Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EXAMINING MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS' VIEWS ON GAMES USED IN EDUCATION IN TERMS OF CULTURE, EDUCATION AND ASSOCIATION

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1915 - 1932, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.885739

Öz

Kaynakça

 • Başün, A. R., & Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları
 • Baykul, Y. (2020). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar). Ankara: Pegem Akademi
 • Berber, A. (2018). Oyunlaştırma-oynayarak başarmak. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bhola, V.A. (2016). Playing towards success: Reducing math anxiety through play-based learning approaches (Unpublished master thesis). University of Toronto. Canada.
 • Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational Studies in Mathematics 19, 179-191.
 • Bock, P. K. (2003). İnsan davranışının kültürel temelleri (N. S. Altuntek, çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
 • Buchheister, K. E., Jackson, C., & Taylor, C. E. (2017). Maths games: A universal design approach to mathematical reasoning. Australian Primary Mathematics Classroom APMC, 22 (4), 7-12.
 • Curtain-Phillips, M. (1999). Math attack: How to reduce math anxiety in the classroom, at work, and in everyday personal use. Morris Publishing, Kearney, NE, USA.
 • Çelik, H. C. (2020). The effect of modelling, collaborative and game-based learning on the geometry success of third-grade students. Education and Information Technologies, 25 (1), 449-469.
 • Çetin, E. (2013). Tanımlar ve temel kavramlar. M.A. Ocak (Edt.), Eğitsel dijital oyunlar kuram, tasarım ve uygulama içinde (s.2-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deryakulu, D. (2000). Sınıfta demokrasi. Editör: A. Şimşek. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Duran, M., & Kaplan, A. (2014). Matematiksel kavramlarla geliştirilen “kelimeden kavrama” oyununa ilişkin öğrenci-öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 155-173.
 • Ekonesi, O.R., & Ekwueme, C. O. (2011). The roles of games in teaching and learning of mathematics in junior secondary schools. Global Journal of Educational Research, 10 (2), 121-124.
 • Ernest, P. (1986). A rationale for their use in the teaching of mathematics in school. Mathematics in School, 15 (1), 2-5.
 • Fasheh, M. (1982). Mathematics, culture and authority. For the Learning of Mathematics, 3(2), 2–8.
 • Gülay-Ogelman, H. (2016). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Haylock, D., & Thangata, F. (2007). Key concepts in teaching primary mathematics. London: SAGE Publications Ltd.
 • Ifenthaler, D., Eseryel, D., & Ge, X. (2012). Assessment for game-based learning. In D. Ifenthaler, D. Eseryel, & X. Ge (Ed.), Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives (pp. 1-10). New York: Springer Science+Business Media. Doi: 10.1007/978-1-4614-3546-4_1.
 • Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches (fifth edition). London: Sage Publications.
 • Lim-Teo, S. K. (1991). Games in the mathematics classroom. Teaching and Learning, 11 (2), 47–56
 • Martinie, S. (2005). Families ask: Games in the middle school. Mathematics Teaching in the Middle School, 11 (2), 94-95.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moyer, P. (2001). Making mathematics culturally relevant. Mathematics teaching 176, 3-5. https://www.atm.org.uk/write/mediauploads/journals/mt176/non-member/atm-mt176-03-05.pdf adresinden erişildi.
 • Özata, M., & Coşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (3), 662-683. Doi: 10.17860/mersinefd.619983
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods integrating theory and practice (Fourth edt.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Pehlivan, H. (2005). Oyun ve öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Punch, K. (2006). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage Publications.
 • Rossnan, S. (2006). Overcoming math anxiety. Mathitudes, 1(1), 1-4.
 • Russo, T., Russo, J., & Bragg, L. A. (2018). Five principles of educationally rich mathematical games. Australian Primary Mathematics Classroom APMC, 23 (3), 30-34.
 • Shute, V. J., & Ke, F. (2012). Games, learning, and assessment. In D. Ifenthaler, D. Eseryel, & X. Ge, (2012). Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives (pp. 43-58), New York: Springer Science+Business Media. Doi: 10.1007/978-1-4614-3546-41
 • Sarıoğlu, C. (2020). Birleştirilmiş sınıflarda oyun. Murat Kurt (Edt.) İlkokulda alternatif eğitim uygulamaları içinde (s. 98-119). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, Ç. (2019). Öğretim teknikleri I. A. S. Saraçoğlu, & A. Küçükoğlu, (Edt.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 247-285). Ankara: Pegem Akademi
 • Tamer-Gencer, Z. (2011). Çok kültürlü toplumlarda iletişim: Divriği örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 186-205.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Van de Walle, J. A., Folk, S., Karp, K.S., & Bay-Williams, J. M. (2009). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (7th ed.). Toronto: Pearson.
 • Yazar, T. (2019). Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar. T. Yanpar-Yelken, & C. Akay (Edt.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi.

