Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN'S EMOTION REGULATION SKILLS AND PROBLEM BEHAVIORS AND THEIR TEACHERS AND PARENTS' EMOTION REGULATION AND TEACHERS' CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 887 - 908, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1022643

Öz

This research aims to examine the relationship between emotion regulation skills and undesirable behaviors of preschool children, and emotion regulation skills of teachers and parents and teachers’ classroom management skills. The research was a relational survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the research were 142 pre-school teachers who worked in public or private pre-school education institutions in the center of Siirt province affiliated to Ministry on National Education, and 687 children and 618 parents selected through simple random sampling method from each teacher’s class. A personal information form prepared separately for teachers and children, Child Emotion Regulation Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Problem Behaviour Scale and Classroom Management Skill Level Scale wereused as quantitative data collection tools in the research. Based on the findings obtained from the research, it was established that the emotion regulation skills and classroom regulation skills of teachers had a positive relationship, and cognitive emotion regulation skills predicted classroom management skills. Additionally, it was detected that there was a relationship between the cognitive emotion regulation skills of parents and the problem behaviors of the children. A relationship between children’s emotion regulation skills and their problem behavior was unearthed and their emotion regulation skills were found to predict problem behaviors.

Kaynakça

 • Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(23), 247-273.
 • Aka, B. T. (2011). Algılanan ebeveyn tutumları, duygu tanıma ve duygu düzenleme ile depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişki, Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaba, G. (2017). Beş ve altı yaş çocuklarının duygu düzenlemesinde çocuk mizacıyla anne davranışları arasındaki etkileşimin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Akın, U., ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51: 353-370. Aksoy, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 9-20. Alisinanoğlu, F. ve Özbey, S. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-517.
 • Altan, Ö. (2006). The effects of maternal socialization and temperament on children’s emotion regulation. Yüksek Lisans Tezi. Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Anderson, C. A., Miller, R. S., Riger, A. L., Dill, J. C. ve Sedikides, C. (1994). Behavioral and characterological styles as predictors of depression and loneliness: review, refinement, and test. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 549-558.
 • Arı, M. ve Yaban E. H. (2016). Okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal davranışları: mizaç ve duygu düzenlemenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 125-141. doi:10.16986/HUJE.2015014655
 • Aydın, D. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin öğretmenlik stilleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Berman, M. G., Peltier, S., Nee, D. E., Kross, E., Deldin, P. J., & Jonides, J. (2011). Depression, rumination and the default network. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6(5), 548-555.
 • Bilim, G. (2012). Çocukluk çağı örselenme yaşantıları: duygu düzenleme, kişilerarası tarz ve genel psikolojik sağlık açısından bir inceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bowie, B. H. (2010). Understanding the gender differences in pathways to social deviancy: relational aggression and emotion regulation. Arch Psychiat Nurs., 24(1), 27–37.
 • Braungart, J, M,, & Stifter, C. A. (1991). Regulation of negative reactivity during the strange situation: Temperament and attachment in 12- month-old infants. Infant Behavior and Development, 14, 349-364.
 • Brumarıu, L. E., Kerns, K. A., & Seibert, A. (2012). Mother–Child Attachment, Emotion Regulation and Anxiety Symptoms in Middle Childhood. Personal Relationships, 19, 569–585.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ğ., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2019). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calkins, S. D., Gill, K., Johnson, M. C., & Smith, C. (1999). Emotional reactivity and emotion regulation strategies as predictors of social behavior with peers during toddlerhood. Social Development, 8, 310-341.
 • Campos, J. J., Mumme, D. L., Kermoian, R., & Campos, R. G. (1994). A functionalist perspective on the nature of emotion. In, N. A. Fox, (Ed.). The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Chicago: Chicago Press.
 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.
 • Charles, C. M. (2004). Building classroom discipline. New York: Longman.
 • Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., & Auerbach-Major, S. (2003). Preschool emotional competence: Pathway to social competence? Child Development, 74, 238-256.
