Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 238 - 255 2008-07-01

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

Nail YILDIRIM [1] , Battal ASLAN [2]


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan müdürlerin öğrenme stillerini, yeterlik düzeylerini belirlemek, öğrenme stilleri ile yeterlikleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmak ve araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın çalışma evreni, Tokat merkez ve bağlı ilçelerinde ilköğretimde görev yapan 224 ilköğretim okulu müdürü, 620 müdür yardımcısı, 2700 öğretmen ve 46 ilköğretim müfettişinden oluşmaktadır. Tokat ilinde görev yapan tüm ilköğretim okulu müdürleri ve ilköğretim müfettişleri evreninin tamamı üzerinde çalışılmış, müdür yardımcıları ve öğretmenler için örneklem alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürleri Yeterlik Anketi” ve Kolb tarafından geliştirilen ve güvenliği sınanmış, daha sonra Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik çalışması yapılan “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde, yüzde dağılımları ve ortalamalar hesaplanmış ve karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizinden (F-testi), Kruskall Wallis, Man Whitney U testinden yararlanılmıştır. Öğrenme stilleri ile yeterlik arasındaki ilişki için korelasyona bakılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak .05 dikkate alınmıştır. İlköğretim okulu müdürlerinin yeterliklerinin bazıları ile öğrenme stilleri arasında pozitif veya negatif düşük ilişki görülmektedir
İlköğretim Okulu Müdürleri, Öğrenme Stilleri, Yeterlik
 • AÇIKGÖZ, Kamile Ün (1994). Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları, İzmir: Kanyılmaz Matbaası. 1. Baskı
 • AŞKAR, P. ve AKKOYUNLU, B. (1993). “Kolb Öğrenme Stili Envanteri”. Eğitim ve Bilim Dergisi,Cilt:17, sayı:87, ss.37-47.
 • BAŞAR, Hüseyin (1993). Eğitim Denetçisi: Rolleri, Yeterlikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Pegem Yayını, Ankara.
 • BAYINDIR, Arzu (2000). İlköğretimde Okullarının Yeniden Yapılanması Sürecinde İnsan Kaynaklarının Etkili Kullanılmasında İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yeterlikleri, Onsekiz Mart Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale.
 • BURSALIOĞLU, Ziya (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış, Pegem AYayıncılık, Ankara.
 • DEMİRCAN, Ali (2001). İlköğretim Okulları Müdürleri Yöneticilik Yeterliklerine Ne Derece Sahiptirler, Yıldız Teknik Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • DESMETS ve diğerleri (2004). Learning Stiles of First-Year Students in Medicine and Pedagogigal Sciences, Medical Tacher.
 • DUFF, Angus (1998). Objective Tests, Learning to Learn and Learning Styles, a Comment. Accounting Education 7.
 • ERDEN, Ali (1997). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İnsan İlişkileri Yeterlikleri, Ankara Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara..
 • ERDEN, Münire (2006). Öğrenme Stilleri, Morpa Yayıncılık, İstanbul.
 • ERGİNER, Ergin (2002). Öğrenme Tipleri Envanterinin Geliştirilmesine Yönelik Model Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bolu.
 • ERGÜR, O. Derya (1998). “Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması”, Eğitim ve Bilim Dergisi, sayı: 118, s.57-66.
 • GARNER, Iain,(2000). Problems and Inconsistencies with Kolb’s Learning Styles. Educational Psychology, Vol. 20, No. 3. Sheffield Halam University.
 • GESENTINE, Stephen D. Ve KEIM, Marybelle C. (1998). The Learning Styles of Community College Art Students. Community College Rewiew Volume 24, No. 3
 • GÜVEN, İsmail Hakkı (2002). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya.
 • HWANG, D., HENSON, R. K. (2002). A Critical Review of the Literatüre on Kolb’s Learning Style Inventory with Implications for Score Reliability. Paper presented at the Annual Meeting of The Southwest Educational Research Association. TX, February .
 • KAYES, D. C. (2005). Internal Validity And Reliability Of Kolb’s Learning Style Inventory Version 3, Journal of Business and Psychology, Vol.20, No.2, Winter The George Washington University.
 • KELLY, M (1995). Turning heads: Changes in the Preferred Learning Styles of School Leaders and Menager in the 1990s, School Organisation, 15, pp. 189-201.
 • KOLB, David A (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • LAWRENCE, M.ve VERONICA, M.(1997). “Secondary School Teacher and Learning Style Preferences”, Educational Psychology, Vol. 17, Instıtute of Education, University of Warwick, Coventry.
 • LOO, Robert (2002). The Distribution of Learning Styles and Types for Hard and Soft Business Majors, Educational Psychology, Vol. 22, No,3. University of Lethbridge.
 • MADDEN, J. Thomas (1986). A study to Determine The Relationship Between Learning Style, Leadership Style and Leader Effectiveness. Loyala University of Chicago.
 • MUTLU, M., AYDOĞDU, M.(2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Kuramı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı; 13, Denizli.
 • ORAL, Behcet (2003). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi”, Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı:35.
 • ROBINSON, Jill L.(2005) Individual Learning Styles and Their Relationship to Leadership Styles. The Degree of Doctor of Philosophy in Psychology, Claremont, California.
 • ROSOVSKI, Henry (1990). Üniversite. (Çev: Süreyya Ersoy), Tübitak yayınları,14.Basım.
 • ŞAHİN, A.A. (2000). “İlköğretim Yöneticilerinin Yeterlilikleri”, Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:22.
 • TÖREMEN, Fatih (2003). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160.
 • TRULUCK, J. E. and COUNTENAY, B. C. (1999). “Learning Style Prefences Among Older Adults”. Educational Gerontology, The University of Georgia.
 • UYGUN, Timur.(2004) İlköğretim Okulu Müdürlerinin Katılımcı Yönetim Yeterlilikleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.
 • WEISER, F.(1971). Learning Profiles and Managerial Styles of Menagers. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sloan School of Menagement.
 • WYRICK, A. David. (2003). “Understanding Learning Styles to be a More Effective Team Leader and Engineering Manager”, Engineering Menagament Journal, Mar Vol. 15, Iss. 1; pg. 27. Rolla.
 • ** Bu makale, Araştırmacı tarafından İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Bilim Dalında Doktora tezi olarak Ağustos 2007 tarihinde kabul edilmiştir.
 • *Prof. Dr. Battal ASLAN. Tez Danışmanı. İnönü Üniv. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Abd
 • * Dr. Nail YILDIRIM Tokat MEM, Çamağzı İlköğretim Okulu Müdürü
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nail YILDIRIM

Yazar: Battal ASLAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Yıldırım, N , Aslan, B . (2008). İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 238-255 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82350