Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1950 - 1967 2020-10-15

KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ
THE LEAGUE OF NATIONS’ SYSTEM FROM ITS FOUNDATION TO ITS COLLAPS

THE LEAGUE OF NATIONS’ SYSTEM FROM ITS FOUNDATION TO ITS COLLAPS

Doğan Şafak POLAT [1]


Bu çalışmanın amacı I. Dünya Harbi sonrasında galip devletler tarafından büyük umutlarla kurulan Milletler Cemiyeti (MC)’nin başarısız olmasının nedenlerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak maksadıyla kurulan MC’nin başarısız olmasının nedenleri arasında en önemlileri başlangıçta kurgulanan sistemdeki yapısal sorunlar, karar verme mekanizmasının yetersizliği ve en önemlisi kuruluş amacına aykırı olarak manda sisteminin ortaya konulması olmuştur. Daha kuruluş aşamasında savaşta yenilen devletlerin MC’ye üye olarak kabul edilmemeleri ve Wilson’ın büyük çabalarına rağmen ABD’nin üye olamaması gibi nedenler de MC’nin etkin olarak görev yapmasını engellemiştir. Bunun sonucunda büyük ideallerle kurulan MC, o dönemde meydana gelen silahlı çatışmalara, işgallere engel olamamış ve nihayetinde II. Dünya Harbi patlak vermiştir.
I. Dünya Harbi, Milletler Cemiyeti, Wilson İlkeleri, Ortak Güvenlik Sistemi, Uluslararası Güvenlik.
 • Akgül, Fulya (2014) “Uluslararası İlişkilerde Liberal Yaklaşımlar”, Mehmet Şahin ve Osman Şen (Ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri (Ankara: Kripto Yayınları).
 • Akşin, Aptülahat (1991) Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, XVI. Dizi, S. 56, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları).
 • Aras, Tevfik Rüştü (2003) Atatürk’ün Dış Politikası (İstanbul: Kaynak Yayınları).
 • Archer, C. (1992) International Organizations (London, New York: Routledge).
 • Armaoğlu, F. (1992) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi I (Ankara: T.C. İş Bankası Yayınları).
 • Armaoğlu, F. (1996) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (İstanbul: Alkım Yayınevi).
 • Bennet A. L. R. (1995) International Organizations: Priciples and Issues (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall).
 • Bilsel, M. C. (1998) Lozan I. Cilt (İstanbul: Sosyal Yayınları).
 • Calvocorressi P. (1983) World Politics Since 1945, 4th Edition, Longman.
 • Carruthers, S. L. (2001) “International History 1900-1945”, John Baylis ve Steve Smith (Ed.), The Globalization of World Politics (Oxford: Oxford University Press).
 • Çakmak C. (2005) “Turkey In The Second World War ‘Evasive’ Or ‘Active’ Neutral?” Journal of Academic Studies, August- October 2005, Volume: 7, Number: 26.
 • De Gaulle C. (1986) The Complete War Memoirs of Charles De Gaulle. (Translated from French by Jonathan Griffin), Published by Simon and Schuster.
 • Denk, E. (t.y.) Milletler Cemiyeti Misakı, www.erdemdenk.com›mcmisaki (21.10.2019).
 • Erim, N. (1953) Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri (Osmanlı İmparatorluğu Antlaşmaları) I (Ankara: Türk Tarih Kurumu).
 • Esmer, A. Ş. (1953) Siyasi Tarih (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları). Gilbert, F., Large, D. C. (1991) The End of the European Era, 1890 to the Present, (New York: W.W. Norton Company).
 • Gönlübol, M. (1975) Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma (Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları).
 • Gündüz, A. (1987) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar İle İlgili Temel Metinler (İstanbul: BETA).
 • Gürbüz, V. M. (Mayıs-Kasım 2002) “Bir İdeal, Bir Amerikan Başkanı ve Onun Başarısızlığı: Başkan WiIson ve Milletler Cemiyeti”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 29-30.
 • Hasgüler, M. ve Uludağ M. B. (2005) Uluslararası Örgütler, 2. Baskı (Ankara: Nobel Yayınları).
 • Henig, R. (1995) Versailles and after, 1919-1933 (London and New York: Routledge).
 • Heywood, A. (1997) Politics, (London: Macmillan Foundations).
 • Holsti, K.J. (1995) International Politics, (New Jersey: Prentice Hall).
 • Kaşıyuğun, A. (2009) “Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmeden Önceki İttifak Arayışları”, History Studies, Vol. 1, No. 1.
 • Kürkçüer, O. M. (1964) Siyasi Tarih (1789-1945) (Ankara: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları).
 • Kütükçü, M. A. (2004) Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Konya.
 • Magstadt, T. M. (2006) Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues (United States: Thomas Wadsworth).
 • Malanczuk, P. (2000) Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th revised edition (London and New York: Routledge).
