Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DETERMINING THE STUDENTS' NEED TO LEARN MATHEMATICS AND THEIR LEARNING STRATEGIES AND EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEM

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 511 - 527, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1003249

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz Ün, K. (2016). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Biliş.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baş, G. (2011). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve biliş ötesi farkındalık düzeylerine etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(1), 49-71.
 • Baştürk Tekin, R. S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine ilişkin öğrenme ihtiyaçları ile akademik benlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Bıyıklı, C. & Doğan, N. (2015). Öğrenme stratejilerini tekrar amacıyla kullanmanın akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 311-327.
 • Bulut, S. (2006). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı güdüleri. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağyar, M. & Şahin, H (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öz düzenleme öğrenme stratejilerinin ve akademik başarılarının öz yeterlik inançlarını yordama gücü. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 396-414.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Duman, B. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri üzerine nitel bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 110-131.
 • Duran, A. & Er, K. O. (2019). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarılarına, öğrenme stratejilerine ve öğrenme sorunlarına olan etkisinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 799-808.
 • Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri. Doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Elma, İ. (2017). İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin akademik okuma ve yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Elyıldırım, S. & Altundaş, A. (2017). Öğrenci eğitim öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesinde alanın önemi. Turkish Studies, 12(35), 181-194.
 • Ertürk, S. (2017). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi
 • Güner, N. (1990). Yetişkin eğitiminde ihtiyaç kavramı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 93-102.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • Hamurcu, H. (2002). Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 127-134.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2009). İhtiyaç analizi ve delphi tekniği; öğretmenlerin eğitim ihtiyacını belirleme örneği. Çanakkale: I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması: Motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-18.
 • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 159-174.
 • Ocak, G. & Yamaç, A. (2011). Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 467-486.
 • Orkun, M. A. & Bayırlı, A. (2019). Öğrenme stratejileri ve öğretimi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 64-74. Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: what every one use. Boston: Heinle and Heinle.
 • Özkal, N. & Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (46), 259- 275.
 • Ratnapalan, S. & Hilliard, R. I. (2002). Needs assessment in post graduate medical education: A review. Medical education, 7(1), 4542.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPPS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sungur, O. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Ed: Ş. Kalaycı) Korelasyon analizi (ss. 113-127). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Sünbül, A. M. (1998). Öğrenme stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Şahin H. & Uyar M. (2013). Öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıya yansımaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 164-178.
 • Şahin Ş., Ökmen B., Boyacı Z., Kılıç A. & Adıgüzel A., (2018). Eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programı ihtiyaç analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 502-511.
 • Şahin, H. & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.
 • Şahin, H. (2006). Eğitim programı geliştirme sürecinde önemli bir aşama: İhtiyaç belirleme. Tıp Eğitimi Dünyası, (22), 1-9.
 • Taneri, A. & Yel, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç belirleme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 772-791.
 • Tanner, D. & Tanner, L. N. (1980). Curriculum development: Theory into practice. New York: Macmillan Publishing.
 • Taşdemir, M. & Tay, B. (2007). Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 173-187.
 • Taşpınar, M. (2012). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tay, B. & Yangın, B. (2008). 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • TDK, (2020b). İhtiyaç. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.06.2020.
 • TDK, (2020f). Strateji. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 12.06.2020.
 • Tunçer, B. K. & Güven, B. (2007). Öğrenme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, hatırda tutma düzeyleri ve derse ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-20.
 • Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.
 • Uruh, G. G. & Uruh, A. (1984). Curriculum development, problems, processes and progress. Berkeley: California, McCutchan.
 • Weinstein, C. & Mayer, R. (1983). The teaching of learning strategies, Innovation Abstracts. 5(32), 3-4.
 • Yeşilyurt E. (2013a). Öğretmenlerin öğrenme stratejilerine ilişkin algıladıkları farkındalık düzeyi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 113-135.
 • Yeşilyurt, E. (2013b). An analysis of teacher candidates’ usage level of metacognitive learning strategies: Sample of a university in Turkey. Educational Research and Reviews, 8(6), 218-225.
 • Yeşilyurt, E. (2021). Öğrenme stratejileri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 5116-5139.
 • Yıldızlı H. (2019). İhtiyaç belirleme-görüşme, gözlem, kaynak tarama teknikleri ve örnek uygulamalar (Ed: V. Sönmez & F. Gülderen-Alacapınar). Eğitimde örnekleriyle gereksinim analizi (ss. 145-192). Ankara: Anı Yayıncılık.

