Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 167 - 179 2011-09-01

A STUDY AIMED AT SAVING BEHAVIORS OF FAMILIES AND INVESTMENT METHODS OF THESE SAVINGS IN TURKEI
TÜRKİYE'DE AİLELERİN TASARRUF YAPMA ALIŞKANLIKLARI VE TASARRUFLARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Osman ULUYOL [1]


Abstract The positive surplus between incomes and expenses of economic units is being called savings. Economic units which have income surplus protect these savings in different ways. These saving are being invested sometimes in productive but often in unproductive ways. In the developing countries such as Turkey, because of steady resourse insufficiency for investments, the investment of savings in most productive ways is vital. The aim of this study is to investigate whether the turkish families have income surplus, and to find out how to invest the families this surplus if they have, and to bring some proposals to make these savings more productive. Key words: saving, investment of savings, money under mattress, savings behaviors, Jel Classification: D12, D14, D31, E21
Öz Tasarruflar ekonomik birimlerin gelirlerinin giderlerinden fazla olan kısmı olarak ifade edilmektedir. Gelir fazlası olan birimler bu fazlalıklarını çeşitli şekillerde değerlendirmektedir. Bu birikimler bazen verimli ama genellikle verimsiz şekillerde değerlendirilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) yatırımlar için sürekli olarak kaynak sıkıntısı çekildiğinden tasarrufların en verimli şekillerde değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk ailesinin gelir fazlası olup olmadığını, gelir fazlalığı olanların bu fazlalığı değerlendirme biçimlerini ortaya koymak ve bu tasarrufların daha verimli hale getirilebilmesi için öneriler geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Tasarrufların Değerlendirilmesi, Yastıkaltı, Tasarruf Alışkanlıkları. Jel Sınıflaması: D12, D14, D31, E21
Tasarruf, Tasarrufların Değerlendirilmesi, Yastıkaltı, Tasarruf Alışkanlıkları
 • ARAS, Osman Nuri (2000), “Türkiye’nin Kalkınma Sorunu ve Çözüm Noktasında Özel Finans Kurumları”, Journal of Qafkaz University, Number I, Volume III, ss. 94-110.
 • BOZKUŞ, Sezer ve ÜÇDOĞRUK, Şenay (2007), “Hanehalkı Tasarruf Tercihleri, Türkiye Örneği”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • CEYLAN, Ali ve KORKMAZ, Turhan (2006), İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, 9. Baskı, Bursa.
 • ÇAPÇIOĞLU, İhsan (2003), Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Ailesi Paneli, AÜİFD Cilt XLIV, Sayı 2. EĞİLMEZ, Mahfi (2008), “Yoksul ve Borçlu Türkiye”, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=250894, Erişim Tarihi: 22.03.2008.
 • EKİNCİ, Aykut ve GÜL, Ekrem (2007), “ Türkiye’de Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Uygulamalı Bir Analiz (1960-2004). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 19, Aralık, ss. 167-184.
 • http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/191769-Genclik-birikim-yapmiyor.aspx (Erişim Tarihi, 09.12.2004).
 • HAYTA, Ateş Bayazıt (2008), “Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2008, Cilt. 16, Sayı. 2, ss. 345-358.
 • KARABIYIK, Lale ve ANBAR, Adem (2010), “Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss. 44-57.
 • KARLUK, Rıdvan (2001), “Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı”, Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye Sempozyumu.
 • RİJCKEGHEM, Van Caroline ve ÜÇER, Murat (2008), “Türkiye’de Özel Tasarruf Oranının Gelişimi ve Belirleyicileri. Ekonomi Politikaları Açısından Bir Değerlendirme”, Araştırma Notu 02- 08 Haziran Ekonomik Araştırma Forumu, Tüsiad Koç Üniversitesi.
 • RİJCKEGHEM, Van Caroline ve ÜÇER, Murat (2009), Türkiye’de Özel Tasarruf Oranının Evrimi ve Başlıca Belirleyicileri. Doğru Politikalar İçin Çıkartılacak Dersler, Yayın No: Tüsiad-T/2009-02/482.
 • SİNHA, D. (1998), “The Role Of Saving In Pakistan's Economic Growth”, The Journal of Applied Business Research,Vol.15, Number.1;79-85.
 • SUİÇMEZ, Halit (2010), “Ekonomik İsraf ve Verimlilik”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Nisan.
 • SUSAM, Nazar ve BAKAR, Ufak (2008), “Kriz Süreci Makroekonomik Değişkenleri Nasıl Etkileyecek?”, Maliye Dergisi, Sayı, 155, Temmuz-Aralık. ________, “Özel Tasarrufu Daha da Artırmak Pek Kolay Görünmüyor”, http://www.finans.ekibi.net/forum/printthread.php?tid=5326, Erişim Tarihi: 20.07.2009.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman ULUYOL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Uluyol, O . (2011). TÜRKİYE'DE AİLELERİN TASARRUF YAPMA ALIŞKANLIKLARI VE TASARRUFLARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 167-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82572