Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1262 - 1278 2021-07-01

SERVICE LEADERSHIP AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT PERCEPTIONS OF MUNICIPAL EMPLOYEES; CASE OF GİRESUN MUNICIPALITY
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HİZMETKÂR LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGILARI; GİRESUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Mehmet Ozan CİNEL [1] , Güven KARAMAN [2]


Bu çalışmanın amacı, belediyelerde çeşitli unvanlarda çalışanların hizmetkâr liderlik ve toplam kalite yönetimi (TKY) algılarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi, hizmetkâr liderlik ile TKY kavramları arasında herhangi bir ilişki olup/olmadığı varsa bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı olup/olmadığının belirlenmesi ve bu hususta bir fikir haritasının çıkarılmasıdır. Araştırmanının evreni, Giresun Belediyesinde çeşitli unvanlarda çalışan 452 işgörendir. Araştırma, genel tarama modelinde betimsel bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak “Hizmetkâr Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Anketi” kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre, Giresun Belediyesinde çalışanların hizmetkâr liderlik ve toplam kalite yönetimi algılarının orta düzeyde ve hizmetkâr liderlik ile toplam kalite yönetimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin (r = 0,783) var olduğu ve bu ilişkinin de pozitif yönlü olduğu saptanmıştır.
Hizmetkâr Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi, Belediye, Giresun
 • Akal, Z. (1995). Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri. MPM Verimlilik Dergisi, Kalite Özel Sayısı, 83-108.
 • Aksu, A. (2010). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi ve Vizyoner Liderlik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(153), 99-116.
 • Aksu, M., B. (1995). Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim Yönetimi Dergisi. 1(2-Bahar), 203-210.
 • Aktan, Ç. C. (2003). Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi, Web sitesi http://www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/aktan-kal.pdf. (15.10.2019).
 • Albacete‐Sáez, C., Fuentes‐Fuentes, M. and Bojica, A.M. (2011). Quality Management, Strategic Priorities and Performance: The Role of Quality Leadership. Industrial Management & Data Systems. 111(8), 1173-1193.
 • Alpullu, A., ve Tatar, G. (2010). İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Toplam Kalite ve Liderlik Anlayışlarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (12)4,13-20.
 • Amerikan Standartları Enstitüsü (2019). https://www.ansi.org/. (28.09.2019).
 • Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (2019). Web Sitesi: http://www.ysm.com.tr/tag/avrupa-kalite-yonetim-vakfi/ (28.09.2019).
 • Baytok, A., ve Ergen, F., D. (2013). Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, (5)4, 105-132.
 • Berkün, S. (2005). Bursa Osmangazi ve İnegöl Belediyeleri Yönetim Sistemleri: Kalite Yönetimi Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Bolat, T. (2000). Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Cerff, K., and Winston, B. (2006). The İnclusion of Hope in The Servant Leadership Model, an Extension of Patterson and Winston’s Models, https://regentparents.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2006/cerff_winston.pdf (25.09.2019).
 • Cheung, Millissa F., Y., and Wong, C. (2011). Transformational Leadership, Leader Support, and Employee Creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7), 656-672.
 • Çoşkun, R., Altunışık, R., ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Güncellenmiş 9. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Demirel, E., T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A., ve Güven, M. (2013). Seçmen Gözüyle; Belediye Başkanlarının Liderlik Özellikleri, Belediye Hizmet Kalitesi ve Seçmen Bağlılığı Etkileşimi: TRB-1 Bölgesi İl Merkezi Belediyeleri Örneği. Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Dur, Z., ve Akyüz, G., A. (2019). Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Gerede Belediyesi Örneği. Verimlilik Dergisi, (4), 195-231.
 • Efil, İ. (1995). Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç: İSO 9000 Kalite Güvencesi Sistemi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları.
 • Ehigie, B., O., and Akpan, R., C. (2004). Roles of Perceived Leadership Styles and Rewards in The Practice of Total Quality Management. Leadership and Organization Development Journal, (25)1. 24-40.
 • Ertekin, Ö., ve Erkut, G. (2003). Yerel Yönetimler İçin Karar Sürecinde Şehirsel Performans Değerlendirmesi. İTÜ Dergisi. (2)1, 69-76.
 • Erturgut, R. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle Dönüştürücü Liderlik Arasındaki İlişki: Ulusal Kalite Ödülü Almış Olan Kamu Örgütlerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Dr.Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Farling, M., L., Stone, A., G., Winston, E., B. (1999) Servant Leadership: Setting The Stage For Empirical Research. The Journal of Leadership Studies, (4)1-2, 49-72.
