Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1162 - 1186 2021-07-01

EĞİTİM KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN TEMATİK VE METODOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THEMATIC AND METHODOLOGICAL FEATURES OF STUDIES ABOUT STRATEGIC PLANNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ali ÖZDEMİR [1] , Elif TOZ [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki eğitim kurumlarında stratejik planlama hakkında yapılmış çalışmaların (lisansüstü tezler ve makaleler) içerik analizlerinin yapılarak tematik ve metodolojik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu araştırma genel tarama modellerinden doküman incelemeye dayalı nitel bir araştırmadır. Örneklem, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve stratejik planlama hakkında Türkiye’de yapılmış çalışmalardan araştırma birimi eğitim kurumları ve eğitimciler olan 5 doktora tezi, 60 yüksek lisans tezi ve 31 makaleyi içermektedir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen tez ve makale tematik-metodolojik inceleme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Belirlenen tematik ve metodolojik özellikler için frekans analizi yapılarak tablo ve grafikler oluşturulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre eğitim kurumalarında stratejik planlama hakkında yapılmış çalışmalarda çalışılma sıklığı en fazla olan tema, stratejik analiz temasıdır. Çalışmalar daha çok yüksek lisans tezidir ve işletme ana bilim dalında yapılmıştır. İncelenen çalışmalarda; sıklıkla genel tarama modeli kullanılmış, örneklem olarak yönetici ve öğretmenler seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak dokümanlar kullanılmış ve veriler analiz edilirken en çok içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgu ve sonuçlarına dayalı olarak araştırmacılara, uygulayıcılara ve politika yapıcılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.
The research aims to determine the thematic and methodological features of postgraduate thesis and articles about strategic planning in educational institutions in Turkey by content analysis. This research is a qualitative research based on document analysis which is one of the general survey models. Sample was determined by criterion sampling method and includes 5 doctoral thesis, 60 master thesis and 31 articles about strategic planning made in Turkey whose research units are educational institutions and educators. The data were collected with thesis and article thematic-methodological review form developed by the researchers. Categorical analysis was used in analyzing the data. Tables and graphs were created by frequency analysis for the determined thematic and methodological features. According to the findings, the most frequently studied theme is the strategic analysis theme. Studies are mostly master thesis and they have been done in the department of business administration. General survey model was used frequently in the studies examined and administrators and teachers were selected as samples in these studies. Documents were used as a data collection tool and content analysis was mostly used when analyzing data. Based on the findings and results, recommendations have been developed.
 • Aktan, O. (2014). Stratejik Planlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2(1), 12-31.
 • Barca, M. ve Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.
 • Bircan, İ. (2009). Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Planlama. (https://mdk.eskisehir.edu.tr/sites/mdk.eskisehir.edu.tr/files/files/stratejiSUNUM2.pdf erişim 1.10.2020)
 • Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, 4. Edition, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Cartenper, M. ve Sanders, G. (2013). Strategic Management: Concepts and Cases. Pearson International Edition.
 • Çetin, H. (2012). Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi ve Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar: Denizli İlinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çoban, A. E. ve Pamukçu, A. (2007). Türkiye’de Odalar ve Borsalar Birliği Stratejik Planlama, Milli Prodüktivite Merkezi, Sunu. (https://slideplayer.biz.tr/slide/2285111/ erişim tarihi: 1.10.2020)
 • Çubukçu, M. (2019). Stratejik Yönetim Araştırmalarındaki İlerlemeler ve Güncel Tartışma Konuları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 35-57.
 • Çubukçu, M. (2020). İşletmelerde Stratejik Yönetim Sürecinde Uygulanabilecek ve Literatürde Yer Alan Bazı Araç, Teknik ve Yaklaşımlar. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-26.
 • Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. Ve Allen, S. T. (1993). Doing Naturalistic Inquiry: A Guide to Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Eren, E. (2016). Yönetim ve Organizasyon. Beta Yayınları.
