Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 61 - 78 2011-03-01

THE OPINIONS OF THE SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE DISCIPLINE PROBLEMS IN THE CLASSROOMS AND THE DISCIPLINE TECHNIQUES USED TO DEAL
İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI DİSİPLİN SORUNLARINA VE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abidin DAĞLI [1] , Nigah BAYSAL [2]


Abstract The purpose of this study was to determine the second level of primary school teachers' opinions regarding the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems.. A random sample of 720 second level teachers serving in 43 schools was selected from the population. The data were collected by means of two parts of questionnaire titled "Student Discipline Problems in the Classroom" and "Discipline Techniques Used to Deal with Discipline Problems", which was designed by Aksoy (1999). The data were analyzed by employing descriptive data analysis procedures including percentages, mean scores and Chi-square test. Study findings are as follows: Among teachers' opinions about the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems, there were significant differences depending on their teaching experiences and genders. The three most frequently encountered discipline problems to be identified were talking without permission, complaining about classmates and disruptive / excessive talking; the top three techniques used to deal with students' disruptive behaviors identified were warning students through body language, talking to the student after class and redirecting the student attention. Key Words: Primary school, classroom management, discipline problems and discipline techniques.
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim II. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki 86 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 2083 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden random yöntem ile seçilen 43 okuldan 740 öğretmene anket uygulanarak araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Ancak, uygulanan anketlerin 720'si değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Aksoy (1999) tarafından hazırlanan ölçme aracının "Sınıfta Karşılaşılan Disiplin Sorunları" ve "Sınıfta Karşılaşılan Disiplin Sorunlarına Karşı Kullanılan Çözüm Yolları" başlıklı bölümleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı toplam 42 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzde hesaplamaları, ortalama değer ve Ki-Kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; (1) öğretmenlerin mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenlerine göre; disiplin sorunlarına ve disiplin sorunlarına karşı kullandıkları çözüm yollarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark olduğu, (2) sınıfta en sık karşılaştıkları ilk üç disiplin sorunu olarak da, öğrencilerin "izin istemeden konuşmaları", "birbirilerini gereksiz yere şikâyet etmeleri" ve "birbirileriyle ders dışı konuşmaları" olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına karşı kullandıkları ilk üç çözüm yolları ise; "öğrenciyi vücut diliyle uyarmak", "öğrenci ile dersten sonra konuşmak" ve "öğrencinin dikkatini başka yöne çekmek" dir.
İlköğretim, sınıf yönetimi, disiplin sorunları ve çözüm yolları
 • Akçadağ, T. (2008). Etkili Sınıf Yönetimi. (Ed. H. Kıran). Sorun Davranışların Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aksoy, N. (1999). Clasroom Management and Student Discipline in Elemantary Schools of Ankara. (Unpublished Doctoral Dissertation). USA: University of Cincinnati.
 • Alkan, H. B. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri ve Okulda Şiddet. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Allen, D. (2005). An Investigation of Secondary Educators’ Knowledge and Use of Clasroom Discipline Management Models. (Unpublished Doctoral Dissertation / Yayınlanmamış Doktora Tezi). USA: Texas Woman’s University.
 • Atıcı, M. (2007). A Small-Scale Study on Student Teachers' Perceptions of Classroom Management and Methods for Dealing with Misbehaviour. Emotional and Behavioural Difficulties, 12:1, 15 – 27.
 • Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bal, T. (2005). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Anlayışları ve Kullandıkları Disiplin
 • Yöntemleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başar, H. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Beşdok, D. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Önleyebilme Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom Management and Discipline: Methods to Facilitate Cooperation and
 • Instruction. USA: Longman.
 • Celep, C. (2008). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cemaloğlu, N. & Kayabaşı, B. (2007). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ile Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Disiplin Modelleri Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayı 2, 123-155.
 • Cipani, E. (1993). Disruptive Behavior: Three Techniques to Use in Your Classroom. Virginia: Council for Exceptional Children.
 • Curwin, R. L. & Mendler, A. N. (1999). Discipline with Dignity. USA: ASD
 • Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çetin, Y. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Problemleri ile İlgili Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doyle, W. (1986). Classroom Management Techniques and Student Discipline. Paper Prepared for the Student
