Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1294 - 1313 2020-07-01

TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF INCENTIVE POLICIES TO INCREASE EMPLOYMENT IN TURKEY

Neslihan KOÇ [1] , Menekse SAHİN [2]


Her ülke için istihdam olanaklarının artırılması, gerek ekonomik gerekse sosyal refahın sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. İstihdam, zenginliğin yaratılmasında ve onun adil bir biçimde dağıtılmasında kilit öneme sahip bir araçtır. Bu nedenle tam istihdamın sağlanması ve işsizlikle mücadele etme amaçlı politikaların geliştirmesi devletin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. İşsizlikle mücadelede noktasında uygulanan iktisadi politikaları para, maliye ve gelirler politikasından oluşan makroekonomik politikalar ve aktif ve pasif istihdam politikalarının oluşturduğu mikro ekonomik politikalar olarak değerlendirmek mümkündür. Türkiye’de son yıllarda istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla çeşitli ücret ve istihdam teşviklerinin yer aldığı istihdam paketleri uygulanmıştır. Özellikle ekonominin daralma ve gerileme dönemlerinde işgücü talebindeki yetersizliğe karşı uygulanan teşviklerle işgücü maliyetleri azaltılarak istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. Teşvikler, ücretlerden alınan vergilerin azaltılması veya ücret dışı maliyetlerin düşürülmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada işgücü arz ve talebini arttırmaya yönelik teşviklere odaklanılarak, Türkiye’de özellikle son on yıldır istihdamın artırılması amacıyla hayata geçirilen ve günümüzde uygulamada olan teşviklerin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

