Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 441 - 462 2021-01-10

I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR
MODERN ARTS IN OTTOMAN EMPIRE DURING THE YEARS OF WORLD WAR I

Ayşe ERSAY YÜKSEL [1]


I. Dünya Savaşı, Modern Sanatlar, Batılılaşma Devri Osmanlı Sanatı, Sanat Propagandası
 • BOA,DH. ŞFR, 65/167.
 • BOA,HR. SYS, 2414/20.
 • BOA, BEO, 4277/320704.
 • BOA, BEO, 4421/331531.
 • BOA, D.UMVM, 130/86.
 • BOA, DH. ŞFR, 467/94.
 • BOA, DH. ŞFR, 61/115.
 • BOA, DH. ŞFR, 52/33.
 • BOA, DH. UMVM, 113/51.
 • BOA, DH.EUM, 41/ 31.
 • BOA, DH.EUM, 13/24.
 • BOA, DH.EUM.KLM, 9/9.
 • BOA, DH.EUM.SSM, 5/6.
 • BOA, DH.EUM.VRK, 28/60.
 • BOA, DH.EUM.VRK, 29/7.
 • BOA, DH.İ.UM, 24/50.
 • BOA, DH. ŞFR, 52/39.
 • BOA, HR.SYS, 2227/30.
 • BOA, HR. SYS, 2417/64.
 • BOA, HR. SYS, 2421/9.
 • BOA, HR. SYS, 2434/1.
 • BOA, HR. SYS, 2446/30.
 • BOA, HR.TO, 546/49.
 • BOA, MF.MKT,1213/56.
 • BOA, MV, 209/96.
 • BOA, Y.PRK.TKM, 22/ 60.
 • Ak, S.A. (2004), Girit’ten İstanbul’a Bahaettin Rahmi Bediz. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Akyurt, Ç. (2015), Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Hilal-İ Ahmer Cemiyeti’nin Sanatsal Faaliyetleri. Tarih İncelemeleri Dergisi, 30(2), 413-428.
 • And, M. (1992), Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: İletişim Cep Üniversitesi Yayınları.
 • And, M. (2004), Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bağcı, S. (2006), Osmanlı Resim Sanatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Başbuğ, F. (2016), Türk Resim Sanatında Savaş Yılları. Akdeniz Sanat Dergisi, 9(19), 48–61.
 • Baykal Y.M. ve Can. R. Hilal-i Ahmer Sanat Faaliyetleri. http://kizilaytarih.org/dosya011.html, (Erişim Tarihi: 12.02.2017).
 • Çetişli, İ. (2007), İkinci Meşrutiyet Döneminde Ortaya Çıkan Fikrî, Siyasî Hareketler ve Türk Edebiyatına Yansımaları. İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, 125–364.
 • Demirbaş, A. (2009), Birinci Dünya Savaşının Sanat Ortamına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eryılmaz, D. (2015), Edebiyatta Birinci Dünya Savaşı/Fransız, Türk ve Ermeni Literatürlerinde Birinci Dünya Savaşı Anıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Evren, B. (1995), Sigmund Weinberg: Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam. İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Evren, B. (2000). Türk Sinemasında İlk Sansür Ya Da Abdülhamit ve Sinema. Türk Sinemasında Sansür, Ankara: Kitle Yayıncılık.
 • Giray, K. (1999), Osmanlı İmparatorluğu’nda Heykel Sanatının Gelişim Çizgisi. Osmanlı Ansiklopedisi, 11, 491–495.
 • Giray, K. (2004), Cumhuriyet’in İlk Ressamları. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Gören, A. K. (1997), Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi. İstanbul: Şişli Belediyesi Yayınları.
 • Gülboy, B. S. (2014), Tarihçilerin Savaşı: Birinci Dünya Savaşının Kökenleri, Nedenleri ve Başlangıcı Üzerine Uluslararası Literatürün Haklılık Mücadelesi. 100. Yılında I. Dünya Savaşı, TYB Akademi, 4 (11), 51- 69.
 • Keskin, C. (2014), I. Dünya Savaşı ve Sonrası Türkiye’de Kültür Sanat Ortamı ve Türk Resmi. Akademik Bakış, 7 (14), 263–279.
 • Köroğlu, E. (2004), Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914–1918) Propagandadan Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Künüçen, H.ve Künüçen, A. Ş. (2002), Sinemanın Türkiye’ye Girişi ve İlk Yılları. Türkler Ansiklopedisi, 15, 524–533.
 • Nutku, Ö. (1969), Darülbedayi’nin Elli Yılı, (Darülbedayi’den Şehir Tiyatrosu’na). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını.Odabaş, B. (2006), Türk Sinemasının Kuruluşunda Ordunun Rolü, Belgesel Film Kurtuluş Savaşı Filmleri. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, 24, 205–212.
 • Onaran, A. Ş. (1994), Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kitle Yayınevi.