 • Denham S, A. (2007) Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social relationships. Cognition, Brain, Behavior, 11, 1-48.
 • Denizel Güven, E., ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • Dinçer, Ç., ve Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201.
 • Dinçer, Ç., Yarar, M., ve. Akgün, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1,1-9.
 • Dodge, K. A., & Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. J. Garber & K. Dodge (Eds.). The development of emotion regulation and dysregulation. (3-14). New York: Cambridge University Press.
 • Durmuşoğlu Saltalı, N., ve Arslan, E. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında koydukları kurallar ve uygulayışları. İlkogretim Online, 12(4).
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2002). The role of emotionality and regulation in children’s social competence and adjustment. In, L. Pulkkinen, & A. Caspi, (Eds.). Paths to successful development: Personality in the life course. (46–70). New York: Cambridge University Press.
 • Erel, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocuklarda bakış açısı alma becerileri, duygu düzenleme ve ahlak gelişiminin davranış sorunları ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ersan, C. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık düzeylerinin duygu ifade etme ve duygu düzenleme açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Denizli.
 • Ertan, N. (2013). Okul öncesi çağdaki çocukların “duygusal düzenleme” ve “baş etme stratejileri” arasındaki ilişkinin, “çaba sarf ederek kendini denetleme” aracılığıyla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gangal, M. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıfta istenmeyen davranışlarla başa çıkmaya yönelik uygulamaları ve sınıf yönetimi stratejileri hakkındaki inançlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Garland, E., Gaylord, S., & Park, J. (2009). The role of mindfulness in positive reappraisal. Hypothesis, 5, 37-44.
 • Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-andmouth crisis. Personality and Individual Differences, 38, 1317-1327.
 • Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, Ph. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311–1327.
 • Greenberg, L. S. (2011) Emotion-focused therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Grolnick, W. S., Bridges, L. J., & Connell, J. P. (1996). Emotion regulation in two-year-olds: Strategies and emotional expression in four contexts. Child Development, 67(3), 928-941.
 • Grolnick, W. S., Kurowski, C. O., McMenamy, J.M., Rivkin, I., & Bridges, L. J. (1998). Mother’s strategies for regulating their toddler’s distress. Infant Behavior and Development, 21, 437-450.
 • Grolnick, W. S., McMenamy, J.M., & Kurowski, C. O. (2003). Emotional self regulation in infancy and toodlerhood. In, L. Balter, & C. S. Tamis LeMonda, (Eds.). Child Psychology: A handbook of contemporary issues. New York: Psychology Press.
 • Gyurak, A., Goodkind, M. S., Madan, A., Joel, H. K., Miller, B. L. & Levenson, R. W. (2009). Do tests of executive functioning predict ability to down-regulate emotions spontaneously and when instructed to suppress? Cogn Affect Behav Neurosci, 9 (2), 144–152.
 • Hanish, L. D., Eisenberg, N., Fabes, R. A., Spinrad, T. L., Ryan, P., & Schmidt, S. (2004). The expression and regulation of negative emotions: Risk factors for young children's peer victimization. Development and Psychopathology, 16(2), 335-353.
 • Helmsen, J., Koglin, U. & Petermann, F. (2012). Emotion regulation and aggressive behavior in preschoolers: the mediating role of social ınformation processing. Child Psychiatry & Human Development, 43(1),87–101.
 • Herndon, K. J., Bailey, C. S., Shewark, E. A., Denham, S. A., & Bassett, H. H. (2013). Preschoolers’ emotion expression and regulation: Relations with school adjustment. The Journal of Genetic Psychology, 174(6), 642-663. Doi: 10.1080/00221325.2012.759525
 • Hubbard, J, A., & Coie, J. D. (1994). Emotional corralates of social competence in children’s peer relationships. Merill-Palmer Qarterly, 40(1), 1-20.
 • İflazoğlu, A., ve Bulut, M. S. (2005). Anasınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıf yönetimine bakış açıları: nitel bir çalışma örneği. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 30, 251-269.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayhan Aktürk, Ş. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarında duygu düzenleme becerileri ile akran ilişkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurbet, H. (2010). Anaokuluna devam eden çocukların duygusal düzenleme becerileri ile annelerinin empatik eğilim ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurt, F. K. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal beceri düzeylerinin ve problem davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Larsen, R. J. & Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In, R. F. Baumeister, & K. D. Vohs, (Eds.). Handbook of self-regulation: research, theory, and applications. (40-61). New York: The Guilford Press.
