Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 423 - 442 2011-03-01

Evaluatıon Of The New 2005 Elementary Educatıon Scıence & Technology Currıculum Based On Vıews Of Teachers, School Dırectors And School Inspectors
YENİ ( 2005 ) İLKÖĞRETİM FEN ve TEKNOLOJİ PROGRAMININ ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE MÜFETTİŞLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sinan YÖRÜK [1] , Adil YAVUZ [2] , Ersin KIVRAK [3]


Abstract This study aims to examine and evaluate the views of teachers, school directors and school inspectors based on parameter such as "gender", "seniority basis", "academic background" and "the participants' roles in teaching-learning process" in terms of the 2005 elementary education science and technology curriculum. This study was implemented in 2008-2009 academic year by 153 teachers, school directors and inspectors from 69 different schools in the province of Afyonkarahisar, and its districts-Sandıklı and Hocalar. As an evaluation form, a survey with two sections were applied. In the first section there were questions to learn the participants' personal information; in the second section, there were 38 questions aimed at identifying their views of the new 4th grade science and technology curriculum. For the data obtained from this survey, Independent Samples T-Test and One-Way ANOVAs were used. The results suggested that school directors and teachers stated some deficiencies of the new science and technology curriculum in terms of its content, teaching-learning process and its objectives. However, "evaluation and assessment" part was considered to be successful. On the other hand, school administrators expressed more positive opinions than teachers. Co-directors reported either inconsistent or similar opinions for all aspects of the curriculum. Inspectors however, indicated that the curriculum, in general, is consistent with its objectives, but there is some inefficiency in some parts. Key Words: Primary education, curriculum, teachers, primary school inspectors, administrators, science and technology.
Bu çalışmada 2005 ilköğretim Fen ve Teknoloji programı, yönetici, öğretmen ve müfettiş görüşlerinin, "cinsiyet", "görev", "mesleki kıdem" ve "öğrenim durumu" değişkenlerine bağlı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma, Afyonkarahisar il evreninde, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde bulunan 69 okul örnekleminde 153 yönetici, öğretmen ve müfettişin katılımı ile 2008-2009 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme formu olarak iki bölümden oluşan bir anket çalışmasından oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgileri, ikinci bölümde katılımcıların yeni 4. sınıf Fen ve Teknoloji ders programı ile ilgili görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan otuz sekiz soru bulunmaktadır. Anketten elde edilen verilere uygun olarak ilişkisiz örneklemler t-testi (İndependent Samples T Test) ve tek faktörlü varyans analizi (one-way anova) uygulanmıştır. Bulgular sunucunda bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri, yeni fen ve teknoloji dersi programının ölçme değerlendirme dışındaki boyutlarında (içerik, öğrenme – öğretme süreci, amaçlar) eksikliklerinin olduğunu düşünmektedirler. Müfettişler ise programı genel itibariyle amaca uygun olduğunu belirtmişlerdir.
İlköğretim, program, öğretmen, müfettiş, yönetici, fen ve teknoloji
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan YÖRÜK

Yazar: Adil YAVUZ

Yazar: Ersin KIVRAK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Yörük, S , Yavuz, A , Kıvrak, E . (2011). YENİ ( 2005 ) İLKÖĞRETİM FEN ve TEKNOLOJİ PROGRAMININ ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE MÜFETTİŞLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 423-442 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82653