esosder.545517 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1240 EP - 1254 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.545517 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.545517 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ %A Filiz Tufan Emi̇ni̇ , Melih Kalkan %T YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.545517 %U 10.17755/esosder.545517
ISNAD Emi̇ni̇, Filiz Tufan , Kalkan, Melih . "YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1240-1254 . https://doi.org/10.17755/esosder.545517
AMA Emi̇ni̇ F , Kalkan M . YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ. esosder. 2020; 19(75): 1240-1254.
Vancouver Emi̇ni̇ F , Kalkan M . YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1240-1254.