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE KULLANILAN OYUNLARIN KÜLTÜR, EĞİTİM VE İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1915 - 1932, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.885739

Öz

Bu araştırmanın amacı oyunla matematik öğretiminde ortaokul matematik öğretmenlerinin deneyimlerini incelemektir. Ayrıca çalışmada oyunla matematik öğretiminde kültür olgusunun yeri ve etkisi, bir oyunun yararlı olabilmesi için gerekli koşulların neler olabileceği de değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemine dayalı fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma için seçilen örneklem ortaokul matematik öğretmenleridir ve amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 24 katılımcı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcıların oyunla matematik öğretiminin olumlu ve olumsuz yanları hakkındaki düşüncelerini içeren sorulara yer verilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi tercih edilmiştir. Araştırmada matematik eğitiminde kullanılabilir oyunların bazı özellikleri barındırmaları durumunda matematik eğitimi açısından istenen edinimleri sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu niteliklerin en önemli basamağı ölçme değerlendirme kriteri taşımasıdır. Bunun yanında oyunların eğlenceli olması, motivasyonu olumlu etkilemesi, birlikte öğrenmeyi teşvik etmesi, bireysel farklılıkları en aza indirmesi gibi özelliklerini kaybetmemelidir. Oyunların kasıtlı kullanılması gerektiği ancak öğrencilerin bu kasıttan habersiz olması önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Başün, A. R., & Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları
 • Baykul, Y. (2020). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar). Ankara: Pegem Akademi
 • Berber, A. (2018). Oyunlaştırma-oynayarak başarmak. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bhola, V.A. (2016). Playing towards success: Reducing math anxiety through play-based learning approaches (Unpublished master thesis). University of Toronto. Canada.
 • Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational Studies in Mathematics 19, 179-191.
 • Bock, P. K. (2003). İnsan davranışının kültürel temelleri (N. S. Altuntek, çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
 • Buchheister, K. E., Jackson, C., & Taylor, C. E. (2017). Maths games: A universal design approach to mathematical reasoning. Australian Primary Mathematics Classroom APMC, 22 (4), 7-12.
 • Curtain-Phillips, M. (1999). Math attack: How to reduce math anxiety in the classroom, at work, and in everyday personal use. Morris Publishing, Kearney, NE, USA.
 • Çelik, H. C. (2020). The effect of modelling, collaborative and game-based learning on the geometry success of third-grade students. Education and Information Technologies, 25 (1), 449-469.
 • Çetin, E. (2013). Tanımlar ve temel kavramlar. M.A. Ocak (Edt.), Eğitsel dijital oyunlar kuram, tasarım ve uygulama içinde (s.2-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deryakulu, D. (2000). Sınıfta demokrasi. Editör: A. Şimşek. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Duran, M., & Kaplan, A. (2014). Matematiksel kavramlarla geliştirilen “kelimeden kavrama” oyununa ilişkin öğrenci-öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 155-173.
 • Ekonesi, O.R., & Ekwueme, C. O. (2011). The roles of games in teaching and learning of mathematics in junior secondary schools. Global Journal of Educational Research, 10 (2), 121-124.
 • Ernest, P. (1986). A rationale for their use in the teaching of mathematics in school. Mathematics in School, 15 (1), 2-5.
 • Fasheh, M. (1982). Mathematics, culture and authority. For the Learning of Mathematics, 3(2), 2–8.
 • Gülay-Ogelman, H. (2016). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Haylock, D., & Thangata, F. (2007). Key concepts in teaching primary mathematics. London: SAGE Publications Ltd.
 • Ifenthaler, D., Eseryel, D., & Ge, X. (2012). Assessment for game-based learning. In D. Ifenthaler, D. Eseryel, & X. Ge (Ed.), Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives (pp. 1-10). New York: Springer Science+Business Media. Doi: 10.1007/978-1-4614-3546-4_1.
 • Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches (fifth edition). London: Sage Publications.
 • Lim-Teo, S. K. (1991). Games in the mathematics classroom. Teaching and Learning, 11 (2), 47–56
 • Martinie, S. (2005). Families ask: Games in the middle school. Mathematics Teaching in the Middle School, 11 (2), 94-95.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moyer, P. (2001). Making mathematics culturally relevant. Mathematics teaching 176, 3-5. https://www.atm.org.uk/write/mediauploads/journals/mt176/non-member/atm-mt176-03-05.pdf adresinden erişildi.
 • Özata, M., & Coşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (3), 662-683. Doi: 10.17860/mersinefd.619983
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods integrating theory and practice (Fourth edt.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Pehlivan, H. (2005). Oyun ve öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Punch, K. (2006). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage Publications.
 • Rossnan, S. (2006). Overcoming math anxiety. Mathitudes, 1(1), 1-4.
 • Russo, T., Russo, J., & Bragg, L. A. (2018). Five principles of educationally rich mathematical games. Australian Primary Mathematics Classroom APMC, 23 (3), 30-34.
 • Shute, V. J., & Ke, F. (2012). Games, learning, and assessment. In D. Ifenthaler, D. Eseryel, & X. Ge, (2012). Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives (pp. 43-58), New York: Springer Science+Business Media. Doi: 10.1007/978-1-4614-3546-41
 • Sarıoğlu, C. (2020). Birleştirilmiş sınıflarda oyun. Murat Kurt (Edt.) İlkokulda alternatif eğitim uygulamaları içinde (s. 98-119). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, Ç. (2019). Öğretim teknikleri I. A. S. Saraçoğlu, & A. Küçükoğlu, (Edt.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 247-285). Ankara: Pegem Akademi
 • Tamer-Gencer, Z. (2011). Çok kültürlü toplumlarda iletişim: Divriği örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 186-205.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Van de Walle, J. A., Folk, S., Karp, K.S., & Bay-Williams, J. M. (2009). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (7th ed.). Toronto: Pearson.
 • Yazar, T. (2019). Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar. T. Yanpar-Yelken, & C. Akay (Edt.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa OBAY Bu kişi benim
SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2537-9438
Türkiye


Halil Coşkun ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Siirt University, Education Faculty, Mathematics and Scinece Education Department Siirt Turkey
0000-0003-0056-5338
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 24 Şubat 2021
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Obay, M. & Çelik, H. C. (2021). ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE KULLANILAN OYUNLARIN KÜLTÜR, EĞİTİM VE İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1915-1932 . DOI: 10.17755/esosder.885739

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.