Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE PAZARLAMA ALANINDA YER ALAN KADIN AKADEMİSYENLERİN PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1606 - 1631, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1089885

Öz

Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında yaşamakta oldukları eşitsizliklerin çözümü sürecinde gerekli olan kültürel dönüşüm için kadın bireyler odaklı akademik araştırmaların çok önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle her meslek grubunda olduğu gibi akademide de kadının yönetsel olarak idari ve akademik anlamda literatüre yönelik bilimsel katkılarının çalışmalara konu edilmesi oldukça değerlidir. Bu çalışma, Türkiye’de kamu ve vakıf üniversitelerinde pazarlama alanında çalışmakta olan kadın akademisyenlerin üstlendikleri idari sorumlulukları ve akademik konumlarına yönelik güncel durumu betimleme amacı taşımaktadır. Çalışma kapsamında YÖK Akademik platformu aracılığı ile kadın akademisyenlere ilişkin “ünvan, çalışılan kurum, bölüm ve anabilim dalı, doktora mezuniyet yılı ve yeri, aktif idari görev sahipliği, pazarlama temel alanları, akademik yayınlar, üniversite dışı deneyim ve profil fotoğrafı sahipliği” ne ilişkin veriler değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda kadın akademisyenlerin idari anlamda üniversitelerin bir çok farklı kademesinde sorumluluk üstlenmekte olduğu; akademik olarak ise özellikle “tüketici davranışları, hizmet pazarlaması ve dijital pazarlama” alanlarına yönelerek, toplamda 17.942 adet bilimsel eser ile pazarlama literatürüne çok değerli katkı sundukları, pazarlama biliminin lisans ve lisansüstü eğitimi sürecinde de oldukça önemli faaliyetlerde görev üstlendikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abu-Salim, T., Mustafa, N., Onyia, O. P., & Watson, A. W. (2019). Gender in service quality expectations in hospitals: The role of cognitive and affective components. International Journal of Quality and Service Sciences. 11(4): 604-619.
 • Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., & Nassis, P. (2005). Customers’ expectations of service in Greek fitness centers: Gender, age, type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality: An International Journal. 15(3): 245-258.
 • Alparslan, A. M., Bozkurt, Ö. Ç., & Özgöz, A. (2015). İşletmelerde cinsiyet ayrımcılığı ve kadın çalışanların sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 66-81.
 • Altınoluk, D. (2018). Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı?: İşte Bütün Mesele Bu., Fe Dergi, 10: 57-66
 • Başak, S., Öztaş, N. (2010). Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 27-56.
 • Başarır, F., Sarı, M. (2015). Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 41-51.
 • Bayramoğlu, G. (2018). İş/Aile Sınırı Teorisi Bağlamında Kadın Akademisyenlerin İş/Yaşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68): 1722-1744.
 • Berry, M. J., Linoff, G. S. (2004). Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. John Wiley & Sons.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(3), 108-114.
 • Blau, F. D. (2016). Gender, inequality, and wages. OUP Catalogue.
 • Calabrese, A., Costa, R., & Rosati, F. (2016). Gender differences in customer expectations and perceptions of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production, 116: 135-149.
 • Castelo, J. S. F., & Cabral, J. E. D. O. (2018). Consumers in a social network: the perception of clothing quality per gender. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 20, 22-36.
 • Cemaloğlu, N., Ertürk, A. (2007). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 345-365.
 • Chiappa, G. D., Dall’Aglio, S. (2012). Factors influencing travellers’e-ratings and e-complaints about hotel services: Insights from an Italian tourism destination. In Information and communication technologies in tourism, pp. 448-459. Springer, Vienna.
 • Connell, R. (2009). Gender in World Perspective. 2nd Edition, Polity Press.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J. M., & Vanneman, R. (2004). Gender Inequality at Work. New York: Russell Sage Foundation.
 • Çakır, İ., Arslan, R. (2018). Türkiye’deki Üniversitelerde Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bartın Üniversitesi’nde
 • Çalışan Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (18): 265-280.
 • Demir, N. (2017). Kadın akademisyenlerin mobbing algısının örgüte bağlılık üzerine etkisi. 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences.
 • Demirgöz Bal, M. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1): 15-28.
 • Demirtaş, B., Yeşilyurt Gündüz, Z. (2020). Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kadın Akademisyen Olmak: Cam Tavanlar ve Fildişi Bodrumlar, Alternatif Politika, 12(1): 228-259.
