Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COMPARISON OF UNIVERSITY STUDENTS' ANXIETY REGARDING THE PANDEMIC PERIOD IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND DIAGNOSIS OF COVID-19

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 135 - 151, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.877787

Öz

Kaynakça

 • Ahmed, M. Z., Ahmed, O., Aibao, Z., Hanbin, S., Siyu, L., & Ahmad, A. (2020). Epidemic of COVID-19 in China and associated Psychological Problems. Asian Journal of Psychiatry, 102092.
 • Akbaş, M. G. ve Okutan, E. (2020). Lise öğrencilerinin kariyer kaygısına yönelik alan araştırması: Antalya ili örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 158-187.
 • Alkan, N. (2014). Üniversite adaylarının bölüm tercihleri: Bir kariyer araştırma yöntemi olarak bölüm tanıtımları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 61-74.
 • Anderson, John R. (2004). Cognitive psychology and its implications (6th ed.). Worth Publishers.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). Covi̇d - 19 pandemi̇si̇: Psi̇koloji̇k terapöti̇k müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304–318.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. 2. Basım, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Ayyıldız, Y. (2015). Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre işsizlik kaygılarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(20), 175-187.
 • Banerjee, D., 2020. The COVID-19 outbreak: crucial role the psychiatrists can play. Asian J. Psychiatr., 102014.
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931–945.
 • Çölgeçen, Y. ve Çölgeçen, H. (2020). Covid-19 pandemisine bağlı yaşanan kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Doğan, M. ve Düzel, B. (2020). Covid-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Doğru, A. (2010). Kadın Çalışanların Cam Tavan Engelleri ve İş Tatminine Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Afyon.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage. 4. Edition, 318-417.
 • Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1993). Emotional contagion. Current directions in psychological science, 2(3), 96-100.
 • Holt-Lunstad, J. (2017). The potential public health relevance of social isolation and loneliness: Prevalence, epidemiology, and risk factors. Public Policy & Aging Report, 27(4), 127–130.
 • Huang, Y., & Zhao, N. (2021). Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: Who will be the high-risk group?. Psychology, health & medicine, 26(1), 23-34.
 • Işık, E. (2012). The relationship of career decision self-efficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students. Psychological Reports, 111, 805–813.
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • Kuğu, N. (2013). Anksiyete bozukluklarına pratik yaklaşım. (H.S. Dökmetaş Ed.). Güncel Pratik Tıp El Kitabı içinde (89-97. ss.). Erişim adresi Google Books.
 • Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2007). Abnormal psychology. John Wiley & Sons Inc.
 • Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., ….Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976.
 • Lee, A.M., Wong, J.G., McAlonan, G.M., Cheung, V., Cheung, C., Sham, P.C., et al., 2007. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak. Can. J. Psychiatry 52 (4), 233–240.
 • Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of covid-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6).
 • Maunder, R., Hunter, J., Vincent, L., Bennett, J., Peladeau, N., Leszcz, M., ... & Mazzulli, T. (2003). The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. Cmaj, 168(10), 1245-1251.
 • Murthy, S., Gomersall, C. D., ve Fowler, R. A., (2020). Care for critically ill patients with COVID-19”, Journal of the American Medical Association. 323(15), 1499- 1500.
 • Öz Ceviz, N., Tektaş N., Basmacı G. ve Tektaş, M. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 312-329.
 • Parodi, S. M., ve Liu, V. X., (2020). From containment to mitigation of COVID-19 in the US, Journal of the American Medical Association, 323(15), 1441-1442.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi–Uygulamalı Örnekleriyle. 5. Basım, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA - Journal of the American Medical Association, 323(21), 2133–2134.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020b). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf (Erişim Tarihi: 24 Ocak 2021).
 • Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.
 • Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı. 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Vignoli, E. (2015). Career indecision and career exploration among older French dolescents: the specific role of general trait anxiety and future school and career anxiety. Journal of Vocational Behavior, 89, 182-191.
 • Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A., ve Garcia, M. (2005). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67, 153-168.
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729.
 • Wang, Y., Di, Y., Ye, J., & Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine, 1-10.
 • Yaylacı, G. Ö. (2007). İlköğretim düzeyinde kariyer eğitimi ve danışmanlığı. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Bilig), 40, 119-140.
 • Zengin, B. ve Şengel, Ü. (2020). Üniversite Öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili kaygı ve beklentilerinin belirlenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 435- 454.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNE İLİŞKİN KAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE COVID-19 TANISI ALMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 135 - 151, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.877787

