Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 201 - 219 2008-07-01

GELECEĞİN TURİZMCİLERİNİN UMUTSUZLUK TİPOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ
GELECEĞİN TURİZMCİLERİNİN UMUTSUZLUK TİPOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ

Engin ÜNGÜREN [1] , Rüya EHTİYAR [2]


Turizm endüstrisinin emek-yoğun özellik taşıması, üretim ve sunumun insan kaynağına dayanması ve eş zamanlı olması iş görenlerin önemini açığa çıkarmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında turizm işletmeleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, turizm sektöründe sosyal ve psikolojik sorunların yaşandığı görülmektedir. Turizm eğitimi almış öğrencilerin zamanla turizm sektöründen uzaklaşması sorunun diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar, yaşamın holografik yapısından dolayı zincirin ilk halkası olan turizm eğitim kurumlarındaki öğrencilerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Araştırmada lisede turizm eğitimi alan öğrencilerin umutsuzluk tipolojilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 284 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, veri toplama aracı olarak Beck Umutsuzluk ölçeği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen kümeleme analizi sonucunda iyimserler ve kötümserler sınıfı elde edilmiştir. Umutsuzluk tipolojisinin belirlenmesinde öğrencilerin okuldaki başarı durumu, arkadaş ilişkileri, eğitim memnuniyeti, gelir düzeyi, babanın çalışma durumu ile eğitim düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturan değişkenler olduğu saptanmıştır
Umutsuzluk, İyimserlik, Kötümserlik, Turizm Eğitimi, Kümeleme Analizi
 • Ağaoğlu., O. K., (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkinliği, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Altman, L.A., Brothers, L.R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates, FIU Hospitality Review, 13(2):77-83.
 • Akoğlan-Kozak, M. (2001). Türkiye`de Konaklama Sektöründe Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma, Turizm Akademik, 2 :11-19.
 • Aktaş, A., Ehtiyar, R. (1995). Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Tatmini ve Örgütsel Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Antalya Yöresinde Yapılan Bir Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi VI. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitapçığı.
 • Arslan, Ş., Kutsal, Y., G. (1999). Geriatride Yaşam Kalitesinin Değerlendirimi, Geriatri, 2(4):173-178.
 • Atay, M., Gündoğar, D. (2004). İntihar Davranışında Risk Faktörleri: Bir Gözden Geçirme, Kriz Dergisi, 12 (3): 39-52.
 • Aytaç, S. (2002). İşsizliğin Çalışan Birey Üzerindeki Etkisi: İşsizlik Kaygısı, İş-Güş Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt : 4 Sayı: 2, Haziran, http://www.isguc.org, (E.T. 12/09/2006)
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M.E., Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 115-129.
 • Bayam, G., Okay, T., Dilbaz, N., Açıkgöz, Ç. (2002). Sivil Savunma Birliği Çalışanlarında Kaygı, Umutsuzluk Ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri Ve Posttravmatik Stres Bozukluğu Sıklığı, Kriz Dergisi, 10(1):1-9.
 • Beck, A.,T., Ster, R.A. (1989). Clinical Predictors of Eventual Suicide: A 5 to 10 Year Prospective study of Suicide Attempters, Journal of Affective Disorders, 17: 203-209.
 • Beck A.,T, Weishaar, M.,E. (1990). Suicide Risk Assessment And Prediction Crisis, 11: 22-30.
 • Bradley, E.,H, Prigerson H, Carlson, M.,D, Cherlin, E, Johnson, H.,R, KasI, S.,V. (2004). Depressıon Among Surviving Caregivers Does Length of Hospice Enrollment Matter?, Am J. Psychiatry, 12: 2257-2262.
 • Buick, I.,Thomas, M. (2001), “Why do Middele managers In Hotels burn-out?” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(6):304-309.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., 1. Basım, Ankara.