 • Dikmen, N., Maden, D. (2012). Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2): 235-250.
 • Ehtiyar, V. R., Solmaz, C., & Üst Can, Ç. (2019). “Kadın Akademisyen” Olmak: Turizm Alanındaki Kadın Akademisyenlere Yönelik Bir Metafor Çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (2), 296-318.
 • Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K. & Taşkın, L. (2012). Türkiye'de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 43-49.
 • Gürhan, A. G. N. (2010). Toplumsal cinsiyet ve din. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 4: 58-80.
 • Günay, G., Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi yaşamı algılama biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153(153): 157-171.
 • Ismail, M., Mohd Rasdi, R. and Wahiza Abdul Wahat, N. (2005). High‐flyer women academicians: factors contributing to success. Women in Management Review, 20(2): 117-132.
 • Jacobs, J. A. (1996). Gender inequality and higher education. Annual Review of Sociology, 22(1), 153-185.
 • Jacobs, J. A. (1995). Gender Inequality at Work. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Jain, A., Ponde, S. (2020). An Exploratory Study on The Work Life Balance Among Women Academicians in higher Education with Special Reference to Navi Mumbai. NCRD’s Business Review: e-Journal, 5(1): 2455-0264.
 • Karakuş, H. (2016). Delik Boru: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz. International Journal of Social Science. 53: 533-556.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatepe, O. M. (2011). Service quality, customer satisfaction and loyalty: the moderating role of gender. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 278-300.
 • Kavasoğlu, İ., Yaşar, M. (2016). Toplumsal cinsiyet normlarının dışındaki sporcular. Spor Bilimleri Dergisi, 27(3), 118-132.
 • Kenworthy, L., Malami, M. (1999). Gender inequality in political representation: A worldwide comparative analysis. Social Forces. 78(1): 235-268.
 • Kızılyalçın, D. A. (2021). Muhasebe Mesleğinde Kadınlar ve Muhasebeci Kadın Akademisyenler. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(64): 205-226.
 • Koca, C., & Bulgu, N. (2005). Spor ve Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bakış. Toplum ve Bilim, (103), 163-184.
 • Lee, Y. C. (2011). m-Brand loyalty and post-adoption variations for the mobile data services: Gender differences. Computers in Human Behavior, 27(6), 2364-2371.
 • Lombardo, E. (2008). Gender inequality in politics: Policy frames in Spain and the European Union. International Feminist Journal of Politics, 10(1), 78-96.
 • Mansoora, A. (2017). A study on impact of gender differences on customer satisfaction, case of educational sphere. Journal of International Business Research and Marketing, 3(1), 14-18.
 • Manzoor, S., Hamid, S. (2021). Work Life balance during Covid-19 Lockdown: Experiences of Women Academicians of Kashmir. Library. Philosophy and Practice, 1-7.
 • Melnyk, V., Van Osselaer, S. M., & Bijmolt, T. H. (2009). Are women more loyal customers than men? Gender differences in loyalty to firms and individual service providers. Journal of Marketing, 73(4), 82-96.
 • Mitchell, V. W., Walsh, G. (2004). Gender differences in German consumer decision‐making Oly Ndubisi, N. (2006), "Effect of gender on customer loyalty: a relationship marketing approach", Marketing Intelligence & Planning, 24(1): 48-61.
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 14(33): 93-112.
 • Özdemirkıran, M., Selcen, Ö. N. E. R. (2017). Türkiye’de kadın uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin profili: Marmara Bölgesi. Fe Dergi, 9(1), 92-112.
 • Pekkarinen, T. (2012). Gender differences in education. Nordic Economic Policy Review, 1(1), 165-194.
 • Saini, S. (2018). Influence of Gender on Service Quality Perception. International Journal of Economics, Commerce & Business Management-A Peer Review Quarterly Journal, 5(1), 169-179.
 • San Martín, S., Jiménez, N. H. (2011). Online buying perceptions in Spain: can gender make a difference?. Electronic Markets, 21(4), 267-281.
 • Sarı, F. Ö., Alikılıç, Ö., & Onat, F. (2013). E-complaining: analysis of lodging customers’e-complaints from a Turkish internet website. International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT).
 • Sart, G., Sezgin, F. H. & Demir, N. (2018). Mobbingin Mesleki Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örneği. Beykoz Akademi Dergisi, 6 (1), 118-135.
 • Smith, B. (1998). Buyer‐seller relationships: bonds, relationship management, and sex‐type. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 15(1), 76-92.
