Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 283 - 297 2007-05-01

ÖZNE VE İKTİDAR
ÖZNE VE İKTİDAR

Müslüm TURAN [1]


Evrene ve insana ilişkin postmodernist duyarlılık biçimi, esas itibarıyla, iktidar ile siyaset arasında gerçekleşen ayrışmaya ve dolayısıyla da toplumsal dünyanın belirlenim ve denetim dışına çıkması olgusuna dayanır. İnsanlar özünde siyasi olmayan, yani kendi kamusal muhakemesinin konusu haline getiremediği güçlerin (özellikle de mali piyasalar ve meta piyasaları) etkisine daha fazla maruz kalmaktadırlar. Küreselleşen piyasanın yarattığı belirsizliğin insanlar tarafından içselleştirilmesinin sonucunda, en genel anlamıyla, zihinsel öz-disiplinin bütünselliği çözülme sürecine girecektir. Bu süreç içerisinde, insanın bir hiç olduğu bilincinin yaygınlaşması, günümüz düşüncesinin çok geniş bir kesiminin kriz, kopuş, süreksizlik ve güvensizlik gibi kategoriler tarafından dolayımlanmasına yol açmıştır
özne, iktidar, belirsizlik, hümanizm, kriz
 • Adorno, Theodor W. : Minima Moralia, (çev. O.Koçak-A. Doğukan), Metis Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Featherstone, s. 11.
 • Hall, İdeolojinin..., s. 93.
 • Hall, İdeolojinin..., s. 96-97. “Eğer anlamlandırma farklı özellikler gösteren terimlerin sonsuz
 • yeniden konumlandırmasına bağlıysa, anlamda herhangi bir özgül/anda olumsal ve keyfi durmaya
 • zorunlu ara vermeye bağımlıdır”. Bkz. Hall, Eski..., s. 74 Althusser, Louis
 • : İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (çev.
 • Y. Alp- M. Özışık), İletişim Yayınları, 3.
 • Basım, İstanbul, 1991.
 • Baudrillard, Jean :Tüketim Toplumu, (çev. H. Deliceçaylı-F. Keskin), AyrıntıYayınları, İstanbul, 1997.
 • Bauman, Zygmunt :Post Modern Ethik, (çev. Alev Türker), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul,1998.
 • Best, Steven-Kellner, Douglas : Postmodern Teori- Eleştirel Sorgulamalar, (çev. M. Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Bookchın, Murray :Toplumsal Anarşizm mi? Yaşam Tarzı Anarşizmi mi?, (çev. D. Aytaş), Kaos Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Deleuze, Gilles-Guattari, Felix : Kapitalizm ve Şizofreni, I (çev. Ali Akay), Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990.
 • Deleuze, Gilles-Guattarı, Felix :Kapitalizm ve Şizofreni, II (çev. Ali Akay), Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990.
 • Deleuze, Gilles-Parnet, Claire : Diyaloglar, (çev. Ali Akay), Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1990.
 • Derrida, Jacques : İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun, (çev. Özkan Gözel), Toplumbilim, S:10, Ağustos, 1999.
 • Descombes, Vincent : Modern Fransız Felsefesi, (çev. Aziz Yardımlı), İdea, İstanbul, 1993.
 • Eagleton, Terry :Postmodernizmin Yanılsamaları, çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı, İstanbul, 1999.
 • Featherstone, Mike : Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. M. Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Foucault, Mıchel :The Archaeology of Knowledge, (trans. A. M. Sheridan Smith), London, Routledge, 1972).
 • Foucault, Michel : Kelimeler ve Şeyler, (çev. M. Ali Kılıçbay), İmge Yayınları, Ankara, 1998.
 • Foucault, Michel : Hapishanenin Doğuşu, çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 1992. Game, Ann :Toplumsalın Sökümü, (çev. M. Küçük), Dost Kitabevi, Ankara, 1998. Gorz, Andre :İktisadi Aklın Eleştirisi, (çev. Işık Ergüden), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul, 1999.
 • Habermas, Jurgen :Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (çev. T. Bora-M. Sancar), İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Habermas, Jürgen :“Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Postmodernite (çev. N.Tutal-M.Küçük) Vadi Yayınları, Ankara, 2. Basım 1994. Versus Hall, Stuart : Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, (Der. Mehmet Küçük), Ark Yayınları, 2. Basım, Ankara, 1999. Keşfi: Medya Hall, Stuart :“Yeni Zamanların Anlamı”, (çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995. Harvey, David : Postmodernliğin Durumu, (çev. Sungur Savran), Metis, İstanbul, 1997. Hoy, David :“Derrida”, Çağdaş Temel Kuramlar, (çev. A. Demirhan), İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Jameson, Fredric :Marksizm ve Biçim, (çev. M. H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Larrain, Jorge :Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak, (çev. S. Çeviker), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Larrain, Jorge :İdeoloji ve Kültürel Kimlik, çev. N. N. Domaniç, Sarmal Yayıncılık, İstanbul, 1995.
 • Mouffe, Chantal : “Radikal Demokrasi: Modern mi Postmodern mi?”, çev. N. Tutal- M. Küçük, Vadi Yayınları, 2. Basım Ankara, 1994.
 • Nietzsche, Frederic : Putların Alacakaranlığı, çev. Hüseyin Kaytan, Akyüz Yayıevi İstanbul, 1991.
 • Rosenau, P. Mari : Post-Modernizm ve Toplumbilimleri, çev, Tuncay Birkan, Ark, Ankara, 1998.
 • Stauth, G. ve Turner, B : Nietzche’nin Dansı, (çev. Mehmet Küçük, Ark Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Vanegiem, Raoul : Gündelik Hayatta Devrim, çev. A. Çakıroğlu- I. Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Vattimo, Giovanni : Moderliğin Sonu, (çev. Ş.Yalçın), .İz Yayınları, İstanbul, 1999.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Müslüm TURAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Turan, M . (2007). ÖZNE VE İKTİDAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 283-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82309