Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 16 - 30 2011-09-01

A STUDY INTO THE HUMAN FIGURE DRAWINGS OF PRESCHOOL STUDENTS DEPENDING ON GENDER IN TERMS OF DEVELOPMENT ASPECT
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

H. Elif DAĞLIOĞLU [1] , Ümit DENİZ [2]


Abstract The current study, which was carried out to determine the human figure drawings of preschool students depending on gender in terms of developmental aspect is a descriptive study. A total 235 students attending to official kindergartens and the ones within primary schools under the Ministry of Education, in the city of Bolu were included in the study. The human figures that were made to draw by the students in order to collect data were analyzed through the method of "Human Figure Drawing" of Koppitz used for the children at the age of 5-12. The data obtained were analyzed in the program of SPSS 11.5. The correlation of each item with gender, with each age group in itself, was examined through chi-square. It was found that there was a correlation between gender and many items in the statistical analyses. Keywords: Preschool period, drawing improvement, human figure drawing.
Öz Okul öncesi dönem çocuklarının insan figürü çizimlerinin gelişimsel açıdan cinsiyete göre incelenmesi amacı ile yapılan bu araştırma, betimsel türde bir çalışmadır. Araştırmaya Bolu il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim bünyesindeki anasınıflarına devam eden toplam 235 çocuk alınmıştır. Veri toplamak amacı ile çocuklara çizdirilen insan figürleri, Koppitz'in 5-12 yaş çocuklar için kullanılan "İnsan Figürü Çizim" yöntemi kullanılarak, incelenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 paket programı ile değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken, her yaş grubu kendi içinde olmak üzere, cinsiyet ile her bir itemle arasındaki ilişkiye ki-kare testi ile bakılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde, birçok item ile cinsiyet arasında ilişkinin olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, resim gelişimi, insan figürü çizimi
Okul öncesi dönem, resim gelişimi, insan figürü çizimi
 • Artut, K. (2004). Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1), 223-234.
 • Artut, K. (2007). Okul öncesinde resim eğitimi. Ankara: Anı yayıncılık
 • Bensur, B.J., Eliot, J., & Hedge, L. (1997). Cognitive Correlates of Complexity of Children’s Drawings. Perceptual and Motor Skills, 85, 1079-1089.
 • Case R., & Okamoto, Y. (1996). The Role of Central Conceptual Structures in The Development of Children’s Thought. Monographs of the Society for Research in Child Development, 246 (61), 1-2.
 • Case, R. (1985). Intellectual development: Birth to childhood. Orlando, FL: Academic Press.
 • Cherney, I. D., Seiwert, C.S., Dickey, T.M. ve Flichtbeil, J.D. (2006). Children’s Drawings: A mirror to their minds. Educational Psychology. 26(1), February, p:127-142
 • Cox, M. V. (1985). One object behind another: Young children’s use of array-specific or viewspecific representation. N. H. Freeman & M. V. Cox (Eds.), Visual order: The nature and development of pictorial representation (pp. 188–200). Cambridge UK: Cambridge University.
 • Cox, M.V. (1992). Children’s drawings. Harmondsworth, UK: Penguin.
 • Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M. ve Şimşek, Z. (1998). Türkiye ruh sağlığı profili raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara.
 • Freeman, N.H. (1980). Strategies of representation in young children: Analysis of spatial skills and drawing processes. London: Academic Press.
 • Golomb, C. (2004) The child’s creation of a pictorial world. Mahwah,Nj:Lawrence Erlbaum Assosiates.
 • Goodenough, F. (1926) Measurement of ıntelligence by drawings (New York, NY, Harcourt, Brace & World).
 • Hammer, E.F. (1997). Advances in projective drawing interpretation. Springfield, IL: Thomas.
 • Harris, D. B. (1963). Children’s drawings as measures of intellectual maturity: revision and extension of the Goodenough Draw-a-Man Test. New York: Harcourt, Brace And World, Inc.
 • Herberholz, D.W.(1985). Developing artistic and perceptual awareness: Art practice in the elementary classroom.(5th edition) W.C. Brown (Dubuque, Iowa).
 • Kargı, E. ve Erkan, S. (2004). Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının incelenmesi (Ankara il örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (135-144).
 • Kellogg, R. (1969). Analizing children’s art. Palo Alto. CA: Mayfield.
 • Kırışoğlu, O.T. (2002). Sanatta eğitim. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık,
 • Koppitz, E. M. ( 1968). Psychogical evaluation of children’s human drawings. New York: Crune and Stratton.
 • Koppitz, E. (1984). Psychological evaluation of human figure drawings by middle school pupils. London: Grune &Stratton.
 • La Voy, S. K. Pederson, W. C., Reitz, J. M., Brauch, A. A., Luxenberg, T.M., & Nofisnger, C.C. (2001). Children’s drawings: A cross-cultural analysis from Japan and the United States. School Psychology İnternational, 22, 53-63.
 • Lonigan, C.J., Shanon, M.P, Finch, A.J., Daugherty, T.K., ve Taylor, C.M. (1991). Children’s reactions to a natural disasters: Symptom severity and degree of exposure. Advances in Behavior Research and Therapy, 13, 135-154.
 • Lowenfeld, V. (1947). Creative and mental growth. New York: Macmillan.
 • Machover, K. (1949). Personality projection in the drawings of the human figure. Springfield IL: C C Thomas.
 • Malchiodi, C.A. (1998).Çocukların resimlerini anlamak (çev: T. Yurtbay) İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Satake, H., Yoshida, K., Yamashita, H., Kinukawa, N. & Takagishi, T. (2003). Agreement between
 • parents and teachers on behavioral/emotional problems in Japanese school children using the
 • child behavior checklist. Child Psychiatry and Human Development, 34 (2), 111-126.
 • Schirrmacher, R. (1998). Arts and creative development for young children. USA, Delmar Publishers Inc.
 • Tallandini, M. A., & Valentini, P. (1991). Symbolic prototypes in children’s drawings of schools. Journal of Genetic Psychology, 152, 179-190.
 • Yavuzer, H. (1995). Resimleriyle çocuk, , 5. Baskı. İstanbul:Remzi Kitabevi
 • Yavuzer, H. (2000). Resimleriyle çocuk. 8. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi,
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: H. Elif DAĞLIOĞLU

Yazar: Ümit DENİZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Dağlıoğlu, H , Deniz, Ü . (2011). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 16-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82563