 • Mearsheimer, J. (2005) “E. H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On”, International Relations, Vol. 19, No. 2.
 • Mercan, G. N. (2014) Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), TUİÇ Akademi, http://www.tuicakademi.org/milletler-cemiyeti-cemiyet-i-akvam/ (21.10.2019).
 • Mesquita, B. B. (2006) Principles of International Politics, People’s Power, Preferences and Perceptions, Third Edition, (Washington D.C.: CQ Press).
 • O’Callaghan T. ve Griffiths M. (2002) International Relations, The Key Consepts, (London and New York: Routledge).
 • Oran, B. ve Diğerleri (2002) Türk Dış Politikası I Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980) (Ankara: İletişim Yayınları).
 • Öztoprak, İ. (1989) Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi).
 • Pazarcı, H. (1985) Uluslararası Hukuk Dersleri I (Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları).
 • Pietrzyk, M. E. (2001) “Explaning the Post-Cold War Order: An International Society Approach”, International Journal on World Peace, New York, Vol. 18.
 • Pomerance, M. (1976) “The United States and Self-Determination: Perspectives on the Wilsonian Conception”, AJIL, Vol. 70.
 • Rich, N. (1992) Great Power Diplomacy 1814-1914 (Boston: Mcgraw Hill).
 • Richardson, D. (1995) “The Geneva Disarmament Conference1932-1934” in Dick Richardson and Glyn Stone, (eds.), Decisions and Diplomacy: essays in twentieth century international history: in memory of George Grun and Esmonde Robertson (London: Routledge).
 • Richardson, D. ve Stone, G. (1995) Decision and Diplomacy, Essay in Twentieth Century International History, (London: Routledge).
 • Robertson, D. (2004) The Routledge Dictionary of Politics (London: Routledge).
 • Soysal, İ. (2000) Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt (1920 – 1945), XVI Dizi S. 382, 3. Baskı (Ankara: Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları).
 • Sönmezoğlu, F. (1989) Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi (İstanbul: Filiz Kitabevi).
 • Türkmen, Z. (2014) 1914’ten 2014’e 100’ncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, Uluslararası Sempozyum (20-21 Kasım 2014), Harp Akademileri Komutanlığı İstanbul: Bildiri Kitabı).
 • Uçarol, R. (2008) Siyasi Tarih, 7. Baskı (İstanbul: Der Yayınları).
 • Üçok, C. (1951) Siyasi Tarih Dersleri (1789-1950) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi).
 • Watson, A. (1984) The Evolution of International Society, A Comparative Historical Analysis (London and New York: Routledge).
 • Wilkinson, P. (2007) International Relations (Oxford: Oxford University Press).
 • Wright, G. ve Mejia, A. (1973) An Age of Controversy. Discussion problems in 20th Century European History (New York: Dodd, Mead & Co).
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0786-1789
Yazar: Doğan Şafak POLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 27 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder677815, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1950 - 1967}, doi = {10.17755/esosder.677815}, title = {KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Polat, Doğan Şafak} }
APA Polat, D . (2020). KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1950-1967 . DOI: 10.17755/esosder.677815
MLA Polat, D . "KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1950-1967 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/677815>
Chicago Polat, D . "KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1950-1967
RIS TY - JOUR T1 - KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ AU - Doğan Şafak Polat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.677815 DO - 10.17755/esosder.677815 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1950 EP - 1967 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.677815 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.677815 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ %A Doğan Şafak Polat %T KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.677815 %U 10.17755/esosder.677815
ISNAD Polat, Doğan Şafak . "KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1950-1967 . https://doi.org/10.17755/esosder.677815
AMA Polat D . KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ. esosder. 2020; 19(76): 1950-1967.
Vancouver Polat D . KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1950-1967.
IEEE D. Polat , "KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1950-1967, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.677815