 • Stone, P. J., Dunphy, D. C., Marshall S. S, & Ogilvie, D.M. (1966) The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis, The M.I.T. Press, Massachusetts.
 • Şentürk, B. (2015). Nonethemore: An Essay on Female Academics in Turkey. ViraVerita E-Dergi, 2, 1-22.
 • TDK (2022) Türk Dil Kurumu, “Eğitim”, https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir
 • Toker, B. (2012). Life satisfaction among academicians: an empirical study on the universities of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 190-195.
 • TUIK (2021). Demografi İstatistikleri, data.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 25/02/2022.
 • Tulungen, C. E. (2013). Comparative Analysis Of Impulse Buying Based On Gender Differences. Jurnal EMBA, 1(4): 1349-1357
 • Turan, E., Akyel, Y., & Tolukan, E. (2019). A Research on the Organizational Citizenship Behaviors of Academicians. Journal of Kirsehir Education Faculty, 20(1): 1-17.
 • Ulakbim (2022). https://confluence.ulakbim.gov.tr/pages/viewpage.action?pageId=100433973 adresinden edinilmiştir.
 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. İstanbul Journal of Sociological Studies, (35), 29-56.
 • WB (2022) World population statistics https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS adresinden edinilmiştir.
 • Wimmer, D.D., Dominick, J.R. (2000). Mass Media Research: An Indroduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • WSR (2016), World Science Report, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245937 adresinden edinilmiştir.
 • Yeşilyurt, H., Koçak, N. (2014). İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 303-324
 • Yang, J., Huang, X., & Liu, X. (2014). An analysis of education inequality in China. International Journal of Educational Development, 37, 2-10.
 • Yapıcı, A. (2020). Toplumsal cinsiyet din ve kadın. Çamlıca Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım Şahin, E. (2020). Bir Taşra Hikâyesi Daha: Taşra Üniversitesinde Kadın Akademisyen Olmak. Çalışma ve Toplum, 64(1), 229-267.
 • Yıldız, S. (2018). Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 29-40.
 • Yılmaz, E., Özdemir, G. (2012). Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 50-56.
 • Young, Z. P. (2016). Gender and development. In Handbook on gender in world politics. Edward Elgar Publishing.
 • YÖK Akademik (2022), Yüksek Öğretim Akademik Arama, Pazarlama Alanı Sonuçları, https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthorAndScFields.jsp adresinden edinilmiştir.
 • YÖK (2021). Yükseköğretim İstatistikleri, istatistik.yok.gov.tr adresinden edinilmiştir.
 • Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve spor. Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 663-684.
 • Zgheıb, N., Zgheıb, P. W. & Usta, J. (2006). Comparison of Job And Career Satisfaction Between Women Physicians and Women Academicians at The Amerıcan University of Beirut. Journal of Health and Human Services Administration, 29(1), 26–50.

A RESEARCH ON THE PROFILES OF FEMALE ACADEMICIANS IN THE FIELD OF MARKETING IN TURKEY

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1606 - 1631, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1089885

Öz

Kaynakça

 • Abu-Salim, T., Mustafa, N., Onyia, O. P., & Watson, A. W. (2019). Gender in service quality expectations in hospitals: The role of cognitive and affective components. International Journal of Quality and Service Sciences. 11(4): 604-619.
 • Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., & Nassis, P. (2005). Customers’ expectations of service in Greek fitness centers: Gender, age, type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality: An International Journal. 15(3): 245-258.
 • Alparslan, A. M., Bozkurt, Ö. Ç., & Özgöz, A. (2015). İşletmelerde cinsiyet ayrımcılığı ve kadın çalışanların sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 66-81.
 • Altınoluk, D. (2018). Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı?: İşte Bütün Mesele Bu., Fe Dergi, 10: 57-66
 • Başak, S., Öztaş, N. (2010). Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 27-56.
 • Başarır, F., Sarı, M. (2015). Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 41-51.
 • Bayramoğlu, G. (2018). İş/Aile Sınırı Teorisi Bağlamında Kadın Akademisyenlerin İş/Yaşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68): 1722-1744.
 • Berry, M. J., Linoff, G. S. (2004). Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. John Wiley & Sons.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(3), 108-114.
 • Blau, F. D. (2016). Gender, inequality, and wages. OUP Catalogue.
 • Calabrese, A., Costa, R., & Rosati, F. (2016). Gender differences in customer expectations and perceptions of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production, 116: 135-149.
