Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 184 - 197 2007-05-01

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abidin DAĞLI [1]


Bu araştırmanın amacı, resmi ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin, “öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme” sistemine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarında görevli 880 öğretmene anket uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmenlerin bulundukları kademe değişkenine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak, cinsiyet değişkenine göre görüşleri arasında anlamlı fark saptanmıştır. Öğretmenler genel olarak, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemini “orta derecede” benimsediklerini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, öğretmenlerin stajyerlikten sonra uzman öğretmenliğe başvurmak için %14,5’i 1 yıl, % 3.6’sı 2 yıl, % 15.5’i 3 yıl, % 12.7’si 4 yıl, % 32.8’i 5 yıl, % 1.8’i 6 yıl, % 19.1’i 7 yıl; uzman öğretmenlikten sonra başöğretmenliğe başvurabilmek için de % 11.8’i 1 yıl, %12.7’si 2 yıl, % 18.2’si 3 yıl, % 14.5’i 4 yıl, % 24.6’sı 5 yıl, % 8.2’si 6 yıl, % 10.0’ı da 7 yıl olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavının bir yıl içinde kaç defa yapılması gerekir konusundaki soruya % 56.4’ü 1, % 32.7’si 2 , % 6.4’ü 3 ve % 4.5’i de 4 defa olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavında geçerli puan (60) alanların puanlarının ne kadar süre geçerli olması konusundaki bir başka soruya ise %1.8’i 1 yıl, %26.4’ü 2 yıl, % 14.5’i 3 yıl, %4.5’i 4 yıl, % 9.1’i 5 yıl ve % 43.7’si de süre konulmamalı, yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlere, “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi” Dışında Önerdiğiniz bir sistem var mıdır?, sorusuna öğretmenlerin ileri sürdükleri öneriler ve dağılımı ise şöyledir: (1) Performansa dayalı ölçütler geliştirilmeli ve bu ölçütler objektif olmalıdır (%23.80). (2) Hizmet-içi eğitime ağırlık verilmeli (%23.80). (3) Öğretmenlere yüksek lisans yaptıklarında uzman öğretmen ve doktora yaptıklarında ise başöğretmen unvanı verilmelidir (%23.80). (4) Kıdeme göre yükselme esas alınmalıdır (%9.53). (5) Sınavda öğretmenlere yalnızca kendi alanlarıyla ilgili soru sorulmalı ve sınav puanı dışındaki diğer unsurlar göreceli olduğundan değerlendirmeye katılmamalıdır (%9.53). (6) Sınav yapılmalı ancak, uzman öğretmenlik atamalarındaki %20’lik ve başöğretmenlik atamalarındaki %10’luk baraj kaldırılmalıdır (%9.53)
İlköğretim, kariyer, uzman öğretmen, başöğretmen
  • Başaran, İbrahim Ethem. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara: Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
  • Canman, Doğan. (1995). Çağdaş personel Yönetimi. Ankara: Türkiye Ortadoğu amme İdaresi Enstitüsü.
  • Resmi Gazete. (2004). Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. Kanun No: 5204. Sayı. 25516. Tarih:07.07.2004.
  • Resmi Gazete. (2005).Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği. Sayı. 25905. Tarih:13.08.2005.
  • Tortop, Nuri. (1989).Personel Yönetimi. İstanbul: İlk-San Matbaası.
  • Tutum, Cahit. (1976). Personel Yönetimi. Ankara: Sevinç Matbaası.
  • Yalçın, Selçuk. (1985). Personel Yönetimi. İstanbul: 30. yıl Yayınları. No: 16.
  • Yüksel, Öznur. (1998). İnsan kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abidin DAĞLI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Dağlı, A . (2007). İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 184-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82302