Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SİSTEM DÜŞÜNCESİNE DAYALI MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2219 - 2239, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.913416

Öz

Sistem dinamiği, karmaşık sistemlerin davranışları ile ilgilenen, matematik, fizik ve mühendislik alanında geliştirilen doğrusal olmayan dinamikler ve bunların geri besleme döngülerinin kontrolünde kullanılan bir yöntemdir. Sistem düşüncesi yaklaşımının eğitim alanında kullanılmasıyla öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırabildikleri, konulara bütünsel bir bakış açısı ile yaklaştıkları, problem çözme yeteneklerinin geliştiği görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; sistem düşüncesi yaklaşımına dayalı muhasebe eğitiminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmak ve muhasebe eğitimine yeni bir öğretim yaklaşımı kazandırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Sistem düşüncesi yaklaşımına göre tasarlanmış öğretim yönteminin uygulandığı grup deney, geleneksel anlatım temelli öğretim yönteminin uygulandığı grup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin SPSS 22 paket programları ile analizi yapılmış ve raporlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; sistem düşüncesi yaklaşımına dayalı muhasebe eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sistem düşüncesi yaklaşımı ile öğrencilerin ders konularını, konular arasındaki bağlantıları ve sebep sonuç ilişkilerini daha iyi anladıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akarsu, B. (2017). Modern Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Aksu, İ. (2013a). Bütçelemede Sistem Dinamiği Yaklaşımı Nakit Bütçesi Modeli. Malatya: Medipres.
 • Aksu, İ. (2013b). System Dynamics Approach as A Tool of Strategic Cost Management. The İnternational Journal of Social Sciences, 15(1), 18-30.
 • Aksu, İ., ve Tursun, M. (2018). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyon ve Beklenti Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9(2), 17-31.
 • Aksu, İ., Söyler, H., ve Eren, M. (2014). Üretim İşletmesi Sistem Dinamiği Modeli. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (28), 69-104.
 • Arı, E. (2014). Temel Kavramlar. S. Büyükalan Filiz içinde, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozikov , J., Relic, D., and Dezelic, G. (2018). Use of System Dynamics Modeling in Medical Education and Research Projects. Studies in Health Technology and Informatics, 830-834.
 • Büyükmirza, H. K. (2017). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Civelek, M., ve Özkan, A. (2014). Temel ve Tekdüzen Maliyet Muhasebesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Desing. California: SAGE Publications India Pvt. Ltd.
 • Fisher, D. M. (2018). Reflections on Teaching System Dynamics Modeling to Secondary School Students for over 20 Years. Systems, 6(12).
 • Forrester, J. W. (2009). Some Basic Concepts in System Dynamics. https://www.cc.gatech.edu/classes/AY2018/cs8803cc_spring/researc_papers/Forrester-SystemDynamics.pdf adresinden alındı.
 • Giorgino, M. C., Barnabe, F., and Kunc, M. (2019). Integrating Qualitative System Dynamics With Accounting Practices: The Case of İntegrated Reporting and Resource Mapping. System Research and Behavioral Science, 1-22.
 • Gupta, S., and Gupta, A. (2013). The Systems Approach in Education. International Journal of Management, MIT College of Management, 52-55.
 • Healy, M., Doran, J., and McCutcheon, M. (2018). Cooperative Learning Outcomes From Cumulative Experiences of Group Work: Differences in Student Perceptions. Accounting Education, 27(3), 286-308.
 • Ku, D. T., Shih, J.-l., and Hung, S.-H. (2014). The Integration of Concept Mapping in a Dynamic Assessment Model for Teaching and Learning Accounting. Educational Technology ve Society, 16(1), 141-153.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Sistem Dinamiği Yaklaşımının Tutuma, Başarıya ve Farklı Becerilere Etkisinin Araştırılması. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Nuhoğlu, H. (2020). The Effect of Deduction and Induction Methods Used in Modelling Current Environmental Issues with System Dynamics Approach in Science Education. Participatory Educational Research, 7(1), 111-126.
 • Pala, Ö., and Vennix, J. A. (2005). Effect of System Dynamics Education on Systems Thinking Inventory Task Performance. System Dynamics Review, 21(2), 147–172.
 • Pierson, K. (2020). Operationalizing Accounting Reporting in System Dynamics Models. Systems, 8(9).
 • Ross, S. M., and Morrison, G. R. (2003). Experimental Research Methods. Bloomington/Indiana: AECT.
 • Sihombing, L. B. (2017). Project Finance and Risk Modeling Using a System Dynamics Approach: A Toll Road Project. Malaysian Journal of Industrial Technology, 2(2), 86-93.
 • Silva, R., Rodrigues, R., and Leal, C. (2019). Play it Again: How Game-Based Learning Improves Flow in Accounting and Marketing Education. Accounting Education, 28(5), 484-507.
 • Stanley, T., and Marsden, S. (2012). Problem-Based Learning: Does Accounting Education Need It? Journal of Accounting Education(30), 267-289.
 • Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics. Mc Graw-Hill.
 • Subroto, A., and Bivona, E. (2009). Supporting Small Medium Enterprises Planning Through the Use of a Step-by-Step System Dynamics Model Building Process. Electronic Journal. 05 12, 2020 tarihinde https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1778082 adresinden alındı
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. New Jersey: Pearson Education.
 • Tabak, A., Sığrı, Ü., Polat, M., Şeşen, H., ve Çelik, B. (2011). Yönetim Bilimi Açısından Sistem Teorisi. B. Çelik, M. Erkenekli, H. Şeşen, ve M. Polat içinde, Sistem Dinamikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tan, H. C. (2019). Using a Structured Collaborative Learning Approach in a Case-Based Management Accounting Course. Journal of Accounting Education, 1-16.
 • Taşdelen, Ö. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sistem Düşüncesi ve Biyolojik Mantık Yaklaşımlarına Yönelik Algı ve Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Tecim, V. (2004). Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi . D.E.Ü. İ.İ.B.F.Dergisi, 75-100.
 • TESMER. (2016). www.tesmer.org.tr. 5 27, 2020 tarihinde http://www.tesmer.org.tr/soru_cevap adresinden alındı.
 • Ünal, İ. H. (2017). Muhasebe Öğretiminde Diskalkulinin ve Çoklu Zekanın Öğrenme Üzerindeki Etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Zaif, F., ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Pogramlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet TURSUN (Sorumlu Yazar)
Adıyaman Üniversitesi
0000-0001-9731-2198
Türkiye


İbrahim AKSU
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3903-9338
Türkiye

Destekleyen Kurum İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası SDK-2019-1834
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 11 Nisan 2021
Kabul Tarihi 19 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Tursun, M. & Aksu, İ. (2021). SİSTEM DÜŞÜNCESİNE DAYALI MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2219-2239 . DOI: 10.17755/esosder.913416

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.