 • Castelo, J. S. F., & Cabral, J. E. D. O. (2018). Consumers in a social network: the perception of clothing quality per gender. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 20, 22-36.
 • Cemaloğlu, N., Ertürk, A. (2007). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 345-365.
 • Chiappa, G. D., Dall’Aglio, S. (2012). Factors influencing travellers’e-ratings and e-complaints about hotel services: Insights from an Italian tourism destination. In Information and communication technologies in tourism, pp. 448-459. Springer, Vienna.
 • Connell, R. (2009). Gender in World Perspective. 2nd Edition, Polity Press.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J. M., & Vanneman, R. (2004). Gender Inequality at Work. New York: Russell Sage Foundation.
 • Çakır, İ., Arslan, R. (2018). Türkiye’deki Üniversitelerde Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bartın Üniversitesi’nde
 • Çalışan Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (18): 265-280.
 • Demir, N. (2017). Kadın akademisyenlerin mobbing algısının örgüte bağlılık üzerine etkisi. 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences.
 • Demirgöz Bal, M. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1): 15-28.
 • Demirtaş, B., Yeşilyurt Gündüz, Z. (2020). Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kadın Akademisyen Olmak: Cam Tavanlar ve Fildişi Bodrumlar, Alternatif Politika, 12(1): 228-259.
 • Dikmen, N., Maden, D. (2012). Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2): 235-250.
 • Ehtiyar, V. R., Solmaz, C., & Üst Can, Ç. (2019). “Kadın Akademisyen” Olmak: Turizm Alanındaki Kadın Akademisyenlere Yönelik Bir Metafor Çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (2), 296-318.
 • Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K. & Taşkın, L. (2012). Türkiye'de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 43-49.
 • Gürhan, A. G. N. (2010). Toplumsal cinsiyet ve din. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 4: 58-80.
 • Günay, G., Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi yaşamı algılama biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153(153): 157-171.
 • Ismail, M., Mohd Rasdi, R. and Wahiza Abdul Wahat, N. (2005). High‐flyer women academicians: factors contributing to success. Women in Management Review, 20(2): 117-132.
 • Jacobs, J. A. (1996). Gender inequality and higher education. Annual Review of Sociology, 22(1), 153-185.
 • Jacobs, J. A. (1995). Gender Inequality at Work. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Jain, A., Ponde, S. (2020). An Exploratory Study on The Work Life Balance Among Women Academicians in higher Education with Special Reference to Navi Mumbai. NCRD’s Business Review: e-Journal, 5(1): 2455-0264.
 • Karakuş, H. (2016). Delik Boru: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz. International Journal of Social Science. 53: 533-556.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatepe, O. M. (2011). Service quality, customer satisfaction and loyalty: the moderating role of gender. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 278-300.
 • Kavasoğlu, İ., Yaşar, M. (2016). Toplumsal cinsiyet normlarının dışındaki sporcular. Spor Bilimleri Dergisi, 27(3), 118-132.
 • Kenworthy, L., Malami, M. (1999). Gender inequality in political representation: A worldwide comparative analysis. Social Forces. 78(1): 235-268.
 • Kızılyalçın, D. A. (2021). Muhasebe Mesleğinde Kadınlar ve Muhasebeci Kadın Akademisyenler. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(64): 205-226.
 • Koca, C., & Bulgu, N. (2005). Spor ve Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bakış. Toplum ve Bilim, (103), 163-184.
 • Lee, Y. C. (2011). m-Brand loyalty and post-adoption variations for the mobile data services: Gender differences. Computers in Human Behavior, 27(6), 2364-2371.
 • Lombardo, E. (2008). Gender inequality in politics: Policy frames in Spain and the European Union. International Feminist Journal of Politics, 10(1), 78-96.
 • Mansoora, A. (2017). A study on impact of gender differences on customer satisfaction, case of educational sphere. Journal of International Business Research and Marketing, 3(1), 14-18.
 • Manzoor, S., Hamid, S. (2021). Work Life balance during Covid-19 Lockdown: Experiences of Women Academicians of Kashmir. Library. Philosophy and Practice, 1-7.
 • Melnyk, V., Van Osselaer, S. M., & Bijmolt, T. H. (2009). Are women more loyal customers than men? Gender differences in loyalty to firms and individual service providers. Journal of Marketing, 73(4), 82-96.
 • Mitchell, V. W., Walsh, G. (2004). Gender differences in German consumer decision‐making Oly Ndubisi, N. (2006), "Effect of gender on customer loyalty: a relationship marketing approach", Marketing Intelligence & Planning, 24(1): 48-61.
