Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 135 - 149 2007-05-01

MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKYETLERİ
MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKYETLERİ

Naki ERDEMİR [1]


Öğretmen eğitimi ülkemizde ve dünyada sürekli tartışılan konuların başında gelmektedir. Bunun için daha nitelikli öğretmen yetiştirme amacıyla, öğretmen eğitimi programları geliştirilmektedir. Öğretmen eğitimi sorunlarına çözüm olması ve daha nitelikli öğretmen yetiştirmek için uygulanan standart programdan mezun olan fen bilgisi öğretmenlerinin, mesleklerinin ilk üç yılında karşılaştıkları sorunların neler olduğu konusu araştırmacılar tarafından yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma, fen bilgisi öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında ne tür problemlerle karşılaştıklarını ve ne tür çözüm önerdiklerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Van, Bitlis, Ağrı ve Bingöl’de görev yapan 30 öğretmenle 2006 Bahar yarıyılında yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat ve gözlem formları kullanılarak elde edilmiştir. Mülakat ve gözlem verilerinin analizinde, ifadeler ortak payda altında toplanarak yüzde ve frekanslama tekniği kullanılmıştır. Hizmet öncesinde alınan eğitim ve öğretimin, öğretmenleri farklı kültürlere sahip bölgelere ve öğretim ortamına hazırlayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin mesleğinin ilk yıllarında daha başarılı olmaları için, hizmet öncesi öğrenimlerinde gerçek yaşamla ilgili etkinliklerin yapılması ve araç gereç kullanımının başarıyı artırdığının üzerinde durulması önerilmektedir
Fen Bilgisi Öğretmeni, Meslek, Sorun ve Şikâyet
 • Alkan, A., (1993). “Fen bilimlerinde eğitim ve öğretmen yetiştirme modeli.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9.
 • Altunoğlu, B. D. ve Atav, E., (2005). “Daha etkili biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, ss. 19–28.
 • Atılboz, G. N., (2001). Lise 1. sınıf öğrencilerinde hücre ve molekül biyoloji konuları ile ilgili görsel ve deneysel malzeme kullanımının başarı üzerinde etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara, Yayımlanmış yüksek lisans tezi.
 • Azar, A. ve Çepni, S., (1999). “Fizik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin mesleki deneyime göre değişimi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, ss. 221-228.
 • Carlson, S. (2002). The missing link in education technology. Tech Know Logia (pp. 7–11). Knowledge Enterprise. Inc.
 • Cemaloğlu, N., (2002). “Öğretmen performansının artırılmasında okul yönetici rolü.” Milli Eğitim Dergisi, 153–154
 • Çepni, S., (1996). “Fizik öğretmen adaylarının doğal gelişim süreçlerinin Fuller Teorisi ile uyuşumu.” Sempozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Bildiriler Kitabı (30 Eylül–4 Ekim), ss. 515-528, Ankara.
 • Çepni, S., Akdeniz A. R., (1996). “Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss. 221-226.
 • Erdemir, N. (2004). Fizik öğretmen adaylarının öğrenimleri sürecinde başarı ve tutum değişimlerinin belirlenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Trabzon, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Fuller, F. F., (1967). “Concerns of teachers: A developmental conceptualization.” Research Journal, 6, pp. 207-226.
 • Glickman, D. C., (1984). “The supervisior’s challenge: Changing the teacher’s work enviroment.” Education Leadership, v. 42, N. 4, pp.38-40.
 • Hall, E . & Hall, C., (1988). Human Relations in Education. London; Routledge.
 • Higginbotham, E. (1996). “Getting all students to listen.” American Behavioral Scientist, 40, pp. 203- 211.
 • Hurd. P. D. (2002). “Science edcation for the 12st century.” School Science and Mathematics, 6, pp. 282–289.
 • Hurt, H. t., Scott, M.D., & McCroskey, J. C: (1978). Communication in the Clssroom. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E., (2005). “Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneğ.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), ss. 367–380.
 • Korkmaz, H., (2002). “Fen öğretiminde araç-gereç kullanımı ve laboratuar uygulamaları açısından öğretmen yeterlilikleri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss. 242–252.
 • Morgil, F. İ. ve Yılmaz, A .(1999), “Fen öğretmenlerinin görevleri ve nitelikleri-Fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., 15.
 • Oktar, İ. ve Bulduk, S., (2000). “Orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin davranışlarının değerlendirilmesi.” Milli Eğitim Dergisi, 142.
 • Özbek, N., (1997). “Fizik dersine ilginin artırılması ve lise fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinin geliştirilmesi.” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1-2), ss. 85-95
 • Pınar Köseoğlu ve Haluk Soran (2005). “Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28, ss. 150-158.
 • Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton
 • Schremer. O. D. (1991). “The teacher- a category in curriculum evaluation.” Studies in Educational Evaluation, 17, ss. 23–39.
 • Sözer, E., (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışları kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Tabar. Ü., (2002). Müfredat laboratuar okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim teknolojilerinden yararlanma durumları. Ankara Üniversitesi Yayımlanmış yüksek lisans tezi.
 • Teker. N., (2002). Ankara ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde eğitim araç-gereçlerini kullanma durumlarının değerlendirilmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisan tezi.
 • Tüy, M. A., (2002). Öğretim teknolojilerinin sistematik kullanımına ilişkin öğretmen davranışlarının çözümlenmesi. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi.
 • Üstüner, M., (2004). “Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (7), Bahar.
 • Yüksel, S., (2004). “Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (1) ss. 171–200.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Naki ERDEMİR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 9 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Erdemir, N . (2007). MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKYETLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 135-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82299