vergi takozu, istihdam paketleri, istihdam teşvikleri, vergi teşvikleri
 • Ağazade Seymur ve Albayrak Numan Can (2017) Türkiye Sanayi Sektöründe İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği, 12-14 Ekim ISEPA Kongre Bildiri Özetleri Kitabı.
 • Bartik, Timothy J. 2001. Fighting Poverty with Labor Demand Policies. Employment Research, 8(3): 5–6.
 • Betcherman, Gordon; Daysal, N. Meltem ve Pagés, Carmen (2010). Do employment subsidies work? Evidence from regionally targeted subsidies in Turkey. Labour Economics, Volume 17, Issue 4, August, 710-722.
 • Biçerli, K. (2005). Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı? Çimento İşveren, 4-15.
 • Blundell, Richard, Hoynes, Hilary (2003). Has “In-Work” Benefit Reform Helped the Labour Market? Erişim: https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/blundell-hoynes2-3-03.pdf adresinden 01.05.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Boone, J., & Van Ours, J. (2004). Effective Active Labor Market Policies. Germany: IZA. Erişim: https://pdfs.semanticscholar.org/4c88/0ac4c3b5dd3bff228e55fb610ea57cef090d.pdf adresinden 03.05. 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Caliendo, M., & Schmidl, R. (2015). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europ. Germany: IZA Journal of Labor Policy.
 • Calmfors, L., Forslund, A., & Hemström, M. (2002). Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences. Germany: CESifo .
 • Dar, A., & Tzannatos, Z. (1999). Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations. Washington: The World Bank.
 • Estevão , M. (2003). Do Active Labor Market Policies Increase Employment? International Monetary Fund.
 • European Commission. (2005). Actıve Labour Market Policies. European Semester Thematic Factsheet. Erişim: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-policies_en_0.pdf adresinden 03.05. 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Flynn, Simone I. (2019) Labor Demand, Salem Press Encyclopedia.
 • Gale, William G. & Samwick, Andrew A. (2016). Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. Erişim: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/09_Effects_Income_Tax_Changes_Economic_Growth_Gale_Samwick_.pdf adresinden 05.05.2019 tarihinde alınmıştır.
 • García, José Ramón ve Sala, Hector, 2006. The Tax System Incidence on Unemployment: A Country-Specific Analysis for the OECD Economies. IZA Discussion Papers 2226, Institute of Labor Economics (IZA).
 • Hamermesh, Daniel. S. (1993). Labor Demand. Princeton: Princeton University Press.
 • Hausman, Jerry (1983). Income and Payroll Tax Policy and Labor Suply, National Bureau of Economic Research. Erişim: https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/81/conf/1981section3-1.pdf adresinden 10.05.2019 tarihinde alınmıştır.
 • IMF (2012). Fiscal Policy and Employment in Advanced and Emerging Economies Erişim: www.imf.org adresinden 01.06.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Karabulut, A. (2007). Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği. Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
 • Karataş, D. G. (2019). Teşvikler Yoluyla İstihdam Yaratmak. TUSİAD Yayınları. Erişim: https://tusiad.org/tr/fikir-ureten-fabrika/item/7798-tesvikler-yoluyla-istihdam-yaratmak adresinden 14.06. 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Kasapoğlu, M. M., & Murat, S. (2018). Türkiye'de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikalrında Yerelleşme: İİMEK''e Dair Kısa Bir Değerlendirme. Emek ve Toplum, 7(18), 248-278.
 • Kaya, Ayşe (2015). Parasal Devalüasyona Alternatif BirÖneri: Mali Devalüasyon. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 319 Nisan, 165-172.
 • Kluve, J. (2014). Active Labour Market Policies with a Focus on Youth. European Training Foundation.
 • Knabe, A., Schoeb, R., & Weimanin, J. (2006). Marginal Employment Subsidization:A New Concept And A Reappraisal. Germany: CESIFO Workıng Paper No. 1707 .
 • Mahiroğlu, A., & Korkmaz, A. (2005). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları (Türkiye ve AB). İstanbul: Filiz Kitapevi.
 • Marshall, A. (2004). Labour Market Policies And Regulations In Argentina, Brazil And Mexico Programmes And Impacts. ILO. Erişim: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114302.pdf adresinden 20.06.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Nickell, Stephen (2003). Employment and Taxes. CESifo Working Paper No.1109, Employment Outlook, Paris.
 • OECD (2011). Taxation and Employment. Erişim: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-and-employment_9789264120808-en adresinden 12.06.2019 tarihinde alınmıştır.
 • OECD (2019). Taxing Wages. Erişim: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-brochure.pdf adresinden 12.06.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Paturot, D. (2018). Taxing wages: How taxes affect the disposable income of workers and wage costs of employers in OECD countries. OECD Observer. erişim: https://dx.doi.org/10.1787/dc903af5-en. adresinden 02.05.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Sentance, Andrew (2016). Uncovering the Impact of Hidden Taxes on Employment, Paying Taxes 2016. Erişim: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf adresinden 10.05.2019 tairhinde alınmıştır.
 • Sheldon, G. M. (2003). The Efficiency of Public Employment Services: A Nonparametric Matching Function Analysis for Switzerland. Journal of Productivity Analysis, 20, 49-70.
 • Şahin, L. (2007). Türkiye İşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve İşsizlik. Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan (53), 543-575.
 • Tensel, A., & Taşçı, H. M. (2010). Hazard Analysis of Unemployment Duration By Gender In A Developing Country: The Case Of Turkey. Labour (24), 501-530.
 • Tiwari, Vikash (2018). Effect of Taxes on Employment in India and World. Journal of Management Research and Analysis (JMRA), Volume 05, Issue 01(1), March, 57-62.
 • Weidenbaum, Murray (1994). How Govemment Reduces Unemployment, Society, Sep/Oct, Vol. 31 Issue 6, 72-77.
 • Uşen, Ş. (2007). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Aktif Emek Piyasaları Politikaları. Çalışma ve Toplum, 65-95.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7722-6978
Yazar: Neslihan KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9312-770X
Yazar: Menekse SAHİN
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 23 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder591893, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1294 - 1313}, doi = {10.17755/esosder.591893}, title = {TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Koç, Neslihan and Sahi̇n, Menekse} }
APA Koç, N , Sahi̇n, M . (2020). TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1294-1313 . DOI: 10.17755/esosder.591893
MLA Koç, N , Sahi̇n, M . "TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1294-1313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/591893>
Chicago Koç, N , Sahi̇n, M . "TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1294-1313
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ AU - Neslihan Koç , Menekse Sahi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.591893 DO - 10.17755/esosder.591893 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1294 EP - 1313 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.591893 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.591893 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ %A Neslihan Koç , Menekse Sahi̇n %T TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.591893 %U 10.17755/esosder.591893
ISNAD Koç, Neslihan , Sahi̇n, Menekse . "TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1294-1313 . https://doi.org/10.17755/esosder.591893
AMA Koç N , Sahi̇n M . TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. esosder. 2020; 19(75): 1294-1313.
Vancouver Koç N , Sahi̇n M . TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1294-1313.