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 14(33): 93-112.
 • Özdemirkıran, M., Selcen, Ö. N. E. R. (2017). Türkiye’de kadın uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin profili: Marmara Bölgesi. Fe Dergi, 9(1), 92-112.
 • Pekkarinen, T. (2012). Gender differences in education. Nordic Economic Policy Review, 1(1), 165-194.
 • Saini, S. (2018). Influence of Gender on Service Quality Perception. International Journal of Economics, Commerce & Business Management-A Peer Review Quarterly Journal, 5(1), 169-179.
 • San Martín, S., Jiménez, N. H. (2011). Online buying perceptions in Spain: can gender make a difference?. Electronic Markets, 21(4), 267-281.
 • Sarı, F. Ö., Alikılıç, Ö., & Onat, F. (2013). E-complaining: analysis of lodging customers’e-complaints from a Turkish internet website. International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT).
 • Sart, G., Sezgin, F. H. & Demir, N. (2018). Mobbingin Mesleki Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örneği. Beykoz Akademi Dergisi, 6 (1), 118-135.
 • Smith, B. (1998). Buyer‐seller relationships: bonds, relationship management, and sex‐type. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 15(1), 76-92.
 • Stone, P. J., Dunphy, D. C., Marshall S. S, & Ogilvie, D.M. (1966) The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis, The M.I.T. Press, Massachusetts.
 • Şentürk, B. (2015). Nonethemore: An Essay on Female Academics in Turkey. ViraVerita E-Dergi, 2, 1-22.
 • TDK (2022) Türk Dil Kurumu, “Eğitim”, https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir
 • Toker, B. (2012). Life satisfaction among academicians: an empirical study on the universities of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 190-195.
 • TUIK (2021). Demografi İstatistikleri, data.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 25/02/2022.
 • Tulungen, C. E. (2013). Comparative Analysis Of Impulse Buying Based On Gender Differences. Jurnal EMBA, 1(4): 1349-1357
 • Turan, E., Akyel, Y., & Tolukan, E. (2019). A Research on the Organizational Citizenship Behaviors of Academicians. Journal of Kirsehir Education Faculty, 20(1): 1-17.
 • Ulakbim (2022). https://confluence.ulakbim.gov.tr/pages/viewpage.action?pageId=100433973 adresinden edinilmiştir.
 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. İstanbul Journal of Sociological Studies, (35), 29-56.
 • WB (2022) World population statistics https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS adresinden edinilmiştir.
 • Wimmer, D.D., Dominick, J.R. (2000). Mass Media Research: An Indroduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • WSR (2016), World Science Report, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245937 adresinden edinilmiştir.
 • Yeşilyurt, H., Koçak, N. (2014). İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 303-324
 • Yang, J., Huang, X., & Liu, X. (2014). An analysis of education inequality in China. International Journal of Educational Development, 37, 2-10.
 • Yapıcı, A. (2020). Toplumsal cinsiyet din ve kadın. Çamlıca Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım Şahin, E. (2020). Bir Taşra Hikâyesi Daha: Taşra Üniversitesinde Kadın Akademisyen Olmak. Çalışma ve Toplum, 64(1), 229-267.
 • Yıldız, S. (2018). Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 29-40.
 • Yılmaz, E., Özdemir, G. (2012). Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 50-56.
 • Young, Z. P. (2016). Gender and development. In Handbook on gender in world politics. Edward Elgar Publishing.
 • YÖK Akademik (2022), Yüksek Öğretim Akademik Arama, Pazarlama Alanı Sonuçları, https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthorAndScFields.jsp adresinden edinilmiştir.
 • YÖK (2021). Yükseköğretim İstatistikleri, istatistik.yok.gov.tr adresinden edinilmiştir.
 • Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve spor. Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 663-684.
 • Zgheıb, N., Zgheıb, P. W. & Usta, J. (2006). Comparison of Job And Career Satisfaction Between Women Physicians and Women Academicians at The Amerıcan University of Beirut. Journal of Health and Human Services Administration, 29(1), 26–50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Can DEMİRTAŞ> (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4116-2415
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 18 Mart 2022
Kabul Tarihi 4 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Demirtaş, M. C. (2022). TÜRKİYE’DE PAZARLAMA ALANINDA YER ALAN KADIN AKADEMİSYENLERİN PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1606-1631 . DOI: 10.17755/esosder.1089885

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.