Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 40 - 54 2021-01-10

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EDUCATION-TEACHING ACTIVITIES THAT THE FAMILIES DO AT HOME IN THE CONTEXT OF PRE-SCHOOL CURRICULUM

EVALUATION OF THE EDUCATION-TEACHING ACTIVITIES THAT THE FAMILIES DO AT HOME IN THE CONTEXT OF PRE-SCHOOL CURRICULUM

Veda YAR YILDIRIM [1]


Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim programı bağlamında ailelerin çocuklarına yönelik evde yapmış oldukları eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma sosyo-ekonomik yönden daha düşük bir çevrede bulunan bir anaokulunda yapılmıştır. Bu değerlendirme eğitimin genel amaçları ve özel amaçları ile okul öncesi eğitim programında yer alan ilke ve kazanımlar açısından yapılmıştır. Nitel olan bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın sosyo-ekonomik yönden düşük düzeyde bir çevrede bulunan okulda yapılmasının nedeni, daha önce sosyo-ekonomik yönden yüksek düzeyde bir okulda araştırmanın yapılmış olmasıdır. Bu araştırmayla sosyo-ekonomik yönden düşük düzeyde okulun verileri diğeriyle de karşılaştırılabilecektir. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen ölçüt sosyo-ekonomik yönden düşük bir çevrede yer alan okuldur. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada içerik analizi ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Ailelerin evde yapmış oldukları eğitim ve öğretimle toplamda 24 beceri alanına yönelik çalışma yaptıkları görülmektedir. Beceriler incelendiğinde okul öncesi programda öngörülen becerilerden aileler yaklaşık ¼’ünü yani %25’ini yapmaktadırlar. Aileler programın gerisindedirler, bununla birlikte programın da ailenin evde yaptıklarının gerisinde olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında görüş alınan ailelerin çocuklarına matematik, yazı yazma, dini konular gibi konularda bilgi öğrettikleri görülmektedir. Bu alanların nasıl öğretileceği konusunda ailelere özel öğretim ve yöntem-teknik seminerleri düzenlenebilir.
Okul Öncesi Eğitim Programı, Eğitim, Öğretim, Kazanım
 • Alisinanoğlu, F. D. Bay, N. ve Şimşek, Ö (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İş birliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 1-13.
 • Arabacı, N. ve Aksoy, A.B. (2005). Okul öncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18-26.
 • Bilaloğlu, G. R. ve Arnas, A. Y. (2019). Okul öncesi eğitimde aile katılımı engelleri ve süreçte karşılaşılan sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 804-823. doi: 10.16986/HUJE.2018043536.
 • Bruce, T. (2010). Early chidhood: A guide for studsents (2nd edn). London: Sage.
 • Cavkaytar, A. (2000). Okul öncesi eğitimde okul, aile, çevre iş birliği. Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. (Edt: Sefik Yasar) Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, ss.133–143.
 • Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: öğretmen-aile -çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1),131-145.
 • Çağdaş, A. (2009). Anne-baba-çocuk iletişimi. Ankara: Kök.
 • Çakmak G. H. (2012). Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri. In. G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş (ss.111-140). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakmak, Ö.Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20) 1-17.
 • Çelenk, S. (2001), Okul dışı etkilerin ilk okuma yazma öğretiminde okuduğunu anlama başarısına katkısı, A.İ.B.Ü. Yayımlanmamış (Yayın Kurulu Kararı Alınmış) Araştırma.
 • Erdoğan, Ç., ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431.
 • Erkuş, S. ve Yazar, T. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.
 • Gordon, T. (1993). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (Çev: Emel Aksay ve Birsen Özkan.) İstanbul: YA-PA.
 • Gözütok, F. D. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160. 1-13.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Larsen, J.M. & Haupht, J.H. (1997). Integrating home and school. (Ed.: C.H. Hart, D. C. Burts, R. Charlesworth). Integrated curriculum and developmentally apropriate practice. Albany: State Universty of New York Pres.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. Erişim Tarihi, 25 Şubat 2020.
 • Morrison, G.S., Woika, M. J. & Breffni, L. (2016). Fundamentals of Early Childhood Education. New Jersey: Pearson.
 • Oktay, A. (1991). Türkiye’de okul öncesi eğitimin gelişimi. (Yayına Hazırlayan: B. Onur). 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (ss. 289-298) Ankara.
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin (PKBS–2) Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Destekleyici Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi: Ankara.
 • Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16(36), 9-34 http://dx.doi.org/10.21560/spcd.60151.
 • Şahin, F. T. ve Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.
 • TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözcükleri. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi. 15 Mart 2020.
 • Temel, F. (2010). Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları. Ankara: Anı.
 • Tezel, Ş. F. ve Öztürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Ankara: Morpa.
 • Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Yalçın, F.A. ve Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383. http://ilkogretim-online.org.tr. doi 10.17051/ilkonline.2018.413784.
 • Yar Yıldırım, V. (2019). Ailelerin Çocuklarının Eğitim Sürecinde Yapmış Oldukları Çalışmalarının Okul Öncesi Eğitim Programları Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi EPÖDER. 9-12 Ekim 2019. Ankara Üniversitesi
 • Yavuzer, H. (1995). Yaygın anne-baba tutumları. Ana-baba okulu (5.baskı). İstanbul: Remzi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163). 203-215.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2129-4189
Yazar: Veda YAR YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 23 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder714351, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {40 - 54}, doi = {10.17755/esosder.714351}, title = {OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Yar Yıldırım, Veda} }
APA Yar Yıldırım, V . (2021). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 40-54 . DOI: 10.17755/esosder.714351
MLA Yar Yıldırım, V . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 40-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/714351>
Chicago Yar Yıldırım, V . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 40-54
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Veda Yar Yıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.714351 DO - 10.17755/esosder.714351 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 54 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.714351 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.714351 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Veda Yar Yıldırım %T OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.714351 %U 10.17755/esosder.714351
ISNAD Yar Yıldırım, Veda . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 40-54 . https://doi.org/10.17755/esosder.714351
AMA Yar Yıldırım V . OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. esosder. 2021; 20(77): 40-54.
Vancouver Yar Yıldırım V . OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 40-54.
IEEE V. Yar Yıldırım , "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 40-54, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.714351