Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE PARTICIPATION OF YOUTH IN THE POLITICAL FIELD IN ERBIL

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 143 - 158, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1042287

Öz

Social media is an effective concept in the formation of all kinds of ideas and agenda formation and determination of individuals. Therefore, people from all walks of life can easily access social media, regardless of socio-economic level differences. This research aims to examine the impact of social media tools such as Facebook, Twitter, YouTube ( F.T.Y) on the political participation of young people in Erbil . It tries to explain the relationship between social media and political participation and to determine the relationship among different political components such as political participation, political knowledge, political debate and political interest. During the study, some questions arise and these questions are examined by testing some hypotheses that are thought to be derived from the literature review. In addition, data are collected quantitatively to test the accuracy of the research’s assumptions. In this study, the quantitative method was adopted, and the questionnaire approach was used in the information collection method. The non-probability approach was used to determine the sample of the study by adopting the intended method. The sample consists of 372 young citizens between the ages of 18 – 30 the effect of social media tools on the political participation of young people in Erbil. The collected data were analyzed statistically and the results showed the reliability of the research hypotheses. The study concludes that there is a correlation between social media such as Facebook, Twitter and YouTube (F.T.Y) and traditional and non – traditional types of political participation. In addition, the results of the research identify a relationship between social media tools such as Facebook, Twitter, or YouTube and political interest. The study reveals a relationship between the use of Facebook, Twitter and Youtube (F.T.Y) and political debate, and shows the relationship between Facebook consumption and political information. Finally, the study shows that there is a relationship between both types of political participation, both conventional and non – conventional, and political debate and political interest.

Kaynakça

  • Arslan, Burak, (2011) Nedir bu Sosyal medya? http://www.slideshare.net/brkarslan /nedir-bu-sosyal-medya?related=2 Erişim tarihi: 23.04.2019.
  • Aksu S. (2013). Lüks Markaların Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Üzerine Bir
  • İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Aksu H, Çankaya, M N ve Candan U (2011) Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu: Web 3.0, Kapital Medya Hizmetleri, İstanbul.

ERBİL’DEKİ GENÇLERİN SİYASAL SAHAYA KATILIMINDA SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 143 - 158, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1042287

Öz

Bu araştırma, Erbil’deki gençlerin siyasi katılımında Facebook, Twitter ve YouTube (F.T.Y) gibi sosyal medya araçlarının etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya ile siyasi katılım arasındaki ilişkiyi açıklamak ve siyasi katılım, siyasi bilgi, siyasi tartışma ve siyasi ilgi gibi farklı politik bileşenler arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışmaktadır. Çalışma sırasında bazı sorular ortaya çıkmakta ve bu sorular literatür taramasından çıkar sanan bazı hipotezler test edilerek incelenmektedir. Ayrıca, araştırmanın varsayımlarının doğruluğunu test etmek için veriler niceliksel olarak toplanmaktadır. Bu çalışmada niceliksel yöntem benimsenmiş, bilgi toplama yönteminde anket yaklaşımı kullanılmıştır. Olasılık dışı yaklaşım, araştırmanın örneklemini, amaçlanan yöntemi benimseyerek belirlemek için kullanılmıştır. Örneklem, Erbil’deki gençlerin siyasi katılımında sosyal medya araçlarının etkisi 18-30 yaşları arasında 372 genç vatandaştan oluşmaktadır. Toplanan veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sonuçlar, araştırma hipotezlerinin güvenilirliğini göstermiştir. Çalışma, Facebook, Twitter ve YouTube (F.T.Y) gibi sosyal medya ile geleneksel ve geleneksel olmayan politik katılım türleri arasında bir korelasyon olduğu sonucuna varmaktadır. Ayrıca, araştırmanın sonuçları, Facebook, Twitter yada YouTube gibi sosyal medya araçları ile siyasi ilgi arasında bir ilişki tespit etmektedir. Çalışma, Facebook, Twitter ve YouTube (F.T.Y) kullanımı ile siyasi tartışma arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymakta ve Facebook tüketimi ile siyasi bilgiler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Son olarak çalışma, hem konvensiyonel hem de konvensiyonel olmayan her iki tür siyasi katılım ile siyasi tartışma ve siyasi çıkar arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

  • Arslan, Burak, (2011) Nedir bu Sosyal medya? http://www.slideshare.net/brkarslan /nedir-bu-sosyal-medya?related=2 Erişim tarihi: 23.04.2019.
  • Aksu S. (2013). Lüks Markaların Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Üzerine Bir
  • İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Aksu H, Çankaya, M N ve Candan U (2011) Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu: Web 3.0, Kapital Medya Hizmetleri, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rebwar SALIH> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7889-7450
Türkiye


Ramiz GÖKBUDAK>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3075-5140
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2021
Kabul Tarihi 25 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Salıh, R. & Gökbudak, R. (2023). ERBİL’DEKİ GENÇLERİN SİYASAL SAHAYA KATILIMINDA SOSYAL MEDYA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 143-158 . DOI: 10.17755/esosder.1042287

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.