Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1328 - 1340 2021-07-01

THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON JOB STRESS
THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON JOB STRESS

Murat SAĞBAŞ [1] , Cem KARABAL [2] , Lütfi SÜRÜCÜ [3]


Kovid-19 pandemisi ile beraber turizm sektöründe yaşanan belirsizlikler, çalışanlar üzerinde önemli bir stres kaynağı oluşturmuştur. Hizmet kalitesini artırmak ve örgütsel başarıyı sağlamak için çalışanlarda oluşan bu stresin azaltılması gerekmektedir. Araştırmada, bu tür kaotik ortamlarda çalışanlarını motive etmeyi başaran otantik liderliğin, iş stresi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma amacına uygun olarak Alanya’daki otel çalışanlarına anket uygulaması yapılmıştır (n=311). Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları otantik liderliğin tüm alt boyutlarının (self-awareness, rational transparency, balanced processing and internalized moral perspective) çalışanlarda iş stresini azalttığını göstermektedir. Araştırma bulguları, turizm sektöründeki yöneticilerin ilgisi çekecek niteliktedir. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulgular, otelcilik sektörüne yönelik yapılacak olan çalışanlara kaynak niteliği taşımaktadır.
The uncertainties experienced in the tourism sector together with the Covid-19 pandemic have created an important source of stress on the employees. In order to increase service quality and ensure organizational success, this stress on employees must be reduced. In the research, the effect of the authentic leadership, who managed to motivate his employees in such chaotic environments, was investigated. In accordance with the research purpose, a questionnaire was applied to hotel employees in the Alanya (n =311). The data obtained were analyzed using SPSS 24.0 package program. The results of the analysis show that all sub-dimensions of authentic leadership (self-awareness, rational transparency, balanced processing and internalized moral perspective) reduce work stress in employees. The research findings are of interest to managers in the tourism sector. In addition, the findings obtained as a result of the research are a resource for the employees to be made for the hotel industry.
 • Aksay, B., & Güğerçin, U. (2016). Yıkıcı yönetimin izlenim yönetimi taktikleri üzerindeki etkisi: Beyaz yakalı çalışanlar üzerine bir araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 441-456.
 • Avolio, B. J., & Gardner, W. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership, The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors, The Leadership Quarterly, 15(6), 801-823.
 • Bayram, S. (2006). Örgütsel stres faktörleri ve rehber öğretmenler üzerinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Cam, E. (2004). Çalışma yaşamında stres ve kamu kesiminde kadın çalışanlar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress, Journal of Health and Social Behavior, 385-396.
 • Dar, F., Bukharı, I., & Hamid, M. (2016). Relationship between authentic leadership, work engagement and job stress among employees of telecommunication organizations, Peshawar Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2(2), 235-248.
 • Değirmenci, H. (2012). 21. Yüzyılda Liderlik ve İş Dünyası, İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
 • Helen, K., Catherine, K., & Christine, K. (2009). The importance of job satisfaction and organizational commitment in shaping turnover intent: A test of a causal model, Journal of The International Society for The Investigation of Stress, 34(1): 397-404.
 • Eren, E. (2010). Stratejik yönetim ve işletme politikası, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (12. Basım), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ergin, H., & Özbek, A. (2017). Katılımcı Liderlik Anlayışının Stres Yönetimine Etkisi International Congress on Afro - Eurasian Research Iı (S. 91-105). Malaga: Afro-Eurasian Research.
 • Ergün, E., & Çelik, S. (2015). Yöneticilerin görev ve çalışan odaklı liderlik davranışları ve hemşirelerin iş tatmini, örgütsel bağlılığı ve iş stresi arasındaki ilişki, F.N. Hemşirelik Dergisi, 23(3), 203-214.
 • George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Gül, H. (2007). İş stresi, örgütsel sağlık ve performans arasındaki ilişkiler: Bir alan araştırması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 318-332.
 • Ilıes, R., Morgeson, F., & Nahrgang, J. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: understanding leader–follower outcomes, The Leadership Quarterly, 16(3), 373-394.
 • Kıcır, G., & Paşaoğlu, D. (2014). Otantik liderliğin akademik platformda lider boyutu açısından incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 1-24.
 • Korkmaz, M., Germir, H. N., Şahbudak, E., Şen, E., Gürkan, A., & Kuzucuoğlu, A. H. (2015). Stres performans verimlilik, İstanbul: Çatı Yayınları.
 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesinin çalışma yaşamı kalitesi üzerindeki etkisi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Mackenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P. (2011). Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing techniques. Mıs Quarterly, 35(2), 293-334.
 • Novicevic, M. M., Davıs, W., Dorn, F., Buckley, M., & Brown, J. (2005). Barnard on conflicts of responsibility: Implications for today’s perspectives on transformational and authentic leadership, Management Decision, 43(10), 1396-1409.
 • Rahimnia, F., & Sharıfırad, M. S. (2015). Authentic leadership and employee well-being: The mediating role of attachment insecurity, J Bus Ethics, 132(2): 363-377.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour14. Basımdan Çeviri), Ankara: Nobel Yayınları
 • Sabuncuoğlu, Z., & Vergiliel Tüz, M. (2013). Örgütsel Davranış, Bursa: Alfa Aktüel.
 • Sürücü, L., & Sesen, H. (2019). Entrepreneurial behaviors in the hospitality ındustry: Human resources management practices and leader member exchange role, Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, 66(1), 115-118.
 • Sürücü, L., & Maslakçı, A. (2020). Validity and reliability in quantitative research. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2694-2726.
 • Sürücü, L., Maşlakcı, A., & Şeşen, H. (2020). The role of positive psychological capital in the effect of leadership styles on organizational commitment: A study of hospitality services, African Journal of Hospitality, Tourism And Leisure, 9(2), 1-4.
 • Şeşen, H., Sürücü, L., & Maşlakcı, A. (2019). On the relation between leadership and positive psychological capital in the hospitality industry, International Journal of Business, 24(2), 183-16.
 • Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wensıng, T., & Peterson, S. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure, Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Weiss, M., Razınskas, S., Backmann, J., & Hoegl, M. (2018). Authentic leadership and leaders' mental well-being: an experience sampling study, The Leadership Quarterly, 29(2), 309-321.
 • Yapraklı, Ş., & Yılmaz, M. K. (2007). Çalışanların iş stresi algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisi: Erzurum’da ilaç mümessilleri üzerinde bir saha araştırması, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 155-183.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5179-7425
Yazar: Murat SAĞBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5179-7425
Yazar: Cem KARABAL
Kurum: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6286-4184
Yazar: Lütfi SÜRÜCÜ
Kurum: European Leadership University
Ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 6 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Sağbaş, M , Karabal, C , Sürücü, L . (2021). THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON JOB STRESS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1328-1340 . DOI: 10.17755/esosder.842877