 • Osmanlı Belgelerinde I. Dünya Harbi I, II. (2013), İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Ortak, Ş. (2016), I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı ve Habsburg Hanedanları Arasındaki İlişkiler. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 56, 1309–1338.
 • Özalp, N. (1997), Türk Musikisi Tarihi. Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
 • Özen, N. (1970), Türk Sinemacı Fuat Uzkınay. İstanbul: Türk Sinematek Derneği Yayınları.
 • Papila, A. (2015), Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 117–134.
 • Sayılır, B., Karataş, M. ve Borlat, B. (2013), Harb-İ Umumi Panoraması. İstanbul: Türk Dünyası Yayınları.
 • Selvi, H. ve Satan, A. (2015), Harb-i Umumi Panoraması. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Sezer, C. (2014), Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-Üs-Sanâ’ası. History Studies, 6(3), 311–322.
 • Smith, L. (2012), Cephede Anlatı ve Kimlik Teori ve Bitli Piyade. 1.Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Şahin A.N.E. ve Kayalıoğlu, S. (2006), I. Dünya Savaşı’nın Avrupa Resim Sanatına Etkileri. Gazi Akademik Bakış, 19, 183–206.
 • Şerifoğlu, Ö. F. (2003), 1914 Kuşağı ve Galatasaray Sergileri. http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/1914-kusagi-ve-galatasaray-sergileri, (Erişim tarihi: 07.07.2017)
 • Temel, M. (1998), İşgal Yıllarında İstanbul’un Sosyal Durumu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Türkmen, F. N. (2009), Sanat Tarihinde Öncü Kurum ve Kuruluşlar. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 7(14), 609–627.
 • Ulu, C. (2012), Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp Mecmuası Örneği. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 10 (12), 61–83.
 • Ulusoy, M. D. (2005), Sanatın Sosyal Sınıfları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Yılmaz, A. (2015) Osmanlı’da Bir ‘Ecnebi’: Sigmund Weinberg, http://www.tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/115/osmanli%E2%80%99da-bir-%E2%80%98ecnebi%E2%80%99--sigmund-weinberg, (Erişim tarihi: 03.04.2017)
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0314-6182
Yazar: Ayşe ERSAY YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 13 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder616227, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {441 - 462}, doi = {10.17755/esosder.616227}, title = {I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR}, key = {cite}, author = {Ersay Yüksel, Ayşe} }
APA Ersay Yüksel, A . (2021). I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 441-462 . DOI: 10.17755/esosder.616227
MLA Ersay Yüksel, A . "I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 441-462 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/616227>
Chicago Ersay Yüksel, A . "I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 441-462
RIS TY - JOUR T1 - I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR AU - Ayşe Ersay Yüksel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.616227 DO - 10.17755/esosder.616227 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 462 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.616227 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.616227 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR %A Ayşe Ersay Yüksel %T I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.616227 %U 10.17755/esosder.616227
ISNAD Ersay Yüksel, Ayşe . "I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 441-462 . https://doi.org/10.17755/esosder.616227
AMA Ersay Yüksel A . I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR. esosder. 2021; 20(77): 441-462.
Vancouver Ersay Yüksel A . I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 441-462.
IEEE A. Ersay Yüksel , "I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 441-462, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.616227