 • Lewis, M. D., Granic, I., & Lamm, A. C. (2006). Behavioral differences in aggressive children linked with neural mechanisms of emotion regulation. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 164-177.
 • Macklam, G. L. (2010). Practitioner’s guide to emotion regulation in school-aged children. New York, NY: Springer Science.
 • Metin, İ. (2010). Öfke/kızgınlık eğilimi, kendini denetleme ve anne duyarlılığının okulöncesi dönem türk çocuklarının duygu düzenleme becerilerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Nolen Hoeksema, S., Parker, L. E., & Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 92-104.
 • Ntouroua, K., Conturea, E. G. & Walden, T. A. (2013). Emotional reactivity and regulation in preschool-age children who stutter. Journal of Fluency Disorders, 38, 260–274.
 • Nur, İ. (2012). Anaokullarında örgüt iklimi ile öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Onat, O., ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123-143
 • Ök, M., Göde, O. ve Alkan, V. (2012). İlköğretimde öğretmen-öğrenci etkileşimine sınıf yönetimi kurallarının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 145.
 • Öztürk, Y. ve Gangal, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-16.
 • Öztürk, Y., Gangal, M., ve Ergişi, M. B. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224-239. doi.org/10.17556/jef.03025
 • Ramsden S. R. & Hubbard, J. A. (2002). Family expressiveness and parental emotion coaching: their role in children’s emotion regulation and aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(6), 657–667.
 • Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrell, K. (2008). The classroom check-up: a class wide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37(3), 315-332.
 • Rubin, K. H., Coplan, R. J., Fox, N. A. & Calkins, S. D. (1995). Emotionality, emotion regulation and preschooler’s social adaptation. Development and Psychopathology, 7, 49-62.
 • Sadık, F. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(14), 631-664
 • Sadık F. (2003). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler, Eğitim Araştırmaları, 4,88-97
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, 9.
 • Semerci, D. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, öz yeterlik algıları ve mesleki motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sesli, S., ve Bozgeyikli, H. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile disiplin anlayışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Shiota, M. N., & Kalat, J. W. (2012). Emotion. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Southam Gerov, M. A. (2014). Çocuklarda ve ergenlerde duygusal düzenleme. (Çeviren: Murat Artıran). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358.
 • Şahin, K. (2019). Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şahin, G. ve Arı, R. (2016). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevleri ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 1-9.
 • Şahin, G. (2015). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevlerinin ve duygu düzenleme becerilerinin bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. In. N. A. Fox (Ed.), The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development (25-52). Chicago: University of Chicago Press.
 • Toran, M., ve Gençgel Akkuş, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi: KKTC örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2041-2056.
 • Turla, A, Şahin, T. F., ve Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151, 95-101.
 • Ural, O., Güven, G., Sezer, T., Azkeskin, K. E., ve Yılmaz, E. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 589-598.
 • Uslu Işık, A. E. (2016). Annelerin çocukların duygularına ilişkin inançları ve çocuğun duygu düzenleme becerileri ile annelerin çocuklarıyla duygu içerikli konuşmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Uysal, H., Akbaba Altun, S., ve Akgün, E. (2010). The strategies preschool teachers use when confronted with children’s undesired behaviors. Elementary Education Online, 9(3), 971-979.
 • Ünsal, F. Ö. (2010). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal duygusal uyumları ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Vende, K. & Sebre, S. (2014). Mothers’ Emotion regulation strategies, depressive symptoms and children’s behaviour problems. Baltic Journal of Psychology, 15 (1,2), 22–32
 • Wolgast, M., Lundh, L., & Viborg, G. (2011). Cognitive reappraisal and acceptance: An experimental comparison of two emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy, 49, 858-866.
 • Yaman, B. (2018). Ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G., ve Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 48-58.
 • Yıldırım, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin iş doyumları ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki: Başakşehir ve Küçükçekmece örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Zembat, R., Tunçeli, H. İ. ve Akşin Yavuz, E. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 24-43.

ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN VE EBEVEYNLERİNİN DUYGU DÜZENLEME VE ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 887 - 908, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1022643

Öz

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerileri ve problem davranışları ile öğretmen ve ebeveynlerin duygu düzenleme becerileri ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Siirt il merkezindeki resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 142 okul öncesi öğretmeni ile öğretmenlerin sınıfından basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 687 çocuk ve 618 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak öğretmenler ve çocuklar için ayrı hazırlanmış kişisel bilgi formu ile çocukların duygu düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Çocuk Duygu Düzenleme Ölçeği, yetişkinler için bilişsel duygu düzenleme becerilerini ölçmek amacıyla Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, okul öncesi dönem çocuklarının problem davranış düzeyinin belirlenmesi amacıyla Problem Davranış Ölçeği ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını saptamak için ise Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin bilişsel duygu düzenleme becerileri ile sınıf yönetimi becerilerinin pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu ve bilişsel duygu düzenleme becerilerinin sınıf yönetimi becerilerini yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynlerin bilişsel duygu düzenleme becerileri ile çocukların problem davranışları arasında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların duygu düzenleme becerileri ile problem davranışları arasında ilişki tespit edilmiş ve duygu düzenleme becerilerinin problem davranışları yordadığı bulunmuştur.

Kaynakça

 • Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(23), 247-273.
 • Aka, B. T. (2011). Algılanan ebeveyn tutumları, duygu tanıma ve duygu düzenleme ile depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişki, Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaba, G. (2017). Beş ve altı yaş çocuklarının duygu düzenlemesinde çocuk mizacıyla anne davranışları arasındaki etkileşimin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Akın, U., ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51: 353-370. Aksoy, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 9-20. Alisinanoğlu, F. ve Özbey, S. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-517.
 • Altan, Ö. (2006). The effects of maternal socialization and temperament on children’s emotion regulation. Yüksek Lisans Tezi. Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Anderson, C. A., Miller, R. S., Riger, A. L., Dill, J. C. ve Sedikides, C. (1994). Behavioral and characterological styles as predictors of depression and loneliness: review, refinement, and test. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 549-558.
 • Arı, M. ve Yaban E. H. (2016). Okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal davranışları: mizaç ve duygu düzenlemenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 125-141. doi:10.16986/HUJE.2015014655
 • Aydın, D. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin öğretmenlik stilleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Berman, M. G., Peltier, S., Nee, D. E., Kross, E., Deldin, P. J., & Jonides, J. (2011). Depression, rumination and the default network. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6(5), 548-555.
 • Bilim, G. (2012). Çocukluk çağı örselenme yaşantıları: duygu düzenleme, kişilerarası tarz ve genel psikolojik sağlık açısından bir inceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bowie, B. H. (2010). Understanding the gender differences in pathways to social deviancy: relational aggression and emotion regulation. Arch Psychiat Nurs., 24(1), 27–37.
 • Braungart, J, M,, & Stifter, C. A. (1991). Regulation of negative reactivity during the strange situation: Temperament and attachment in 12- month-old infants. Infant Behavior and Development, 14, 349-364.
 • Brumarıu, L. E., Kerns, K. A., & Seibert, A. (2012). Mother–Child Attachment, Emotion Regulation and Anxiety Symptoms in Middle Childhood. Personal Relationships, 19, 569–585.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ğ., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2019). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calkins, S. D., Gill, K., Johnson, M. C., & Smith, C. (1999). Emotional reactivity and emotion regulation strategies as predictors of social behavior with peers during toddlerhood. Social Development, 8, 310-341.
 • Campos, J. J., Mumme, D. L., Kermoian, R., & Campos, R. G. (1994). A functionalist perspective on the nature of emotion. In, N. A. Fox, (Ed.). The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Chicago: Chicago Press.
 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.
 • Charles, C. M. (2004). Building classroom discipline. New York: Longman.
 • Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., & Auerbach-Major, S. (2003). Preschool emotional competence: Pathway to social competence? Child Development, 74, 238-256.
 • Denham S, A. (2007) Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social relationships. Cognition, Brain, Behavior, 11, 1-48.