 • Discipline Strategies Project. USA: Washington.
 • Edwards, H. C. (2000). Classroom Discipline and Management. USA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Geiger, B. (2000). Discipline in K through 8th Grade Classrooms. Education. Winter 2000, 121(2), 383-394.
 • Glasser, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. (Çev. U. Kaplan). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Gordon, T. (2003). Teacher Effectiveness Training. New York: Three Rivers Press.
 • Hardin, C. J. (2008). Effective Classroom Management. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • İpşir, D. (2002). Sınıf Yönetiminde; Öğrencilerle Sağlıklı İletişim Kurabilmenin ve Olumlu Sınıf Ortamı Yaratmanın Rolleri. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 153-154, Kış-Bahar 2002.
 • Jones, V. & Jones, L. (2007). Comprehensive Classroom Management: Creating Communities of Support and Solving Problems. USA: Pearson Education, Inc.
 • Kauffman, J. M., Mostert, M. P., Trent, S. C. & Pullen, P. L. (2006). Managing Classroom Behaviour: A Reflective Case-based Approach. USA: Pearson Education, Inc.
 • King, I. L. (1990). Production of a Videotape on Discipline to Help Student Teachers Improve Their Classroom Management Skills. Paper Presented at the Annual Meeting of the Association of Tecaher Educators. USA: Las Vegas.
 • Korkmaz, İ. (2007). Sınıf Yönetimi. (Ed. Z. Kaya). İstenmeyen Davranışların Önlenmesi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • LaGrand, E. L (1969). Discipline in the Secondary School. New York: Parker Publishing Company, Inc.
 • Lewis, R., Romi, S., Katz, Y. J. & Qui, X. (2008). Students’ Reaction to Classroom Discipline in Australia, Israel, and China. Teaching and Teacher Education. 24: 715–724.
 • Martin, N. K. ve Yin, Z. (1997). Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management Style: Differences Between Male and Female Teachers. Paper Presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association. USA: Austin.
 • Öztürk, B. (2007). Sınıf Yönetimi. (Ed. E. Karip). Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özyürek, M. (2005). Olumlu Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Palancı, Y. (2004). Diyarbakır İl Merkezindeki İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıfları ile Lise Öğrencilerinde Sigara- Alkol-Uyuşturucu Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
 • Pehlivan Aydın, İ. (2002). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Porter, L. (2007). Behaviour in Schools: Theory and Practice for Teachers. England: Open University Press.
 • Rosen, L. (2005). School Discipline. USA: Corwin Press.
 • Sadık, F. & Doğanay, A. (2007). Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarla İlgili Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerinin Karşılaştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (1), 2007, 539-560.
 • Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirmelerine göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Değiştirmek ve Düzeltmek Amacıyla Yararlanılan Stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XIX (1), 2006, 167-187.
 • Savage, T. V. (1999). Teaching Self-Control Through Management and Discipline. USA: Allyn & Bacon.
 • Sayın, N. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışların Nedenlerine İlişkin Görüşleri ile İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tauber, R. T. (1999). Classroom Management: Sound Theory and Effective Practice. USA: Bergin & Garvey.
 • Temel, A. (2005). Okulda ve Sınıfta Disiplin. Gençlik ve Rehberlik Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, 27-28 Haziran, İstanbul http://www.maltepe.edu.tr/05ihaber/rehisempozyum/aliitemel.doc. [Erişim Tarihi: 20.06.2008].
 • Tertemiz, N. (2000). Sınıf Yönetimi. (Ed. L. Küçükahmet). Sınıf Yönetimi – Disiplin. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tulley, Michael ve Chiu, Lian Hwang. (1995). Student Teachers and Classroom Discipline. The Journal of Educational Research. January/February Vol.88 No.3, 164-171.
 • Türnüklü, A. (2000a). Sınıf İçi Davranış Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Kış 2000, Sayı 21, 141–152.
 • Türnüklü, A. (2000b). Türk ve İngiliz İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Davranış Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Yaz 2000, Sayı 23, 449–466.
 • Türnüklü, A. & Galton, M. (2001). Students' Misbehaviours in Turkish and English Primary Classrooms. Educational Studies. 27(3), 291 – 305.
 • Wolfgang, C. H. (2005). Solving Discipline and Classroom Management Problems: methods and models for today’s teachers. USA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Yalçınkaya, M. & Küçükkaragöz, H. (2006). Sınıf Yönetimi. (Ed. M. Yılman). Sınıfta Disiplin Kuralları Belirleme ve Uygulaması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yiğit, B. (2007). Sınıf Yönetimi. (Ed. M. Şişman & S. Turan). Sınıfta Disiplin ve Öğrenci Davranışının Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abidin DAĞLI

Yazar: Nigah BAYSAL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Dağlı, A , Baysal, N . (2011). İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI DİSİPLİN SORUNLARINA VE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 61-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82633