Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 210 - 228 2011-03-01

JOB SATISFACTION, BURNOUT AND DEPRESSION IN SOCIAL WORKERS: A FIELD STUDY IN DIYARBAKIR
SOSYAL HİZMET KURUMU ÇALIŞANLARINDA İŞ MEMNUNİYETİ, TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON: DİYARBAKIR İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Rıfat BİLGİN [1] , Abdurrahim EMHAN [2] , Yasin BEZ [3]


Abstract In this study, job satisfaction, burnout and depression levels of social service sector employees were investigated. A form for collecting demographical variables and the scales to determine job satisfaction, burnout and depression were distributed to 175 staff working in the social services that were within the scope of the study. Of them, the data collected from 115 employees were included in the study. There was no significant difference between the units of social services in terms of job satisfaction. Employee burnout levels were found to be different both across the units of social services and various demographical variables. Employees working in rehabilitation units were found to have higher depression scores than those working in orphanage houses. On the other hand, the job satisfaction level of employees was found to be negatively correlated both with burnout and depression levels. Key Words: Job Satisfaction, Stress, Burnout, Depression, Social Workers.
Öz Bu çalışmada sosyal hizmet kurumlarında çalışanların iş memnuniyetleri, tükenmişlik ve depresyon düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamındaki kurum çalışanlarına iş memnuniyeti, tükenmişlik ve depresyon ölçeği ile demografik değişkenlerden oluşan 175 tane anket uygulanmış, ancak bunlardan 115'i değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda iş memnuniyeti açısından çalışılan sosyal hizmet birimleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Çalışanların tükenmişlik düzeylerinde hem çalışılan birimler açısından hem de çeşitli demografik değişkenler açısından bazı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bakım ve rehabilitasyon birimlerinde çalışanların depresyon skorlarının çocuk yuvası ve yetiştirme yurdunda çalışanlardan daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışanların iş memnuniyeti ile tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasında negatif doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İş Memnuniyeti, Stres, Tükenmişlik, Depresyon, Sosyal Hizmet Çalışanları. Abstract In this study, the social service sector employees' job satisfaction, burnout and depression levels were investigated employees within the scope of research distributed 175 questionnaires consisting of demographic variables, burnout and depression scale 175 units distributed, but 115 of them have been assessed. As a result of the analysis made in terms of job satisfaction there was no difference between the units. Employee burnout levels were found to be some differences in terms of various demographic variables in both units. Employees working in rehabilitation units have more depression scores than employee working orphanage house. In addition, between employees job satisfaction and burnout-depression levels negative linear relationship were found. Key Words: Job Satisfaction, Burnout, Depression, Social Workers.
İş Memnuniyeti, Stres, Tükenmişlik, Depresyon, Sosyal Hizmet Çalışanları
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rıfat BİLGİN

Yazar: Abdurrahim EMHAN

Yazar: Yasin BEZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Bilgin, R , Emhan, A , Bez, Y . (2011). SOSYAL HİZMET KURUMU ÇALIŞANLARINDA İŞ MEMNUNİYETİ, TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON: DİYARBAKIR İLİ ALAN ARAŞTIRMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 210-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82641