Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' LEVELS OF TECHNOLOGY USE, HAPPINESS AND MOBILE LEARNING READINESS LEVELS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1225 - 1243, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1073448

Öz

In this study investigated the relationship between students' technology use, happiness and mobile learning readiness levels. The study was carried out in a province in the Western Black Sea Region in the academic year of 2020-2021. 683 high school students participated in the study. Three scales were used to collect the data: "Mobile Learning Readiness Scale", "Technology Utilization Scale" and "Oxford Happiness Scale". The data obtained from these scales were studied for the correlation among the technological use, happiness and mobile learning readiness levels of high school students according to gender, school type, class and internet usage time. At the end of the study, a significant difference in favor of boys was found between the sub-factor of "Mobile Learning Readiness Scale" - self-sufficiency, happiness and use of technology and the gender factor. There was no significant difference between the levels of readiness of technology use, happiness and mobile learning and the variables of school type and class. There was a significant difference between technology usage and mobile learning readiness and Internet usage time. Students who use the Internet daily for 3-7 hours and above have a higher level of technological and mobile learning readiness than students who use between 0-2 hours per day. There was a moderately positive relationship among the technology use, happiness and mobile learning readiness of high school students.

Kaynakça

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 566-587.
 • Aksoy, A. B., Aytar, A. G. ve Kaytez, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin mutluluk ve alçak gönüllülük düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1119-1132.
 • Aksoy, C. (2018). Teknoloji kullanım ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin ölçülmesi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1111-1131.
 • Akyüz, H., Yaşartürk, F., Aydın, İ., Zorba, E. ve Türkmen, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 253-262.
 • Alfawareh, H. M. and Jusoh, S. (2014). Smartphones usage mong university students: Najran University Case. International Journal of Academic Research, 6(2), 321-326. doi: 10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.48
 • Balcı, Ş., & Demir, Y. (2018). Sosyal medya kullanımı ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişki: Üniversite gençliği üzerine bir inceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, 71, 339-354.
 • Bauerlein, M., & Walesh, S. G. (2009). The dumbest Generation - How the digital age stupefies young Americans and jeopardizes our future: . Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 639-3 (Vol. 9, No. 2, pp. 100-100). American Society of Civil Engineers.
 • Bozgün (2021). İlkokul öğrencilerinin okuma-yazma motivasyonunda sosyal-duygusal gelişim, azim ve okulda öznel iyi oluşun rolü [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, Amasya.
 • Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Brown, J. S. (2000). Growing up: Digital: How the web changes work, education, and the ways people learn. Change: The Magazine of Higher Learning, 32(2), 11–20.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri, (Geliştirilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, M. ve Cantez, E. K. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4(2), 61-76.
 • Chee, K. N., Yahaya, N., Ibrahim, N. H., & Noor Hassan, M. (2017). Review of mobile learning trends 2010-2015: A Meta-Analysis. Educational Technology & Society, 20(2), 113–126.
 • Chóliz, M., Pinto, L., Phansalkar, S. S., Corr, E., Mujjahid, A., Flores, C. and Barrientos, P. E. (2016). Development of a brief multicultural version of the test of mobile phone dependence (TMDbrief) questionnaire. Frontiers in psychology, 7, 650.
 • Clark, R. C. ve Mayer, R. E. (2008). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. United States of America: Wiley
 • Çankaya, Z. C. ve Meydan, B. (2018). Ergenlik döneminde mutluluk ve umut. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 207-22.
 • Çelik, C., Çelik, B., & Alpaslan, M. M. (2021). Fen bilimleri öğretmen adaylarının derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 503-519.
 • Çelik, Ş. (2008). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal zekâ açısından incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291
 • Çubukcu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Doğan, T., ve Çötok, N. A. (2016). Oxford mutluluk ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(36).
 • Doğan, U. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının mutluluk, psikolojik iyi-oluş ve yaşam doyumlarına etkisi: Facebook ve Twitter Örneği. Eğitim ve Bilim, 41(183).
 • Duru, A., Peker, M., & Akçalın, V. (2010). Lise öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğrenmeye yönelik tutumları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 264-284.
 • Elçiçek, M., ve Bahçeci, F. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 17-33.
 • Ergün, G., & Meriç, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ile mutluluk ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2), 233-240.
 • Erol, B.(2004). Üstün yeteneklerde duygusal zeka ile benlik saygısı arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
 • Erten P. (2019). Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 190- 202.
