Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 403 - 424 2021-01-10

A QUALITATIVE RESEARCH ON MIGRANT SPORTSMEN: THE CASE OF HALİL MUTLU
GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ

Ahmet TEMEL [1] , Hüdaverdi MAMAK [2] , Murat KANGALGİL [3] , Kadir PEPE [4]


Bu araştırma, göç yoluyla Türkiye’ye yerleşmiş Olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu’nun sporculuk yılları ve sonrasında yaşadığı zorlukları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden anlatı araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi seçilerek bizzat sporcu ile görüşülmüştür. Görüşmede yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre “olumsuzluk, katkı, hedef, gençlere tavsiye” olarak dört tema tespit edilmiştir. Göçmen sporcu, Türkiye’ye geldiği ilk zamanlar ortam değişikliği, aileden ayrı kalma, yerli sporcuların mobingi gibi sebeplerden dolayı uyum sorunu yaşamış ve bu durumu spor içerisinde yer alarak atlatmıştır. Sporu bıraktıktan sonra ne yapacağı konusunda boşluğa düşmüş, bu durumu da yönetici olmak için verdiği uğraşlarla üstesinden gelmiştir. Ülkesine ve ülkesinin kendisine olumlu katkılar sunduğundan, sporculuk sonrası ülkesine hizmet vermek için alanı ile ilgili yönetici pozisyonunda görev almak istemektedir.
Göç, Göçmen sporcu, Halil Mutlu, Halter
  • Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83. Akşit, G., Bozok, M., & Bozok, N. (2015). Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 92-116. Avrupa Komisyonu. (2012). Developing the European Dimension in Sport. Erişim: 19.10.2019 Balkır, C., & Kırkulak, B. (2009). Turkey, The New Destination for İnternational Retirement Migration. Migration and Mobility İn Europe: Trends, Patterns and Control, 123-143. Bartram, D., Poros, M. V., & Monforte, P. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. Ankara: Hece İnceleme. Başel, H. (2003). Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas’ tan İstanbul’a Göç Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayraklı, C. (2007). Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutları'nda (İzmir) Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Börklü, M.Y. (1999). Tarihi Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye’nin Bölge Türklerine Yönelik Politikaları. http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3472-published.pdf (Erişim: 19.10.2019) Buz, S. (2008) Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4): s, 1 14. Chan, E. (2009). Living in The Space Between Participant and Researcher as a Narrative Inquirer: Examining Ethnic Identity of Chinese Canadian students as Conflicting Stories to Live By. The Journal of Educational Research, 103(2), 113-122. Creswell, J.W. (2018). Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, Çev. Edt.), 4. Baskı Ankara: Siyasal Kitabevi. Çağlak, U. (2017). Göç ve Parçalanmış Aile: Göçün Ardında Kalanların “Dönüş" Filmindeki Yansımaları. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 12(13), 135-150. Çetin, T. (2009) “Bulgaristan’dan Göç Eden Soydaşlarımızın Sosyo-Ekonomik Özellikleri”, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Akademi Dergisi, 39: 395-412. Çetin, T. (2011). Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Nüfusun Dağılışını Etkileyen Coğrafi ve Kültürel Faktörler. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5. Çeviker, A., Mumcu, H. E., Şekeroğlu, M. Ö., & Bayrak, M. Unıcef’e Göre Türkiye’de Dezavantajlı Kabul Edilen Grupların Sportif Etkinliklerle Sosyal Uyumun Sağlanması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 221-238. Çolak, F. (2013). Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göç Hareketi. Tarih Okulu Dergisi, S, 14, 113-145. Danış, D., & Parla, A. (2009). Nafile Soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri örneğinde göçmen, dernek ve devlet. Toplum ve Bilim, 114, 131-158. Demirhan, Y., & Aslan, S. (2015). Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 23-62. Deniz, A., & Özgür, E. M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye Ulus aşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi, 19(1). Dişbudak, C., Akgün, G., & Balmumcu, Ö. (2012). Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10. Erkan, Ü. (2018). Göç Sosyolojisi. Şimşek, R. (Editör). Ulusçu Asimilasyon/Entegrasyon Politikalarından Medeniyet Perspektifine Dayalı Dirimsel/Diyalojik Etkileşim Bölümü içinde. Ankara: Akademisyen Kitabevi. Erol, M., & Ersever, O. G. (2014). Göç Krizi ve Göç Krizine Müdahale. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 24(1), 47-68. Faist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Gems, G. R. & Pfister, G. (2009). Understanding American Sports. London: Routledge. Gencer, M. (2009). Almanya'daki Türk Göçmenlerin Uyum ve Eğitim Süreçleri. Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum, (M. Erdoğan, Ed.) içinde (ss. 399-428). Ankara. Giddens, A. (2012). Sosyoloji. (Çeviren: Cemal Güzel). İstanbul: Kırmızı Yayınları. Green K. (2008). Understanding Physical Education. British Library Cataloguing in Publication, London, p.182–184. Gün, Z., Bayraktar, F. (2008). Türkiye’de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 167-176. Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4). Gülmez, S., Öztürk, A. (2018). Göç Yaşantısı Çerçevesinde Çocukta Psiko-Sosyal Uyum Süreci Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18 (40/2), 449-481. Gün, Z. (2006). Psikolojide, Göç Çalışmalarındaki Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri. Türk Psikoloji Bülteni, 12(38), 27-41. Günay, E., Atılgan, D., Serin, E. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Göç Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), 37-60 Hacıfazlıoğlu, Ö., Karaırmak, Ö., & Öztabak, M. (2015). Göç Olgusu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Aile Profilleri ve Akademik Başarı Durumları. HAYEF Journal Of Education, 12(2), 81-97. Hıdır, Ö. (2015). 11 Eylül Sonrasında Avrupa’da (Müslüman) Göçmenler ve “İslamofobi-Göçmenfobi”. Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu. 29-30 Mayıs. 271. Hökelekli H. (2009). Psikolojiye Giriş. 2. baskı, İstanbul: Düşünce Kitabevi Yayınları. Kılıç, M. (2012). Sosyal Bütünleşme ve Çatışma Ekseninde Etnisite-Spor İlişkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., & Pottie, K. (2011). Common Mental Health Problems in Immigrants and Refugees: General Approach in Primary Care. Cmaj, 183(12), E959-E967. Koyuncu, G., & Asutay, H. Bekir Yıldız'ın Gözünden Türkler Almanya’da. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (69), 1-11. Lütem, Ö. E. (2000) Türk-Bulgar İlişkileri 1983-1989 Cilt-I, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi yayınları, Ankara. Maguire J. (2005). Sport, Racism and British Society: A Sociological Study of England’s Elite Male Afro/Carribbean Soccer and Rugby Union Players. In: Sport, Racism and Ethnicity. Ed: Jarvie G, Taylor & Francis e-Library, p.71–95. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel veri analizi. 2. Baskı. Çeviri Editörü: Sadegül Akbaba Altun-Ali Ersoy. Ankara: Pegem Akademi. Moilanen, I., Myhrman, A., Ebeling, H., Penninkilampi, V., & Vuorenkoski, L. (1998). Long-term Outcome of Migration in Childhood and Adolescence. International Journal of Circumpolar Health, 57(2-3), 180-187. Özbek, Ç. (2018) "Yabancıdan Yerliye, Turistten Yurttaşa: Yeni Göçmenlerin Ulus-Ötesi Yurttaşlığı", Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar. Der. N. Aslı Şirin Öner, S. Gülfer Ihlamur Öner, İstanbul: DER Yayınları. Özçakır, S., & Sönmezoğlu, U. Farklı Paydaşların Bakış Açısıyla ABD’de Sporcu Öğrenciliğin ve Spor Bursu Sisteminin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 71-90. Özgür-Baklacıoğlu, N. (2006). Türkiye’nin Balkan politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri: Beklenti, Roller ve Sorunlar. Sivil Toplum Kuruluşlar ve Türk Dış Politikası. Özkan, A. (2003) Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Bulgaristan Türkleri. http://www.avsam.org/haftalikanaliz/04-08_08_2003/main.htm Özlem, K. (2008). Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri. Journal of International Social Research, 1(2). Parasız, İ., & Bildirici, E. (2002). Modern Emek Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları. Pernice, R., Brook, J. (1994). Relationship of Migrant Status (Refugee or Immigrant) to Mental Health. International Journal of Social Psychiatry, 40, 177-188. Rogler, R. S. (1994). The Immigration Experience and Mental Health. Health and Behavior, 8, 72-84. Ross, V., & Chan, E. (2008). Multicultural Education: Raj's Story Using a Curricular Conceptual Lens of the Particular. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1705-1716. Sakız, H. (2016). Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Önerisi. Göç Dergisi (GD), 3(1), 65-81. Samarasinghe, K., Arvidsson, B. (2002). It is a Different War to Fight Here in Sweden the Impact of Involuntary Migration on the Health of Refugee Families in Transition. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16(3), 292-301. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 11. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şener, N. K. (2019). Mete Çamdereli ile Dijitalleşme Üzerine. Muhayyel Aylık Edebiyat Dergisi. Yıl 2, Sayı 15. Tosun, A. F. (2006). Almanya’da Yaşayan Türk Yönetmenlerin Filmlerinde Göçmen Olgusu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir. Uğuz, Ş., Bilgen, İ., Yerlikaya, E. E., & Evlice, Y. E. (2004). Göç ve Göçün Ruhsal Sonuçları. Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 13, 283-394. Unat, N. A. (2002). Bitmeyen göç: Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ültanir, E. Ültanir, G. Canbulat. M. ve Uyanık, A. (2004). Almanya’da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sosyokültürel Yetileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı içinde (ss.182-193), Malatya Voigt D. (1998). Soziologie des Sports.Spor Sosyolojisi. Çeviren: Atalay A,. İstanbul: Alkım Yayıncılık Yalçın, C. (2002). Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26, No: 1, 45 - 60 Yalçın, C. (2004) Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Yılmaz B. (2006). Doğa Sporlarına Katılımın Sosyal Bütünleşmeye Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yılmaz, O. (2016). Almanya'daki Başarılı Entegrasyon Örnekleri-Rol Model Olarak Türkler. Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (24).
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9215-6106
Yazar: Ahmet TEMEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0842-5949
Yazar: Hüdaverdi MAMAK
Kurum: NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7480-199X
Yazar: Murat KANGALGİL
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3207-6726
Yazar: Kadir PEPE
Kurum: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 6 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder727267, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {403 - 424}, doi = {10.17755/esosder.727267}, title = {GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Temel, Ahmet and Mamak, Hüdaverdi and Kangalgi̇l, Murat and Pepe, Kadir} }
APA Temel, A , Mamak, H , Kangalgi̇l, M , Pepe, K . (2021). GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 403-424 . DOI: 10.17755/esosder.727267
MLA Temel, A , Mamak, H , Kangalgi̇l, M , Pepe, K . "GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 403-424 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/727267>
Chicago Temel, A , Mamak, H , Kangalgi̇l, M , Pepe, K . "GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 403-424
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ AU - Ahmet Temel , Hüdaverdi Mamak , Murat Kangalgi̇l , Kadir Pepe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.727267 DO - 10.17755/esosder.727267 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 403 EP - 424 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.727267 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.727267 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ %A Ahmet Temel , Hüdaverdi Mamak , Murat Kangalgi̇l , Kadir Pepe %T GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.727267 %U 10.17755/esosder.727267
ISNAD Temel, Ahmet , Mamak, Hüdaverdi , Kangalgi̇l, Murat , Pepe, Kadir . "GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 403-424 . https://doi.org/10.17755/esosder.727267
AMA Temel A , Mamak H , Kangalgi̇l M , Pepe K . GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ. esosder. 2021; 20(77): 403-424.
Vancouver Temel A , Mamak H , Kangalgi̇l M , Pepe K . GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 403-424.
IEEE A. Temel , H. Mamak , M. Kangalgi̇l ve K. Pepe , "GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 403-424, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.727267