Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE MEDIATING ROLE OF RESILIENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-COMPASSION AND DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN THE COVID-19 PROCESS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 784 - 807, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1021024

Öz

In this study, to determine whether the symptoms of depression, anxiety and stress differ according to the data obtained on the Covid-19 process; It is aimed to determine the mediator role of psychological resilience in the relationship between self-compassion and depression, anxiety and stress levels in the Covid-19 process. 590 people (180 diagnosed with Covid-19, 410 people not diagnosed with Covid-19) between the ages of 25-65 participated in the study. Personal Information Form, Self-Compassion Scale (SCS), Depression-Anxiety-Stress Scale-21 (DASS-21) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) were applied to the participants in the study. According to the data obtained on the Covid-19 process, it was determined that the levels of depression, anxiety and stress differed statistically significantly. Furthermore, the research pointed out that psychological resilience plays an intermediary role on the relationship between self-compassion level and the depression, anxiety levels; however, there is no intermediary role of psychological resilience in the relationship between self-compassion level and stress level. Although our research has various limitations, our findings indicate that the concepts of self-compassion and resilience play a protective role against the psychological symptoms caused by the Covid-19 pandemic, which is now considered a ' challenging life event'.

Kaynakça

  • Neff, K. D. (2004). Self- compassion and psychological well being. Constructivism in the Human Sciences, 9 (2), 27-37. https://search.proquest.com/openview/0db9e7fee1b9b4f7d002beca74739099/1?pq-origsite=gscholar&cbl=29080
  • Luthar, S. S., Cicchetti, D. ve Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562. doi: 10.1111/1467-8624.00164
  • Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and ıdentity, 2(2), 85-101. doi: 10.1080/15298860309032

COVİD-19 SÜRECİNDE ÖZ DUYARLIK İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACI ROLÜ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 784 - 807, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1021024

Öz

Bu araştırmada Covid-19 sürecine dair elde edilen verilere göre depresyon, anksiyete, stres belirtilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak; Covid-19 sürecinde öz duyarlık ile depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın aracı rolünü belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmaya 25-65 yaş aralığında 590 kişi (Covid-19 tanısı alan 180, Covid-19 tanısı almayan 410 kişi) katılmıştır. Araştırmada katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Öz-Duyarlık Ölçeği (ÖDÖ), Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği -21 (DASÖ-21) ve Connor - Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (CD-RISC) uygulanmıştır. Covid-19 sürecine dair elde edilen verilere göre depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Ayrıca psikolojik sağlamlığın, öz duyarlık düzeyi ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkide aracı bir rol oynadığı; öz duyarlık düzeyi ile stres düzeyi arasındaki ilişkide ise aracı bir rolünün bulunmadığı görülmüştür. Araştırmamızın çeşitli kısıtlılıkları bulunmakla beraber bulgularımız, günümüzde ‘zorlayıcı yaşam olayı’ olarak kabul gören Covid-19 pandemisinin yol açtığı psikolojik belirtiler karşısında öz duyarlık ve psikolojik sağlamlık kavramlarının koruyucu bir rol oynadığına işaret etmektedir.

Kaynakça

  • Neff, K. D. (2004). Self- compassion and psychological well being. Constructivism in the Human Sciences, 9 (2), 27-37. https://search.proquest.com/openview/0db9e7fee1b9b4f7d002beca74739099/1?pq-origsite=gscholar&cbl=29080
  • Luthar, S. S., Cicchetti, D. ve Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562. doi: 10.1111/1467-8624.00164
  • Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and ıdentity, 2(2), 85-101. doi: 10.1080/15298860309032

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selin Nur ÖNEL (Sorumlu Yazar)
Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi
0000-0002-4835-6861
Türkiye


Neslihan ARICI ÖZCAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
0000-0002-6169-1445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 12 Kasım 2021
Kabul Tarihi 10 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Önel, S. N. & Arıcı Özcan, N. (2022). COVİD-19 SÜRECİNDE ÖZ DUYARLIK İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACI ROLÜ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 784-807 . DOI: 10.17755/esosder.1021024

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.