 • Gökbulut, B. (2020). Distance education students' opinions on distance education. In Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies (pp. 138-152). IGI Global.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., & Kukul, V. (2017). Mobil öğrenmeye yönelik hazirbulunuşluk ölçeği: bir uyarlama çalişmasi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143-157.
 • Hills, P. and Argyle, M. (2002). The Oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 33, 1073–1082.
 • Hwang, G.-J., & Tsai, C.-C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: a review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42(4), E65–E70. doi:10.1111/j.1467-8535.2011.01183.x
 • Hwang, G.-J., Tsai, C.-C., & Yang, S. J. H. (2008). Criteria, strategies and research issues of context-aware ubiquitous learning. Educational Technology & Society, 11(2), 81-91.
 • Kaya, A. & Sezgin, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının eğitim stresi ve okul yaşam kalitesi tarafından yordanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 245-264.
 • Kluczniok, K., Anders, Y., Sechtig, J. and Rossbach, H. G. (2016). Influences of an academically oriented preschool curriculum on the development of children – are there negative consequences for the children's socio-emotional competencies?,Early Child Development and Care, 186(1), 117-139
 • Kolikant, Y. B.-D. (2010). Digital natives, better learners? Students’ beliefs about how the Internet influenced their ability to learn. Computers in Human Behavior, 26(6), 1384–1391. doi:10.1016/j.chb.2010.04.012
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “akıllı telefon(kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal, 7(14).
 • Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile learning for education: benefits and challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3(6), 93-101.
 • Nigar, F. (2014). Ortaokul öğrencileri ile yatılı bölge ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçlar düzeyinin karşılaştırması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Tokat
 • Özer, Ş. (2013). Problemli internet kullanımının benlik saygısı ve öznel iyi oluş ile açıklanabilirliği [Yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, L., Meral, G. ve Yılmaz, S. S. (2017). Lisans öğrencilerinin mutluluk ve akademik başarı ilişkisi: Kırıkkale Üniversitesi örneği. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey 2-4 June 2016.
 • Pehlivan, H. (2019). Fen lisesi öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 55-64.
 • Serdar, E. (2020). Serbest zaman fayda ile mutluluk arasındaki ilişki: spor bilimleri fakülteleri öğrencileri. Turkish Studies-Social Sciences, 15(5), 2711-2721.
 • Süler, M. (2016). Akıllı telefon bağımlılığının öznel mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Thomée, S., Härenstam, A., and Hagberg, M. (2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC Public Health, 11(1), 66.
 • Topaloğlu, M. (2020). Eğitimde dijital dönüşüm: Mobil öğrenmenin mental iyi oluş düzeyi açısından incelenmesi. Trakya üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 65-78.
 • Toprak, H. (2014). Ergenlerde mutluluk ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaç doyumu [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Totan, T., Ercan, B., & Öztürk, E. (2019). Mutluluk ve benlik saygısının yalnızlıkla internet bağımlılığına etkilerinin incelenmesi. Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(10), 20-35.
 • Traş, Z., Öztemel, K., & Koçak, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, yalnızlık ve sabır düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 878-894.
 • Traxler, J. (2005). Mobile learning: It’s here, but what is it. Interactions, 9(1), 1-12.
 • https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/academicdevelopment/resourcecopy/interactions/issues/issue25/traxler
 • Tuzgöl-Dost, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • TÜİK (2020). Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-MemnuniyetiArastirmasi202037209#:~:text=T%C3%BCrkiye'nin%20%48%2C2,y%C4%B1l%C4%B1nda%20%14%2C5%20
 • TÜİK (2021). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-andCommunicationTechnology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437
 • Twenge, J. M. (2009). Generational changes and their impact in the classroom: teaching Generation Me. Medical education, 43(5), 398-405.
 • Uygur, Y., & Dil, B. (2021). Genç yetişkin bireylerde internet bağımlılığı sosyal uyum ve mutluluk düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1706-1714.
 • Virvou, M. ve Alepis, E. (2005). Mobile educational features in authoring tools for personalized tutoring. Computers and Education, 44, 53–68.
 • Vural, İ. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].
 • We Are Social (2021). Digital 2021 Turkey. https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey?rq=turkey
 • Yeter, S. İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin aile aidiyeti ve manevi yönelimlerine göre yordanması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul.
 • Zawacki-Richter, O., Brown, T. ve Delport (2007). R. Mobile Learning= Distance Education 2.0?. Paper submission for the EDEN Annual Conference, 13 - 16 June 2007, Naples, Italy
 • Zincirkiran, M., & Tiftik, H. (2014). Innovation or technological madness? a research on the students of business administration for their preferences of innovation and technology. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 320.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM, MUTLULUK VE MOBİL ÖĞRENME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1225 - 1243, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1073448