 • Fidan, N. ve Öner, Ö. (2018). Değerler Eğitime Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-17.
 • Forster, N. (1995). The Analysis of Company Documentation. In C. Cassell and G. Symon (Eds.), Qualitative Methods in Organizational Research: A Practical Guide. London: Sage.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Educational Technology Research Trends in Turkey: A Contentanalysis of the 2000-2009 Decade. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 191-196.
 • Gömleksiz, M. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 6(7), 457-472.
 • Gümüş, E. ve Şişman, M. (2014). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması. Pegem Akademi.
 • Günay, R. ve Aydın, H. (2015). Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22.
 • Hunt, M.S. (1972) Competition in the Major Home Appliance Industry, 1960–1970. Harvard University, Cambridge, MA.Carpenter, M.A., Sanders, Wm.G., (2009), Strategic Management, 2.b., Pearson International Edition, New Jersey.
 • İlhan, A. (2011). Matematik Eğitimi Araştırmalarında Tematik ve Metodolojik Eğilimler: Uluslararası Bir Çözümleme. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, (2018). (http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/VrllQ+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu.pdf erişim tarihi: 1.10.2020)
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (2003). (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf erişim tarihi: 1.10.2020)
 • Kaplan, M. (2020). Lisansüstü İşletme Öğrencilerinin Stratejik Yönetim Çalışmaları: Yazınölçüm ve Değerleme Analizi. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 50-68.
 • Karaca, O. (2018). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Metodolojik İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelemesi: Bir Durum Çalışması. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Kurt, A. ve Erdoğan, M. (2015). Program Değerlendirme Araştırmalarının İçerik Analizi ve Eğilimleri; 2004-2013 Yılları Arası. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 199-224.
 • Lincoln, Y.S. ve Guba, E.G. (2000). Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emergening Confluences. Denzin, N.K. ve Lincoln, Y.S. (Eds.), Handbook of Qualitative Research (2nd ed.). Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Marshall, C. and Rossman, G. B. (1999). Desinging Qualitative Research (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Öner, Ö. (2019). Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanındaki Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi (1990-2017). Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Prahalad, C. K. (1997). Strategies for growth. Rethinking the future: rethinking business, principles, competition, control & complexity, leadership, markets and the world, p. 63-75.
 • Preedy, M., Ron, G. and Christine, W. (2003). Strategic leadership and educational improvement. London: Open University in Association with P. Chapman Publishing.
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Education Research in Turkey. Essays in Education, 24(3), 1-23.
 • Şan, E. (2020). Türkiye’de Eğitim Alanında Yayınlanan Karma Yönteme Dayalı Makalelerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tantan, M. (2019). Türkiye’de 1998-2018 Yılları Arasında Sınıf Eğitimi Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tatık, R. ve Doğan, S. (2014). Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi. International Journal of Social Science, 25(1), 399-410.
 • Tavsançıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Thomas, M. (1998). Conducting Educational Research: A Comparative View. West Port, Conn: Bergin and Garvey.
 • Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F. ve Yalçın, M. (2014). Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 93-119.
 • Uygun, S. (2012). Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 263-282.
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Beta Yayın.
 • West, G.P. ve Bamford, C.E. (2010). Strategy: Sustainable Advantage and Performance, Canada: International Ed., South-Western.
 • Yenipınar, Ş., Göksoy, S. ve Kusnacı, S. (2016). Okullarda Stratejik Yönetim Uygulamaları. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 05-24.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2017). Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zajac, J., Kraatz, S. ve Bresser, F. (2000). Modeling The Dynamics Of Strategic Fit: A Normative Approach To Strategic Change. Strategic Management Journal, 21(4), 429-453.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6089-1966
Yazar: Ali ÖZDEMİR
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8276-8835
Yazar: Elif TOZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 9 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Özdemir, A , Toz, E . (2021). EĞİTİM KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN TEMATİK VE METODOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1162-1186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/60801/846950