Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1122 - 1147 2020-07-01

ANALYSIS OF GRADUATE THESES COMPLETED IN THE FIELD OF SCIENCE TEACHER EDUCATION BETWEEN THE YEARS 2010 AND 2017 IN TURKEY
TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

Sevde KÖSEOĞLU [1] , Eylem EROĞLU DOĞAN [2]


Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenliği bilim dalında son yıllarda yapılmış olan lisansüstü tezlerde ortaya çıkan genel eğilimlerin belirlenmesi ve gelecekteki çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de Fen Bilgisi öğretmenliği bilim dalında 2010-2017 yılları arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezinde erişime açılmış olan 334 lisansüstü tez çalışma kapsamına alınmıştır. Bu tezler yapıldıkları üniversite, yıl, tez türü, çalışma yapılan enstitü, tezi yapan kişinin cinsiyeti, danışmanın unvanı, tezin amacı, tezin konusu, çalışma grubu, örneklem büyüklüğü, örneklem seçim yöntemi, çalışma yöntemi, araştırmanın deseni, veri toplama araçları, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ve veri analiz teknikleri açısından incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup veriler doküman analizi yoluyla toplanmıştır.
Doküman analizi, Fen bilgisi öğretmen eğitimi, Fen eğitimi, Yükseklisans tez, YÖK
 • Ayas, A. (1995). “Fen Bilimleri Eğitiminde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi”. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Bağcı, Ş. (2012). Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Tezlerinin Karakteristik Özellikleri: Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Yönelimler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Balcı, S. (2004). “Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Tezleri”. Sekizinci Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Bozyılmaz, B. (2005). 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Bilim Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chang, P. L., & Hsieh, P. N. (1997). “A Qualitative Review of Doctoral of Dissertation Management in Taiwan”. Higher Education, 33, 115-136.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2006) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fene ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarının Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çepni, S., ve Küçük, M. (2002, Eylül). “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmaları Hakkındaki Düşünceleri”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Dağdeviren,M. (2017). Türkiye’de Okul Öncesi Müzik Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1993/2016), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • De Jong, O. (2007). “Trends in western science curricula and science education research: A Bird’s eye view”. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15-21.
 • Doğru, M., Gençosman, M., Ataalkın, N. A. & Şeker, F. (2012). “Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerin Analizi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (1), 46-64.
 • Erdem, D. (2011). “Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel bir analiz”. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erdoğan, M., Kayır, Ç.G., Kaplan, H., Aşık, Ü.Ö., & Akbunar, Ş. (2015). “2004 Yılı Sonrasında Geliştirilen Öğretim Programları ile İlgili Öğretmen Görüşleri; 2005- 2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). “Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve İstatistiksel Sorunlar”, İlköğretim Online, 10(1), 206-218.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., Aydemir, M., Reisoğlu, İ., Telli, E. (2010). “Ülkemizde Eğitim Teknolojileri Çalışmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Dokuzuncu Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Gürdal, A. (1992). “İlköğretim Okullarında Fen Bilgisinin Önemi”. Hacettepe Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (23), 185-188.
 • Gürdal, A., Bakioğlu, A., Öztuna, A. (2005). “Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi” DEÜ Buca Eğitim Araştırma Dergisi (Özel Sayı 1): Lisans Üstü Eğitim syf.53-58.
 • İlhan, A. (2011), Matematik Eğitimi Araştırmalarında Tematik ve Metodolojik Eğilimler: Uluslararası Bir Çözümleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • İşçi, S. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22.Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kayhan, M., & Koca, S. (2004). “Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81.
 • Keskin, A. (2014). Öğrenme Stratejileri Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). “Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Madge, J. The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. Anchor Books Doubleday and Comp. 1965.
 • Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K. R. (2005). “Research in Special Education”: Scientific Methods and Evidence-Based Practices. Exceptional Children, 71, 137-148.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Daniel L.G. (2003). “Typology of Analytical and Interpretational Errors in Quantitative and Qualitative Educational Research”. Current Issues in Education [On-line], 6 (2). http://cie.ed.asu.edu/ volume6/number2/.
 • Polat, G. (2010). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Saban, A., Eid Koçbeker, N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2009). “Eğitim Bilimleri Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi ile Gerçekleştirilen Çalışmaların Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (19-21 Ekim 2009) (Basımda).
 • Sarı, Ş. (2011). Türkiye’de Kimya Eğitimi Alanında 2000-2010 Yılları Arasında Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İçerik Analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sert, G. (2010). Öğretim Teknolojileri Alanında Yayımlanmış Türkiye Adresli Makalelerin İçerik Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). “Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi”, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol.5, No:3, 187-205.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2007). “Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). “Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. (Turkish)”. İlköğretim Online, 7(3), 614–626.
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ünal, S. (2003). Lise 1 ve 3 Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.Baskı ed.). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9267-7673
Yazar: Sevde KÖSEOĞLU
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1487-1264
Yazar: Eylem EROĞLU DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 2 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder654747, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1122 - 1147}, doi = {10.17755/esosder.654747}, title = {TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Sevde and Eroğlu Doğan, Eylem} }
APA Köseoğlu, S , Eroğlu Doğan, E . (2020). TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1122-1147 . DOI: 10.17755/esosder.654747
MLA Köseoğlu, S , Eroğlu Doğan, E . "TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1122-1147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/654747>
Chicago Köseoğlu, S , Eroğlu Doğan, E . "TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1122-1147
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ AU - Sevde Köseoğlu , Eylem Eroğlu Doğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.654747 DO - 10.17755/esosder.654747 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1122 EP - 1147 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.654747 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.654747 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ %A Sevde Köseoğlu , Eylem Eroğlu Doğan %T TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.654747 %U 10.17755/esosder.654747
ISNAD Köseoğlu, Sevde , Eroğlu Doğan, Eylem . "TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1122-1147 . https://doi.org/10.17755/esosder.654747
AMA Köseoğlu S , Eroğlu Doğan E . TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ. esosder. 2020; 19(75): 1122-1147.
Vancouver Köseoğlu S , Eroğlu Doğan E . TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1122-1147.