Öz

Bu çalışma ile öğrencilerinin teknoloji kullanım, mutluluk ve mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma 2020-2021 akademik yılında, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilde yürütülmüştür. Araştırmaya 683 lise öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği”, “Teknoloji Kullanım Ölçeği” ve “Oxford Mutluluk Ölçeği” olmak üzere üç adet ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler ile lise öğrencilerinin teknoloji kullanım, mutluluk ve mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişki ile cinsiyet, okul türü, sınıf ve internet kullanım süreleri arasındaki farklar araştırılmıştır. Araştırma sonunda, “Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” alt faktörü olan öz-yeterlik, mutluluk ve teknoloji kullanımı ile cinsiyet faktörü arasında erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Teknoloji kullanım, mutluluk ve mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile okul türü ve sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Teknoloji kullanım ve mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri ile internet kullanım süresi arasında anlamlı farka rastlanmıştır. Günlük 3-7 saat ve üzeri internet kullanan öğrencilerin Teknoloji Kullanım ve Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk düzeyleri, günlük 0-2 saat arasında olan öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lise öğrencilerinin teknoloji kullanım, mutluluk ve mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri arasındaki orta düzey pozitif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır

Kaynakça

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 566-587.
 • Aksoy, A. B., Aytar, A. G. ve Kaytez, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin mutluluk ve alçak gönüllülük düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1119-1132.
 • Aksoy, C. (2018). Teknoloji kullanım ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin ölçülmesi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1111-1131.
 • Akyüz, H., Yaşartürk, F., Aydın, İ., Zorba, E. ve Türkmen, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 253-262.
 • Alfawareh, H. M. and Jusoh, S. (2014). Smartphones usage mong university students: Najran University Case. International Journal of Academic Research, 6(2), 321-326. doi: 10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.48
 • Balcı, Ş., & Demir, Y. (2018). Sosyal medya kullanımı ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişki: Üniversite gençliği üzerine bir inceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, 71, 339-354.
 • Bauerlein, M., & Walesh, S. G. (2009). The dumbest Generation - How the digital age stupefies young Americans and jeopardizes our future: . Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 639-3 (Vol. 9, No. 2, pp. 100-100). American Society of Civil Engineers.
 • Bozgün (2021). İlkokul öğrencilerinin okuma-yazma motivasyonunda sosyal-duygusal gelişim, azim ve okulda öznel iyi oluşun rolü [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, Amasya.
 • Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Brown, J. S. (2000). Growing up: Digital: How the web changes work, education, and the ways people learn. Change: The Magazine of Higher Learning, 32(2), 11–20.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri, (Geliştirilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, M. ve Cantez, E. K. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4(2), 61-76.
 • Chee, K. N., Yahaya, N., Ibrahim, N. H., & Noor Hassan, M. (2017). Review of mobile learning trends 2010-2015: A Meta-Analysis. Educational Technology & Society, 20(2), 113–126.
 • Chóliz, M., Pinto, L., Phansalkar, S. S., Corr, E., Mujjahid, A., Flores, C. and Barrientos, P. E. (2016). Development of a brief multicultural version of the test of mobile phone dependence (TMDbrief) questionnaire. Frontiers in psychology, 7, 650.
 • Clark, R. C. ve Mayer, R. E. (2008). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. United States of America: Wiley
 • Çankaya, Z. C. ve Meydan, B. (2018). Ergenlik döneminde mutluluk ve umut. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 207-22.
 • Çelik, C., Çelik, B., & Alpaslan, M. M. (2021). Fen bilimleri öğretmen adaylarının derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 503-519.
 • Çelik, Ş. (2008). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal zekâ açısından incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291
 • Çubukcu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Doğan, T., ve Çötok, N. A. (2016). Oxford mutluluk ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(36).
 • Doğan, U. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının mutluluk, psikolojik iyi-oluş ve yaşam doyumlarına etkisi: Facebook ve Twitter Örneği. Eğitim ve Bilim, 41(183).
 • Duru, A., Peker, M., & Akçalın, V. (2010). Lise öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğrenmeye yönelik tutumları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 264-284.
 • Elçiçek, M., ve Bahçeci, F. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 17-33.
 • Ergün, G., & Meriç, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ile mutluluk ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2), 233-240.
 • Erol, B.(2004). Üstün yeteneklerde duygusal zeka ile benlik saygısı arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
 • Erten P. (2019). Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 190- 202.
 • Gökbulut, B. (2020). Distance education students' opinions on distance education. In Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies (pp. 138-152). IGI Global.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., & Kukul, V. (2017). Mobil öğrenmeye yönelik hazirbulunuşluk ölçeği: bir uyarlama çalişmasi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143-157.