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME İHTİYACI İLE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 511 - 527, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1003249

Öz

Davranışlarda meydana gelen değişme olarak tanımlanan öğrenmeyi etkileyen faktörler genel olarak öğrenen ile ilgili faktörler, öğrenme stratejileri ve yöntemleri ile ilgili faktörler, öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olarak sınıflandırılmaktadır. Öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme stratejileri de bu sınıflama içerisinde yer alan ve öğrenmeyi etkileyen temel ögeler arasında gösterilmektedir. Bu araştırma sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi öğrenme ihtiyaçları ile öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Erzurum ili Palandöken ve Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 301 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme stratejileri ölçekleriyle elde edilmiştir. Veriler SPSS 24 ve AMOS 24 paket programları kullanılarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin öğrenme ihtiyaçlarının farkında olduğu, öğrenme stratejilerini ortalamanın üzerinde kullandıkları, öğrenme ihtiyacı ile öğrenme stratejilerini kullanma arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Açıkgöz Ün, K. (2016). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Biliş.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baş, G. (2011). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve biliş ötesi farkındalık düzeylerine etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(1), 49-71.
 • Baştürk Tekin, R. S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine ilişkin öğrenme ihtiyaçları ile akademik benlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Bıyıklı, C. & Doğan, N. (2015). Öğrenme stratejilerini tekrar amacıyla kullanmanın akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 311-327.
 • Bulut, S. (2006). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı güdüleri. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağyar, M. & Şahin, H (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öz düzenleme öğrenme stratejilerinin ve akademik başarılarının öz yeterlik inançlarını yordama gücü. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 396-414.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Duman, B. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri üzerine nitel bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 110-131.
 • Duran, A. & Er, K. O. (2019). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarılarına, öğrenme stratejilerine ve öğrenme sorunlarına olan etkisinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 799-808.
 • Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri. Doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Elma, İ. (2017). İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin akademik okuma ve yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Elyıldırım, S. & Altundaş, A. (2017). Öğrenci eğitim öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesinde alanın önemi. Turkish Studies, 12(35), 181-194.
 • Ertürk, S. (2017). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi
 • Güner, N. (1990). Yetişkin eğitiminde ihtiyaç kavramı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 93-102.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • Hamurcu, H. (2002). Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 127-134.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2009). İhtiyaç analizi ve delphi tekniği; öğretmenlerin eğitim ihtiyacını belirleme örneği. Çanakkale: I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması: Motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-18.
 • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 159-174.
 • Ocak, G. & Yamaç, A. (2011). Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 467-486.
 • Orkun, M. A. & Bayırlı, A. (2019). Öğrenme stratejileri ve öğretimi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 64-74. Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: what every one use. Boston: Heinle and Heinle.
 • Özkal, N. & Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (46), 259- 275.
 • Ratnapalan, S. & Hilliard, R. I. (2002). Needs assessment in post graduate medical education: A review. Medical education, 7(1), 4542.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPPS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sungur, O. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Ed: Ş. Kalaycı) Korelasyon analizi (ss. 113-127). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Sünbül, A. M. (1998). Öğrenme stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Şahin H. & Uyar M. (2013). Öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıya yansımaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 164-178.
 • Şahin Ş., Ökmen B., Boyacı Z., Kılıç A. & Adıgüzel A., (2018). Eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programı ihtiyaç analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 502-511.
 • Şahin, H. & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.
 • Şahin, H. (2006). Eğitim programı geliştirme sürecinde önemli bir aşama: İhtiyaç belirleme. Tıp Eğitimi Dünyası, (22), 1-9.
 • Taneri, A. & Yel, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç belirleme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 772-791.
 • Tanner, D. & Tanner, L. N. (1980). Curriculum development: Theory into practice. New York: Macmillan Publishing.
 • Taşdemir, M. & Tay, B. (2007). Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 173-187.
 • Taşpınar, M. (2012). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tay, B. & Yangın, B. (2008). 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • TDK, (2020b). İhtiyaç. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.06.2020.
 • TDK, (2020f). Strateji. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 12.06.2020.
 • Tunçer, B. K. & Güven, B. (2007). Öğrenme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, hatırda tutma düzeyleri ve derse ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-20.
 • Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.
 • Uruh, G. G. & Uruh, A. (1984). Curriculum development, problems, processes and progress. Berkeley: California, McCutchan.
 • Weinstein, C. & Mayer, R. (1983). The teaching of learning strategies, Innovation Abstracts. 5(32), 3-4.
 • Yeşilyurt E. (2013a). Öğretmenlerin öğrenme stratejilerine ilişkin algıladıkları farkındalık düzeyi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 113-135.
 • Yeşilyurt, E. (2013b). An analysis of teacher candidates’ usage level of metacognitive learning strategies: Sample of a university in Turkey. Educational Research and Reviews, 8(6), 218-225.
 • Yeşilyurt, E. (2021). Öğrenme stratejileri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 5116-5139.
 • Yıldızlı H. (2019). İhtiyaç belirleme-görüşme, gözlem, kaynak tarama teknikleri ve örnek uygulamalar (Ed: V. Sönmez & F. Gülderen-Alacapınar). Eğitimde örnekleriyle gereksinim analizi (ss. 145-192). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümran OKUDAN
Musa Gündeş Ortaokulu, Tortum-Erzurum
orcid.org/0000-0001-8745-562X
Türkiye


Etem YEŞİLYURT (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7340-7536
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 1 Ekim 2021
Kabul Tarihi 5 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Okudan, Ü. & Yeşilyurt, E. (2022). ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME İHTİYACI İLE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 511-527 . DOI: 10.17755/esosder.1003249

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.