Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 313 - 324 2008-07-01

TURİZMDE MEVSİMLİK TALEP DALGALANMALARININ AZALTILMASINDA FUTBOL ORGANİZASYONLARININ ETKİSİ
TURİZMDE MEVSİMLİK TALEP DALGALANMALARININ AZALTILMASINDA FUTBOL ORGANİZASYONLARININ ETKİSİ

Kurban ÜNLÜÖNEN [1] , Mikail KARA [2] , Cüneyt TOKMAK [3]


Konaklama işletmeleri diğer turizm işletmeleri gibi talepteki mevsimlik dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için alternatif faaliyetlerle turizm mevsimi dışındaki (düşük sezon) atıl kapasitelerini değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinin yaşadığı mevsimlik dalgalanma probleminin çözümüne, futbol organizasyonlarının ne derece katkı sağladığını ortaya çıkarmaktır. Çalışma gerçekleştirilirken konu ile ilgili literatür tarandıktan sonra anket tekniği ile konaklama işletmelerinden veri toplanmıştır. Futbol takımı ağırlayan konaklama işletmeleri, mevsimlik talep dalgalanmalarının olumsuz etkilerinin azaltılmasında, futbol organizasyonlarının kısmen etkili olduğunu belirtmişlerdir
Talep Dalgalanmaları, Mevsimlik Yoğunlaşma, Konaklama İşletmeleri
 • ALLAN, G., DUNLOP, S. and SWALES, K. (2007). The Economic Impact of Regular Season Sporting Competitions: The Glasgow Old Firm Football Spectators as Sports Tourists. Journal of Sport Tourism, 12(2), 63-97.
 • BATMAN, O. (1999). Otel İşletmelerinin Yönetimi, Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • BAUM, T. ve LUNDTORP, S. (2001). Seasonality in Tourism, UK: Elsevier Science.
 • BRAMWELL, B. (2004). Coastal Mass Tourism; Diversification and Sustainable Development in Southern Europe, Toronto: Channel Wiew Publications.
 • GETZ, D., CARLSEN, J. and MORRISON, A. (2004). Family Business in Tourism and Hospitality. Cambridge: Cabi Publishing.
 • HINCH, T. and HIGHAM, J. (2003). Aspects of Tourism, 13: Sport Tourism Development, Clevedon - Buffalo - Toronto – Sydney: CHANNEL VIEW PUBLICATIONS.
 • HOLLOWAY, J. C. (1991). The Business of Tourism, Third Edition, London : Pitman Publishing.
 • İÇÖZ, O. ve KOZAK, M. (2002). Turizm Ekonomisi, 2. Basım, Ankara: Turhan Kitapevi.
 • İLKİN, A. ve DİNÇER, M. Z. (1991). Turizm Kesiminin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, İstanbul: Ekonomik ve Sosyal Sorunlar- Çözüm Önerileri Dizisi 2.
 • JOHNSON, P. and THOMAS, B. (1993). Choice and Demand in Tourism, 2. Basım, England : Mansell Publishing Limited.
 • KOÇ, E. (2005). New Product Development in the Turkish Tourism Market: The Case of Football Tourism. Journal of Sport Tourism, 10(3), 165-173.
 • KOZAK, N., KOZAK, M. ve KOZAK, M. (2001). Genel Turizm, İlkeler-Kavramlar, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • LUNDBERG, E., KRISHNAMOORTHY, D., STAVENGA, M. ve MINK,H. (1995). Tourism Economics, USA: John Wiley &Sons, Inc.
 • LOVELOCK, H. C. (1984). Services Marketing : Text, Cases & Readings, New Jersey : Englewood Cliffs , Prentice- Hall, Inc.
 • MORALES, A. F. (2003). Decomposing Seasonal Concentration. Annals of Tourism Rerearch, 30(4), 942-956.
 • OLALI, H. (1968). Ege Bölgesi Turizmi ve Turizmin Mevsimlik Karakteri, Bornova: Ege Üniversitesi Matbaası.
 • OLALI, H. ve KORZAY, M. (1989). Otel İşletmeciliği, İstanbul: Yön Ajans.
 • ÖNER, Ç. (1997). Seyahat Ticareti, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • OUERFELLI, C. (2008). Co-integration Analysis of Quarterly European Tourism Demand in Tunisia. Tourism Management, 29, 127-137.
 • ÖZTÜRK, A. S. (1998). Hizmet Pazarlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • PEARCE, D. (1989). Tourist Development, Second Edition, New York: John Wiley& Sons Inc.
 • SHAW, G. and WILLIAMS, A. M. (2004). Tourism and Tourism Spaces, London: Sage Publications, Incorporated.
 • USTA, Ö. (2001). Genel Turizm, İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • USAL, A. ve ORAL S. (2001). Turizm Pazarlaması, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • WITT, F. S., BROOKE, M. Z. ve BUCKLEY, P. J. (1995). The Management of International Tourism, New York : Routledge.
 • www.kultur.gov.tr, 20 Ocak 2008, 14:00.
 • www.unwto.org, 05 Mart 2008, 14:30.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kurban ÜNLÜÖNEN

Yazar: Mikail KARA

Yazar: Cüneyt TOKMAK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Ünlüönen, K , Kara, M , Tokmak, C . (2008). TURİZMDE MEVSİMLİK TALEP DALGALANMALARININ AZALTILMASINDA FUTBOL ORGANİZASYONLARININ ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 313-324 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82355