 • Denizel Güven, E., ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • Dinçer, Ç., ve Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201.
 • Dinçer, Ç., Yarar, M., ve. Akgün, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1,1-9.
 • Dodge, K. A., & Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. J. Garber & K. Dodge (Eds.). The development of emotion regulation and dysregulation. (3-14). New York: Cambridge University Press.
 • Durmuşoğlu Saltalı, N., ve Arslan, E. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında koydukları kurallar ve uygulayışları. İlkogretim Online, 12(4).
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2002). The role of emotionality and regulation in children’s social competence and adjustment. In, L. Pulkkinen, & A. Caspi, (Eds.). Paths to successful development: Personality in the life course. (46–70). New York: Cambridge University Press.
 • Erel, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocuklarda bakış açısı alma becerileri, duygu düzenleme ve ahlak gelişiminin davranış sorunları ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ersan, C. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık düzeylerinin duygu ifade etme ve duygu düzenleme açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Denizli.
 • Ertan, N. (2013). Okul öncesi çağdaki çocukların “duygusal düzenleme” ve “baş etme stratejileri” arasındaki ilişkinin, “çaba sarf ederek kendini denetleme” aracılığıyla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gangal, M. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıfta istenmeyen davranışlarla başa çıkmaya yönelik uygulamaları ve sınıf yönetimi stratejileri hakkındaki inançlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Garland, E., Gaylord, S., & Park, J. (2009). The role of mindfulness in positive reappraisal. Hypothesis, 5, 37-44.
 • Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-andmouth crisis. Personality and Individual Differences, 38, 1317-1327.
 • Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, Ph. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311–1327.
 • Greenberg, L. S. (2011) Emotion-focused therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Grolnick, W. S., Bridges, L. J., & Connell, J. P. (1996). Emotion regulation in two-year-olds: Strategies and emotional expression in four contexts. Child Development, 67(3), 928-941.
 • Grolnick, W. S., Kurowski, C. O., McMenamy, J.M., Rivkin, I., & Bridges, L. J. (1998). Mother’s strategies for regulating their toddler’s distress. Infant Behavior and Development, 21, 437-450.
 • Grolnick, W. S., McMenamy, J.M., & Kurowski, C. O. (2003). Emotional self regulation in infancy and toodlerhood. In, L. Balter, & C. S. Tamis LeMonda, (Eds.). Child Psychology: A handbook of contemporary issues. New York: Psychology Press.
 • Gyurak, A., Goodkind, M. S., Madan, A., Joel, H. K., Miller, B. L. & Levenson, R. W. (2009). Do tests of executive functioning predict ability to down-regulate emotions spontaneously and when instructed to suppress? Cogn Affect Behav Neurosci, 9 (2), 144–152.
 • Hanish, L. D., Eisenberg, N., Fabes, R. A., Spinrad, T. L., Ryan, P., & Schmidt, S. (2004). The expression and regulation of negative emotions: Risk factors for young children's peer victimization. Development and Psychopathology, 16(2), 335-353.
 • Helmsen, J., Koglin, U. & Petermann, F. (2012). Emotion regulation and aggressive behavior in preschoolers: the mediating role of social ınformation processing. Child Psychiatry & Human Development, 43(1),87–101.
 • Herndon, K. J., Bailey, C. S., Shewark, E. A., Denham, S. A., & Bassett, H. H. (2013). Preschoolers’ emotion expression and regulation: Relations with school adjustment. The Journal of Genetic Psychology, 174(6), 642-663. Doi: 10.1080/00221325.2012.759525
 • Hubbard, J, A., & Coie, J. D. (1994). Emotional corralates of social competence in children’s peer relationships. Merill-Palmer Qarterly, 40(1), 1-20.
 • İflazoğlu, A., ve Bulut, M. S. (2005). Anasınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıf yönetimine bakış açıları: nitel bir çalışma örneği. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 30, 251-269.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayhan Aktürk, Ş. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarında duygu düzenleme becerileri ile akran ilişkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurbet, H. (2010). Anaokuluna devam eden çocukların duygusal düzenleme becerileri ile annelerinin empatik eğilim ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurt, F. K. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal beceri düzeylerinin ve problem davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Larsen, R. J. & Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In, R. F. Baumeister, & K. D. Vohs, (Eds.). Handbook of self-regulation: research, theory, and applications. (40-61). New York: The Guilford Press.
 • Lewis, M. D., Granic, I., & Lamm, A. C. (2006). Behavioral differences in aggressive children linked with neural mechanisms of emotion regulation. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 164-177.
 • Macklam, G. L. (2010). Practitioner’s guide to emotion regulation in school-aged children. New York, NY: Springer Science.