Öz

Pandemi süreci özellikle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim alanında büyük değişikliklere sebep olmuştur. Bu durum özellikle öğrencilerin psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Üniversite öğrencilerinde yoğun olarak görülen kariyer kaygısının bu dönemde artması beklenmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerininin yaş ve cinsiyet gibi demografik değişkenlerinin genel ve kariyer kaygıları üzerine etkileri ile kendisi ya da çevresinde bir yakının COVID-19 tanısı almış olmasının kaygı düzeylerine etkileri incelenmektedir. Ayrıca büyük şehirde yaşamanın ve coğrafi bölgelerin de pandemi dönemi kaygı seviyesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kadınların erkeklere göre, Covid-19 tanısı almış katılımcıların tanı almamış katılımcılara göre, çevresinde Covid-19 tanısı almış kişi bulunan katılımcıların çevresinde tanı almış kişi bulunmayan katılımcılara göre ortalama kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların erkeklere göre, Covid-19 tanısı almamış katılımcıların tanı almış katılımcılara göre, çevresinde Covid-19 tanısı almış kişi bulunmayan katılımcıların çevresinde tanı almış kişi bulunan katılımcılara göre pandemi dönemi kariyer kaygısı ortalamasının daha fazla olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Ahmed, M. Z., Ahmed, O., Aibao, Z., Hanbin, S., Siyu, L., & Ahmad, A. (2020). Epidemic of COVID-19 in China and associated Psychological Problems. Asian Journal of Psychiatry, 102092.
 • Akbaş, M. G. ve Okutan, E. (2020). Lise öğrencilerinin kariyer kaygısına yönelik alan araştırması: Antalya ili örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 158-187.
 • Alkan, N. (2014). Üniversite adaylarının bölüm tercihleri: Bir kariyer araştırma yöntemi olarak bölüm tanıtımları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 61-74.
 • Anderson, John R. (2004). Cognitive psychology and its implications (6th ed.). Worth Publishers.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). Covi̇d - 19 pandemi̇si̇: Psi̇koloji̇k terapöti̇k müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304–318.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. 2. Basım, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Ayyıldız, Y. (2015). Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre işsizlik kaygılarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(20), 175-187.
 • Banerjee, D., 2020. The COVID-19 outbreak: crucial role the psychiatrists can play. Asian J. Psychiatr., 102014.
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931–945.
 • Çölgeçen, Y. ve Çölgeçen, H. (2020). Covid-19 pandemisine bağlı yaşanan kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Doğan, M. ve Düzel, B. (2020). Covid-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Doğru, A. (2010). Kadın Çalışanların Cam Tavan Engelleri ve İş Tatminine Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Afyon.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage. 4. Edition, 318-417.
 • Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1993). Emotional contagion. Current directions in psychological science, 2(3), 96-100.
 • Holt-Lunstad, J. (2017). The potential public health relevance of social isolation and loneliness: Prevalence, epidemiology, and risk factors. Public Policy & Aging Report, 27(4), 127–130.
 • Huang, Y., & Zhao, N. (2021). Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: Who will be the high-risk group?. Psychology, health & medicine, 26(1), 23-34.
 • Işık, E. (2012). The relationship of career decision self-efficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students. Psychological Reports, 111, 805–813.
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • Kuğu, N. (2013). Anksiyete bozukluklarına pratik yaklaşım. (H.S. Dökmetaş Ed.). Güncel Pratik Tıp El Kitabı içinde (89-97. ss.). Erişim adresi Google Books.
 • Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2007). Abnormal psychology. John Wiley & Sons Inc.
 • Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., ….Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976.
 • Lee, A.M., Wong, J.G., McAlonan, G.M., Cheung, V., Cheung, C., Sham, P.C., et al., 2007. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak. Can. J. Psychiatry 52 (4), 233–240.
 • Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of covid-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6).
 • Maunder, R., Hunter, J., Vincent, L., Bennett, J., Peladeau, N., Leszcz, M., ... & Mazzulli, T. (2003). The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. Cmaj, 168(10), 1245-1251.
 • Murthy, S., Gomersall, C. D., ve Fowler, R. A., (2020). Care for critically ill patients with COVID-19”, Journal of the American Medical Association. 323(15), 1499- 1500.
 • Öz Ceviz, N., Tektaş N., Basmacı G. ve Tektaş, M. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 312-329.
 • Parodi, S. M., ve Liu, V. X., (2020). From containment to mitigation of COVID-19 in the US, Journal of the American Medical Association, 323(15), 1441-1442.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi–Uygulamalı Örnekleriyle. 5. Basım, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA - Journal of the American Medical Association, 323(21), 2133–2134.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020b). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf (Erişim Tarihi: 24 Ocak 2021).
 • Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.
 • Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı. 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Vignoli, E. (2015). Career indecision and career exploration among older French dolescents: the specific role of general trait anxiety and future school and career anxiety. Journal of Vocational Behavior, 89, 182-191.
 • Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A., ve Garcia, M. (2005). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67, 153-168.
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729.
 • Wang, Y., Di, Y., Ye, J., & Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine, 1-10.
 • Yaylacı, G. Ö. (2007). İlköğretim düzeyinde kariyer eğitimi ve danışmanlığı. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Bilig), 40, 119-140.
 • Zengin, B. ve Şengel, Ü. (2020). Üniversite Öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili kaygı ve beklentilerinin belirlenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 435- 454.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Yasin KAFES (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8739-7087
Türkiye


Alpay ÇİLLER
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2988-8288
Türkiye


Beril ALTIN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2240-2823
Türkiye


Ayşe Nur AVCI
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9020-8387
Türkiye


Enes UYAR
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7638-4464
Türkiye


Mehmet ŞAKİROĞLU
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8990-621X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2021
Kabul Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Kafes, A. Y. , Çiller, A. , Altın, B. , Avcı, A. N. , Uyar, E. & Şakiroğlu, M. (2022). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNE İLİŞKİN KAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE COVID-19 TANISI ALMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 135-151 . DOI: 10.17755/esosder.877787

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.