Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 1080 - 1095 2021-04-01

THE RELATION OF TELEVISION AND TIK TOK WITH TURKISH FAMILY STRUCTURE AND ITS ROLE ON CULTURAL VALUES
TELEVİZYONUN VE TİK TOK’UN TÜRK AİLE YAPISI İLE İLİŞKİSİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Hacer FİLİZ [1]


Today, television and new media are indispensable members of the Turkish family. Even in the process of socialization of the individual, mass communication tools are important in fulfilling this function with television and new media like family members. But today, popular culture products often enter our homes through television, often with new media applications, and influence the members of the family. This situation causes the cultural values of the family to degenerate in the process. Therefore, family structure is negatively affected as a result of degenerated cultural values. In this study, which was created in the light of all these evaluations, first of all, the relationship between the Turkish family structure with television and Tik Tok, a new media application, will be revealed. Finally, the role of television on cultural values will be discussed. In the study in which the literature review method was used, the information existing in the literature was synthesized and the relationship of television and Tik Tok with the Turkish family culture was tried to be explained.
Günümüzde televizyon ve yeni medya Türk ailesinin olmazsa olmaz üyelerindendir. Öyle ki artık bireyin toplumsallaştırılması sürecinde aile üyeleri gibi televizyon ve yeni medyada bu işlevi yerine getirmede önemli olan kitle iletişim araçlarıdır. Fakat günümüzde popüler kültür ürünleri çoğu zaman televizyon aracılığıyla çoğu zamanda yeni medya uygulamalarıyla evlerimize girmekte ve aileyi oluşturan bireyleri etkisi altına almaktadır. Bu durum ise süreç içerisinde ailenin sahip olduğu kültürel değerlerin yozlaşmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla yozlaşan kültürel değerler sonucunda aile yapısı da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında oluşturulan bu çalışmada öncelikle Türk aile yapısı ve Türk aile yapısının televizyon ve bir yeni medya uygulaması olan Tik Tok ile ilişkisi ortaya konulacaktır. Son olarak ise, televizyonun kültürel değerler üzerindeki rolü tartışılacaktır. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada aynı zamanda literatürde var olan bilgiler sentezlenerek televizyonun ve Tik Tok’un Türk aile kültürü ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
 • AZİZ, A. (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. İstanbul: Hiperlink Yayınları
 • BALL-ROKEACH, S. J., M. L. DeFleur. (1976). A Dependency Model of Mass Media Effects. Communication Research. 3.1: 3-21
 • BAUDRILLARD, J. (2019). Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları. N. Tutal ve F. Keskin (çev.) 12. Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları (orijinal baskı tarihi 1970).
 • DENİZ, M.B. (2019). Aile Hukuku. Ankara: T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitim Programı.
 • DÖNMEZER, İ. (2009). Ailede İletişim ve Etkileşim. 6. Baskı. Ankara: Hegem Yayınları.
 • ERTÜRK, D. (2016). “Yeni Türkiye’de Aile” , Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. İ. Kaya (drl.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • ESSLIN, M. (2019). Televizyon Çağı. M. Çiftkaya (çev.) 3. Baskı. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • FISHBEIN, M., I. AJZEN. (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Approach. Newyork: Psychology Press Taylor and Francis Group.
 • FISKE, J. (2012). Popüler Kültürü Anlamak. S. İrvan (çev.) İstanbul: Parşömen Yayınları.
 • FISKE, J., HARTLEY, J. (2003). Reading Television. London: Routledge.
 • FROMM, E. (1996). Özgürlükten Kaçış. Ş. Yeğin (Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • GÜNGÖR ERGAN, N. (Ed.). (2020). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • GÜNGÖR, N. (2015). İletişime Giriş. 3. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • K. DEMİR, N. (2005). TV Reklamlarında Aile İdeolojisinin Meşrulaştırılması. (Electronic Version) Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E- Dergisi. 1-1: 153-171. https://dergipark.org.tr/tr/pub/euifydhed/issue/33168/370835 (14.05.2020)
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç., Z. CEMALCILAR. (2019). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. 22. Baskı. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • KARTARI, A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KAYPAKOĞLU, S. (2004). Küresel Medya ve Kültürel Değişim. İstanbul: Naos Yayınları.
 • KÜÇÜKERDOĞAN, B. (Ed.). (2009). Televizyon Ve. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • ÖZBAY, F. (2017). Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus. 2. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ÖZSOY, A. (2011). Televizyon ve İzleyici: Türkiye’de Dönüşen Televizyon Kültürü ve İzleyici. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • POSTMAN, N. (2014). Televizyon: Öldüren Eğlence. O. Akınhay (çev.) 5. Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları (orijinal baskı tarihi 1985).
 • RTÜK. (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Ankara.
 • ŞENTÜRK, R. (2017). İletişim ve Televizyon Teorileri. İstanbul: Küre Yayınları.
 • ŞİRİN, M. R. (2015). Televizyon Çocuk ve Aile: Yeni Çocukluğun Medya Sarmalı. 4. Baskı. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • TEZCAN, M. (2000). Türk Ailesi Antropolojisi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜKLERİ. (2020). https://sozluk.gov.tr/?kelime= (13.04.2020).
 • TÜRKDOĞAN, O. (2013). Günümüz Toplum Yapısı ve Sorunlarımız. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • TÜRKDOĞAN, O. (2017). Türk Toplumunun Kurumsal Yapısı. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • TÜRKOĞLU, N. (2004). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. New York: Oxford University Press.
 • WILLIAMS, R. (2004). Television: Technology and Cultural Form. New York and London: Routledge.
 • WILLIAMS, R. (2017). Kültür ve Toplum: 1780-1950. U. Kocabaşoğlu (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları (orijinal baskı tarihi 1975).
 • Yang, S., Zhao, Y., & Ma, Y. (2019). Analysis of the Reasons and Development of Short Video Application-Taking Tik Tokas an Example. 2019 9th International Conference on Information and Social Science.
 • YAYLAGÜL, L. (2016). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 7. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • ZENCİRKIRAN, M. (Ed.). (2020). Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. 7. Baskı. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • ZILLOĞLU, M. (2014). İletişim Nedir?. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • https://www.webtekno.com/turkiye-tiktok-kullaniminda-dunya-ucuncusu-oldu-h63054.html (09.02.2021)
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5591-7092
Yazar: Hacer FİLİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 12 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Filiz, H . (2021). TELEVİZYONUN VE TİK TOK’UN TÜRK AİLE YAPISI İLE İLİŞKİSİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 1080-1095 . DOI: 10.17755/esosder.775986