 • Metin, İ. (2010). Öfke/kızgınlık eğilimi, kendini denetleme ve anne duyarlılığının okulöncesi dönem türk çocuklarının duygu düzenleme becerilerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Nolen Hoeksema, S., Parker, L. E., & Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 92-104.
 • Ntouroua, K., Conturea, E. G. & Walden, T. A. (2013). Emotional reactivity and regulation in preschool-age children who stutter. Journal of Fluency Disorders, 38, 260–274.
 • Nur, İ. (2012). Anaokullarında örgüt iklimi ile öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Onat, O., ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123-143
 • Ök, M., Göde, O. ve Alkan, V. (2012). İlköğretimde öğretmen-öğrenci etkileşimine sınıf yönetimi kurallarının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 145.
 • Öztürk, Y. ve Gangal, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-16.
 • Öztürk, Y., Gangal, M., ve Ergişi, M. B. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224-239. doi.org/10.17556/jef.03025
 • Ramsden S. R. & Hubbard, J. A. (2002). Family expressiveness and parental emotion coaching: their role in children’s emotion regulation and aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(6), 657–667.
 • Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrell, K. (2008). The classroom check-up: a class wide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37(3), 315-332.
 • Rubin, K. H., Coplan, R. J., Fox, N. A. & Calkins, S. D. (1995). Emotionality, emotion regulation and preschooler’s social adaptation. Development and Psychopathology, 7, 49-62.
 • Sadık, F. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(14), 631-664
 • Sadık F. (2003). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler, Eğitim Araştırmaları, 4,88-97
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, 9.
 • Semerci, D. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, öz yeterlik algıları ve mesleki motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sesli, S., ve Bozgeyikli, H. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile disiplin anlayışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Shiota, M. N., & Kalat, J. W. (2012). Emotion. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Southam Gerov, M. A. (2014). Çocuklarda ve ergenlerde duygusal düzenleme. (Çeviren: Murat Artıran). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358.
 • Şahin, K. (2019). Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şahin, G. ve Arı, R. (2016). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevleri ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 1-9.
 • Şahin, G. (2015). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevlerinin ve duygu düzenleme becerilerinin bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. In. N. A. Fox (Ed.), The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development (25-52). Chicago: University of Chicago Press.
 • Toran, M., ve Gençgel Akkuş, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi: KKTC örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2041-2056.
 • Turla, A, Şahin, T. F., ve Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151, 95-101.
 • Ural, O., Güven, G., Sezer, T., Azkeskin, K. E., ve Yılmaz, E. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 589-598.
 • Uslu Işık, A. E. (2016). Annelerin çocukların duygularına ilişkin inançları ve çocuğun duygu düzenleme becerileri ile annelerin çocuklarıyla duygu içerikli konuşmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Uysal, H., Akbaba Altun, S., ve Akgün, E. (2010). The strategies preschool teachers use when confronted with children’s undesired behaviors. Elementary Education Online, 9(3), 971-979.
 • Ünsal, F. Ö. (2010). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal duygusal uyumları ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Vende, K. & Sebre, S. (2014). Mothers’ Emotion regulation strategies, depressive symptoms and children’s behaviour problems. Baltic Journal of Psychology, 15 (1,2), 22–32
 • Wolgast, M., Lundh, L., & Viborg, G. (2011). Cognitive reappraisal and acceptance: An experimental comparison of two emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy, 49, 858-866.
 • Yaman, B. (2018). Ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G., ve Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 48-58.
 • Yıldırım, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin iş doyumları ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki: Başakşehir ve Küçükçekmece örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Zembat, R., Tunçeli, H. İ. ve Akşin Yavuz, E. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 24-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İdris KARA> (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6565-1072
Türkiye


Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8167-8467
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 12 Kasım 2021
Kabul Tarihi 25 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Kara, İ. & Dikici Sığırtmaç, A. (2022). ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN VE EBEVEYNLERİNİN DUYGU DÜZENLEME VE ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 887-908 . DOI: 10.17755/esosder.1022643

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.