 • Hills, P. and Argyle, M. (2002). The Oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 33, 1073–1082.
 • Hwang, G.-J., & Tsai, C.-C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: a review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42(4), E65–E70. doi:10.1111/j.1467-8535.2011.01183.x
 • Hwang, G.-J., Tsai, C.-C., & Yang, S. J. H. (2008). Criteria, strategies and research issues of context-aware ubiquitous learning. Educational Technology & Society, 11(2), 81-91.
 • Kaya, A. & Sezgin, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının eğitim stresi ve okul yaşam kalitesi tarafından yordanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 245-264.
 • Kluczniok, K., Anders, Y., Sechtig, J. and Rossbach, H. G. (2016). Influences of an academically oriented preschool curriculum on the development of children – are there negative consequences for the children's socio-emotional competencies?,Early Child Development and Care, 186(1), 117-139
 • Kolikant, Y. B.-D. (2010). Digital natives, better learners? Students’ beliefs about how the Internet influenced their ability to learn. Computers in Human Behavior, 26(6), 1384–1391. doi:10.1016/j.chb.2010.04.012
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “akıllı telefon(kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal, 7(14).
 • Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile learning for education: benefits and challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3(6), 93-101.
 • Nigar, F. (2014). Ortaokul öğrencileri ile yatılı bölge ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçlar düzeyinin karşılaştırması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Tokat
 • Özer, Ş. (2013). Problemli internet kullanımının benlik saygısı ve öznel iyi oluş ile açıklanabilirliği [Yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, L., Meral, G. ve Yılmaz, S. S. (2017). Lisans öğrencilerinin mutluluk ve akademik başarı ilişkisi: Kırıkkale Üniversitesi örneği. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey 2-4 June 2016.
 • Pehlivan, H. (2019). Fen lisesi öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 55-64.
 • Serdar, E. (2020). Serbest zaman fayda ile mutluluk arasındaki ilişki: spor bilimleri fakülteleri öğrencileri. Turkish Studies-Social Sciences, 15(5), 2711-2721.
 • Süler, M. (2016). Akıllı telefon bağımlılığının öznel mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Thomée, S., Härenstam, A., and Hagberg, M. (2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC Public Health, 11(1), 66.
 • Topaloğlu, M. (2020). Eğitimde dijital dönüşüm: Mobil öğrenmenin mental iyi oluş düzeyi açısından incelenmesi. Trakya üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 65-78.
 • Toprak, H. (2014). Ergenlerde mutluluk ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaç doyumu [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Totan, T., Ercan, B., & Öztürk, E. (2019). Mutluluk ve benlik saygısının yalnızlıkla internet bağımlılığına etkilerinin incelenmesi. Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(10), 20-35.
 • Traş, Z., Öztemel, K., & Koçak, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, yalnızlık ve sabır düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 878-894.
 • Traxler, J. (2005). Mobile learning: It’s here, but what is it. Interactions, 9(1), 1-12.
 • https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/academicdevelopment/resourcecopy/interactions/issues/issue25/traxler
 • Tuzgöl-Dost, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • TÜİK (2020). Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-MemnuniyetiArastirmasi202037209#:~:text=T%C3%BCrkiye'nin%20%48%2C2,y%C4%B1l%C4%B1nda%20%14%2C5%20
 • TÜİK (2021). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-andCommunicationTechnology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437
 • Twenge, J. M. (2009). Generational changes and their impact in the classroom: teaching Generation Me. Medical education, 43(5), 398-405.
 • Uygur, Y., & Dil, B. (2021). Genç yetişkin bireylerde internet bağımlılığı sosyal uyum ve mutluluk düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1706-1714.
 • Virvou, M. ve Alepis, E. (2005). Mobile educational features in authoring tools for personalized tutoring. Computers and Education, 44, 53–68.
 • Vural, İ. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].
 • We Are Social (2021). Digital 2021 Turkey. https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey?rq=turkey
 • Yeter, S. İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin aile aidiyeti ve manevi yönelimlerine göre yordanması [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul.
 • Zawacki-Richter, O., Brown, T. ve Delport (2007). R. Mobile Learning= Distance Education 2.0?. Paper submission for the EDEN Annual Conference, 13 - 16 June 2007, Naples, Italy
 • Zincirkiran, M., & Tiftik, H. (2014). Innovation or technological madness? a research on the students of business administration for their preferences of innovation and technology. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 320.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bayram GÖKBULUT> (Sorumlu Yazar)
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi
0000-0002-7218-5900
Türkiye


Fatma KILIÇ>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-2814-8464
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 14 Şubat 2022
Kabul Tarihi 20 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Gökbulut, B. & Kılıç, F. (2022). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM, MUTLULUK VE MOBİL ÖĞRENME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1225-1243 . DOI: 10.17755/esosder.1073448

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.