 • Greenleaf, R,. K. (1977). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. New York :Paulist Press.
 • Halis., M. (2000). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.
 • İşkur (2019). Web sitesi: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler (06.09.2019)
 • Japon Standartlar Enstitüsü (2019). www.jisc.go.jp/eng/index.html. (29.09.2019)
 • Kano, N. (1993). A Perspective on Quality Activities in American Firms. California Management Review. (35)3, 12-31.
 • Kantarcı, H. (1999). Toplam Kalite Yönetimi ve Toplum Kalitesi: Bir Uygulama Örneği: Brisa'nın İş Mükemmelliğine Yolculuğu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları.
 • Karatepe, S., Ozan, M., S., ve Banazılı, M. (2018). En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, (1)3, 291-302.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi (28. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavrakoğlu, İ. (1994). Kalite, İstanbul: Kal-Der Yayınları.
 • Kayıkçı, K. (1999). Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (5)4, 577-595.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (Genişletilmiş 16. Basım), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.
 • Kurgun, A., Özdemir, A., Kurgun, H., ve Bakıcı, Z. (2008). Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5)2, 29-54.
 • Meyer, A., G., Brown, T., S., J., and Kubasek, N. (1998). Do We Really Want More Leaders in Business. Journal of Business Ethics, (17)15, 1728-1736.
 • Meyer, S., M., and Collıer, D., A. (2001). An Ampirical Test of The Causal Relationships in The Baldridge Health Care Pilot Criteria. Journal of Operations Management, (19), 403-425.
 • Mevzuat (2005). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf. 24.09.2019
 • Özeroğlu, A., İ. (2015). Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi, Tarih Okulu Dergisi, (8)21, 539-581.
 • Page, D., and Wong, P., T., P. (2000). A Conceptual Framework for Measuring Servant Leadership, S. Adjibolosoo (Ed.), The human factor in shaping the course of history and development, Boston: University Press of America.
 • Patterson, K. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model, PhD dissertation, Regent University, United States of America.
 • Russell, R., F. (2001). The Role of Values in Servant Leadership. Leadership & Organization Development Journal, (22)2, 76-84.
 • Russell, R., F., and Stone, G., A. (2002). A Review of Servant Leadership Attributes: Developing A Practical Model. Leadership And Organization Development Journal, (23)3, 145-157.
 • Sendjaya, S., Sarros, J. (2002). Servant Leadership: Its Origin, Development and Application in Organizations. Journal of Leadership and Organization Studies, (9)2, 57-64.
 • Sipahi, H. (2019). Liderlik, (1.baskı) Nobel Yayınları. (Ed.), Hizmetkâr Liderlik, (166-179), Ankara.
 • Smith, C. (2005). Servant Leadership: The Leadership Theory of Robert K. Greenleaf, https://www.carolsmith.us/downloads/640greenleaf.pdf. (06.10.2019)
 • Spanbauer, S., J., and Hillman, J., A. (1992). A Quality System for Education: Using Quality and Productivity Techniques to Save Our Schools. USA:ASQC Quality Press.
 • Spears, L., C. (2010). Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. The Journal of Virtues & Leadership, (1)1, 25-30.
 • Şimşek, M. (2000). Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Şirvancı, M. (1993). Toplam Kalite Yönetiminin Temel Öğeleri. Önce Kalite Dergisi, (5), 5-6.
 • Türk Dil Kurumu (1983). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Taş, Y., F. (2009). Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Liderlik. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uryan, B. (2002). Toplam Kalite Yönetimi. Mevzuat Dergisi, s.55.
 • Waddell, J., T., (2006). Servant Leadership, https://www.regent.edu/publications/sl_proceedings/2006/waddell.pdf (27.09.2019)
 • Joseph, E., E. and Winston, B., E. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Leadership and Organization Development Journal, (26)1, 6–22.
 • Yatkın, A. (2007). Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik: Liderlikte Kalite. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları (İŞGÜÇ) Dergisi, (9)1, 126-147.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörük, D., Dündar, S., ve Topçu, B. (2011). Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış, (9)1, 103 -109.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4606-8097
Yazar: Mehmet Ozan CİNEL
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1019-0368
Yazar: Güven KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Cinel, M , Karaman, G . (2021). BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HİZMETKÂR LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGILARI; GİRESUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1262-1278 . DOI: 10.17755/esosder.812333