Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞIYLA UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 945 - 962, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1038240

Öz

İçinde bulunduğumuz küresel sağlık problemlerinin uzaktan eğitimi tercih olmaktan öte adeta bir zorunluluk haline getirdiği açıktır. Bu zorunluluğun gerek uygulama gerekse altyapı ve donanım açısından birçok sorunu bünyesinde barındırdığı da bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada COVID-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ülkemizde ve tüm dünyada en fazla kullanılan eğitim şekli haline gelen uzaktan eğitim sürecinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın verileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans eğitiminde uzaktan eğitimle ders gören öğrencilerden bahar dönemi sürecinde toplanmıştır. Araştırmada kullanılan sorular alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Alınan sonuçlara göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kısa sürede uygulamaya başlattığı uzaktan eğitim sistemini ilahiyat fakültesi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %79,7’sinin) verimli bulmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın genel bulguları; öğrencilerin uzaktan eğitime bakışı, uzaktan eğitimin etkililiği, uzaktan eğitim araçlarının etkin kullanımı, uzaktan eğitimde aktif iletişim ve başarı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Edinilen bu tecrübeler sonucunda katılımcıların görüşleriyle ilgili alınan verilerin ileriki süreçlerde yürütülecek olan uzaktan eğitim uygulamalarına ışık tutması ve yön vermesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel alanlara dair birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafindan Değerlendirilmesi. Journal Of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Creswell, J. W. (2019). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.; 2. basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9786053184720
 • Daniel, J. (2020). “Education and The COVID-19 Pandemic”, Prospects, ss. 1-6.
 • Erpay, İ. (2021). Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Marifetname, 8/1, s. 169-204.
 • Genç, M. F. & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Karataş, E. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104
 • Merrıam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 • Mıles, M.B. & Huberman, A.M. (2016). Nitel Veri Analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.Ed). Pegem Akademi: Ankara.
 • Neuman, W.L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (S. Özge, Çev.). Siyasal Kitapevi: Ankara
 • Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 1741-1759.
 • Tanhan, A. (2020). “COVID-19 Sürecinde Online Seslifoto (OSF) Yöntemiyle Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Ele Almak: OSF’nin Türkçeye Uyarlanması. TurkishStudies, 15(4), 1030-1086.
 • Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, C: 25, S: 1 s: 143
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, S.; Yıldırım, G.; Çelik, E.; Karaman, S. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Altunel, M. (2020). 5 Soru: Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Eğitim ve Öğretmenlere Etkisi. https://www.setav.org/5-soru-koronavirus-covid-19-salgininin-egitim-ve-ogretmenlere-etkisi/, Erişim tarihi: 20.04.2020.
 • ÇOMÜ (2020). Uzaktan Eğitimde En Başarılı İkinci Üniversite: ÇOMÜ, https://www.comu.edu.tr/haber-20041.html, Erişim tarihi: 14.06.2020.
 • https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefng-on-covid-19, “WHO (2020). “WHO Director-General’sopeningremarks at the Missionbriefing on COVID-19”., Erişim tarihi 2 Ağustos 2020
 • https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures.,”UNESCO (2020). United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization. COVID-19 educationaldisruptionandresponse.” Erişim tarihi: 27 Ağustos 2020.

DISTANCE EDUCATION PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF THEOLOGY FACULTY STUDENTS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 945 - 962, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1038240

Öz

It is clear that the current global health problems have made distance education a necessity rather than a choice. It is also known that this obligation contains many problems in terms of application infrastructure and hardware. In this context, this study, aim to examine the distance education process, which has become the most used education method in our country and all over the world in the 2020-2021 academic year because of the COVID-19 epidemic, according to the opinions of the students. The data of the study were collected from the students who took distance education courses in the undergraduate education of Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Theology during the spring semester. The data used in the research were collected by the researchers with the previously prepared "Views of Distance Education Students on Distance Education" scale. According to the results, it was concluded that the vast majority (about 79.7%) of the students of the faculty of theology did not evaluate the distance education system that Çanakkale Onsekiz Mart University started to implement in a short time as efficient. The general findings of the research were evaluated within the following framework; students' view of distance education, the effectiveness of distance education, the effective use of distance education tools, active communication and success in distance education. As a result of these experiences, it is aimed that the data obtained about the opinions of the participants will shed light and guide the distance education applications that will be carried out in the future processes. In addition, within the scope of the study, some recommendations were made about various public and private fields, especially universities.

Kaynakça

 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafindan Değerlendirilmesi. Journal Of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Creswell, J. W. (2019). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.; 2. basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9786053184720
 • Daniel, J. (2020). “Education and The COVID-19 Pandemic”, Prospects, ss. 1-6.
 • Erpay, İ. (2021). Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Marifetname, 8/1, s. 169-204.
 • Genç, M. F. & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Karataş, E. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104
 • Merrıam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 • Mıles, M.B. & Huberman, A.M. (2016). Nitel Veri Analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.Ed). Pegem Akademi: Ankara.
 • Neuman, W.L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (S. Özge, Çev.). Siyasal Kitapevi: Ankara
 • Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 1741-1759.
 • Tanhan, A. (2020). “COVID-19 Sürecinde Online Seslifoto (OSF) Yöntemiyle Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Ele Almak: OSF’nin Türkçeye Uyarlanması. TurkishStudies, 15(4), 1030-1086.
 • Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, C: 25, S: 1 s: 143
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, S.; Yıldırım, G.; Çelik, E.; Karaman, S. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Altunel, M. (2020). 5 Soru: Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Eğitim ve Öğretmenlere Etkisi. https://www.setav.org/5-soru-koronavirus-covid-19-salgininin-egitim-ve-ogretmenlere-etkisi/, Erişim tarihi: 20.04.2020.
 • ÇOMÜ (2020). Uzaktan Eğitimde En Başarılı İkinci Üniversite: ÇOMÜ, https://www.comu.edu.tr/haber-20041.html, Erişim tarihi: 14.06.2020.
 • https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefng-on-covid-19, “WHO (2020). “WHO Director-General’sopeningremarks at the Missionbriefing on COVID-19”., Erişim tarihi 2 Ağustos 2020
 • https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures.,”UNESCO (2020). United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization. COVID-19 educationaldisruptionandresponse.” Erişim tarihi: 27 Ağustos 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail DEMİR> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9756-1901
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 18 Aralık 2021
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Demir, İ. (2022). DISTANCE EDUCATION PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF THEOLOGY FACULTY STUDENTS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 945-962 . DOI: 10.17755/esosder.1038240

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.