 • Carver, C.S. Scheier, M.F. (1990). Origins and functions of positive and affect: A control- process view, Psychological Review, 97: 19-35.
 • Casodo, M.,A. (1992). Student Expectations of Hospitality Jops, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33 (4):80-82.
 • Ceyhun, A., G., Ceyhun, B.(2003). Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Değerlendirilmesi, Klinik Psikiyatri, 6: 217-224.
 • Çımat, A., Bahar O. (2003), “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6):1-18.
 • Demirkol, Ş., Pelit, E. (2002), “Türkiye`de Turizm Eğitimi Sistemi Ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler”, Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı 2,125-145.
 • Durak, A. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 9(3): 1-11
 • Erdem, N., Karabulutlu, E., Okanlı, A., Tan, M., (2004). Hemodiyaliz Hastalarında Umutsuzluk Ve Yaşam Doyumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-14.
 • Eser, Z. (2002). Turizm Eğitimine Üç Açılı Yaklaşım: Profesyonel Eğitim, Mesleki Beceri Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi, Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri II. Cilt, Ankara.
 • Geçtan, E.(2003). Psikodinamik, Psikiyatri ve Normal Davranışlar, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hiemstra, S.J. (1991). Employment Polices and Practies In the Longign Industry, International Journal of Hospitality Management, 9(3):207-221.
 • Hinkin, T.R., Tracey, J.B. (2000). “The cost of turnover” The Cornell HRA Quarterly, June: 14- 21
 • Iverson, R.D. and Deery, M. (1997), ``Turnover culture in the hospitality industry'', Human Resource Management Journal, Vol. 7 No. 4, pp. 71-82.
 • Keung ,S.,W. (2000) “Tourist’s Perception of Hotel Frontline Employess’ Questionable Job- related Behaviour”, Tourism Management, Volume 21, Number 2, 121-134.
 • Kalaycı, Ş. (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., II. Basım, Ankara.
 • Kashani, J.H., Stoyls, M.S., Dandoy, A.C., Viadya, A.F., Reid, J.C. (1991). Correlates of Hopelessness In Psychiatrically Hospitalized Children, Comprehensive Psychiatry, 32(4): 330-337.
 • Kızılırmak, İ. (2000). “Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/147/kizilırmak.htm, (E.T. 12/10/2007)
 • King, B., McKercher, B., Waryszak, R. (2003). A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Honh Kong, The International Journal of Tourism Research, 5(6): 409-420.
 • Koko, J., Guerrier, Y. (1994). Overedication, Underemployment And Jop Satisfaction: A Study Of Finnish Hotel Receptionist, International Journey of Hospitality Management, , 13(4): 375-386.
 • Kuşluvan, S., Kuşluvan, Z. (2004). Turizm İşetmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri, SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 1 (1):28-36.
 • Kusluvan, S., Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey, Tourism Management, 21: 251-269.
 • Kuşluvan, S.(2000) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm İşletmeleri Yöneticilerinden Beklentileri, Kapadokya Toplantıları VII. Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Erciyes.
 • Ladkin, A., Riley, M. (1996). “Mobility and Structure in the carer paths of UK hotel managers: A Labour Market Hybrit of the Bureaucratic Model”, Tourism Management, 17(6), 443- 454.
 • Lam, T. Zhang, H., Baum, T. (2001). “An Investigation Of Employees' Job Satisfaction: The Case Of Hotels In Hong Kong”, Tourism Management, 22 (2001):157-165.
 • Lavender, A.; Watkins, E. (2004). Rumination And Future Thinking In Depression, British Journal of Clinical Psychology ,43: 129–142.
 • MacLeod, A., K., Tata, P., Tyrer, P., Schmidt, U., Davidson, K., Thompson, S. (2005). Hopelessness and positive and negative future thinking in parasuicide, British Journal of Clinical Psychology, 44: 495–504.
 • Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia: Turizm Araştırma Dergisi, 13(1): 39-55
 • O’connor, R., C., Connery, H., Cheyne, W., M. (2000). Hopelessness: the role of depression, future directed thinking and cognitive vulnerability, Psychology, Health and Medicine, 5(2):155-161.
 • O`Connor, R.,C., O`Connor, D.B., O`Connor, S.M., Swallwood, J., Miles, J. (2004). Hopelessness, Stres and Perpectionism: The Moderating Effects Of Future Thinking, Cognition and Emotion, 18(8): 1099-1120.
 • Öner, N. (1997). Türkiye`de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 3. Basım.
 • Pelit, E., Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İsletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 139-163.
 • Pınar, P. Sabuncu, N. (2004). Long-Termtraumatic Stress Responses Of Survıvors Of The August 1999 Earthquake In Turkey, Journal of Loss and Trauma, 9: 257-268.
 • Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., Tekin, D. (1993). Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirliği, Kriz Dergisi, 1(3) :139-142.
 • Sem, J., Clements, C. (1996) “Tourism and Recreation Management: Strategies for Public Lands”, Parks and Recreation, 31 (9): 92-105.
 • Seymen, A., O. (2002). Turizm İşletmelerinde Oryantosyon Eğitiminin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi ve Buna Yönelik Program Modelinin Oluşturulması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1): 15-25.
 • Siu, V., Tsang, N., Wong, S. (1997). What Motivates Hong Kong’s Hotel Employees?, The Cornell H.R.A.,Quartely, 11: 44-49.
 • Tao, Y.,H., Rosa, Y.,C. (2007), “Typology of teacher perception toward distance education issues – A study of college information department teachers in Taiwan”, Computers & Education, 50: 23-36.
 • Tanç, S. (1999) Benlik Değeri, Umutsuzluk Ve Kariyer Beklentileri, (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuyluoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği, (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tümkaya, S. (2005). Ailesi Yanında Ve Yetiştirilme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,3(4), 445-457.
 • Ünaldı, Z., Köseli, A., Teker, N., Şener, S., Bal, E. (1994). Sağlığın Gelişiminde Toplum Katılımı Sağlık Hizmetlerinin Sorgulanması, Ankara: Pelin Ofset Ltd.Şti.
 • Ünlüönen, K. (2004). Turizm işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998.1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları), Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 108-130.
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm İsletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri Ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3: 218-238.
 • Westefeld J.,S, Whitehard K.,A, Range L.,M. (1990). College and University Student Suicide Trends and Implıcatıons, The Counseling Psychologist, 18(3):464-476.
 • Yalom, İ. (1999). Varoluşçu Psikoterapi, (Çeviren: Zeliha İyidoğan Babayiğit), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Yang B., Clum, G.,A. (1994). Life Stress, Social Support And Problem Solving Skills Predictive Of Depressive Symptoms, Hopelessness And Suicide İdeation In An Asian Student Population: A Test Of Model, Suicide and Life Threatening Behavior, 24(2), 127-139.
 • Yarcan, Ş., Ertuna, E.(2002) “What You Encourage Is What You Get: The Case of Turkish Inbound International Tourism”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 13, Number: 2, 159-183.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yurtseven, R., Dönmez, D.(2003), “Etkinlik Kriteri Olarak Müşteri Tatmini, Örgüt ve Müşteri Boyutuyla Karşılaştırmalı Bir Pilot Araştırma”, Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 132-140.
 • Yüksel, İ. (2003). İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi (Ankara Örneği), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2): 21-38.
 • Zopiatis, A., Constanti, P. (2007). “Human resource challenges confronting the Cyprus hospitality industry”, EuroMed Journal of Business, Vol. 2 No. 2, 2007 pp. 135-153
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Engin ÜNGÜREN

Yazar: Rüya EHTİYAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Üngüren, E , Ehtiyar, R . (2008). GELECEĞİN TURİZMCİLERİNİN UMUTSUZLUK TİPOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 201-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82348